Diensten - 331457-2022

20/06/2022    S117

Nederland-Beetsterzwaag: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 117-331457

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 107-299225)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Opsterland
Nationaal identificatienummer: 0
Postadres: Hoofdstraat 82
Plaats: Beetsterzwaag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9244 CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum COPPA CBP
E-mail: kenniscentrum@coppa.nl
Telefoon: +31 553680816
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.opsterland.nl
Adres van het kopersprofiel: www.opsterland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Opsterland - EOA Maaien bermen buiten de bebouwde kom en kruidenrijke grasvelden binnen de bebouwde kom

Referentienummer: 20220425HvW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de uitvoering van: ‘maaien bermen buiten de bebouwde kom en kruidenrijke grasvelden binnen de bebouwde kom’.

De werkzaamheden bestaan uit:

A. Maaien bermen en afvoeren bermgras naar depots, en

B. Maaien van kruidenrijke grasvelden/ecologische gazons en afvoeren van grasmaaisel naar depots.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 107-299225

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum
In plaats van:
Datum: 13/07/2022
Te lezen:
Datum: 11/07/2022
VII.2)Overige nadere inlichtingen: