Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 331525-2021

Submission deadline has been amended by:  380261-2021
02/07/2021    S126

Polska-Kutno: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

2021/S 126-331525

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 52
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Tomalak
E-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl
Tel.: +48 243880247
Faks: +48 243880247
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kutno.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Jednorazowe artykuły medyczne

Numer referencyjny: ZP/8/21
II.1.2)Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych sterylnych i niesterylnych, szczegółowo określonych w Załączniku Nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 1- PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141626 Zestawy dawkujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy precyzyjny wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz klapką zamykającą,możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, dł drenu 150cm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny szt. 50000

2. Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w precyzyjny uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz klapką zamykającą, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier,dren dł.150cm, sterylny szt. 4000

3. "Przyrząd do szybkiego pprzetaczania krwi. Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą.Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką. Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 μm

Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2. Pompka umożliwiająca szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych. Kształt pomki wydłużony. Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren.Łącznik LUER-LOCK z osłonką.Długość przyrządu min. 150 cm. Opakowanie jednostkowe typu blister-packSterylizowane tlenkiem etylenu" szt. 1200

4. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - światłoodporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/z workiem, pakowany razem.Worek służy do osłony płynu przed światłem, wymiary worka 210mm x 310 mm (dł. min. 5 cm w części przezroczystej dren dł. min. 150cm - op. folia/papier, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na zabezpieczenie igły znajdujące sie z boku zaciskacza, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne, pak. folia-papier, sterylny szt. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 2 – STRZYKAWKI

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 2ml -skala do 3ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. op. 1000

2.Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 5ml – skala do 6ml, czarna skala, kontrastujący tłok,opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. op. 1200

3.Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 10ml – skala do 12 ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. op. 1400

4.Strzykawka dwuczęściowa luer - poj. 20ml – skala do 24 ml, czarna skala, kontrastujący tłok, opakowanie folia/papier - op. zbiorcze max. 100 szt. op. 1600

5.Strzykawka trzyczęściowa do płukania typu Janette, z końcówką do cewników,dwoma łącznikami Luer i obustronną skalą pomiarową - poj. 100ml - opakowanie folia/papier, czarna skala,. szt. 16000

6.Strzykawka tuberkulinowa z igłą 0,4-0,45 x 12- 13mm szt. 48000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 3 - STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141310 Strzykawki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1."Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml .W skład strzykawki wchodzą następujące elementy:

— łącznik stożkowy luer-lock

— uszczelka gumowa

— podwójna skala - cylinder strzykawki

Tłok strzykawki Kompatybilne z pompami: Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor" szt. 24 000

2. "Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml - do podawania leków światłoczułych /bursztynowa, czarna lub mleczna/ W skład strzykawki wchodzą następujące elementy:

— łącznik stożkowy luer-lock

— uszczelka gumowa

— podwójna skala

— cylinder strzykawki

Kompatybilne z pompami: Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor" szt 6 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 4 - KANIULE DOŻYLNE, obturatory, koreczki, aparat i slala do OCŻ

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141220 Kaniula
33141642 Akcesoria do drenażu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika PUR. Kaniula z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami. Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie kolorami średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. Na opakowaniu informacja o materiale z jaikiego wykonano kaniulę, rozmiarach długośc i średnica oraz przepływ 0.8-0.9 mm długość 25mm 1.0-1.1 mm długość 25 i 33 mm 1.2-1.3 mm długość 33 mm, 45 mm. 1.4-1.5 mm długość 45mm 1.6-1.7 mm długość 50mm 2.1-2.2 mm dlugość 50mm szt. 140 000

2.Obturator luer-lock do kaniul z pozycji 1- wymagany ten sam producent, co kaniula szt. 230 000

3.Koreczek do kaniul – sterylny,kompatybilny z w/w kaniulami szt. 100 000

4.Koreczek luer lock Combi stopper, dwufunkcyjny do zamykania kaniul i strzykawek posiada,stożek zaciskowy, uniwersalny, wykonany z polietylenu, sterylny, pakowany pojedynczo szt. 20 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 5 - KANIULE DOŻYLNE BEZ PORTU BOCZNEGo, ZACISKACZ DO PĘPOWINY

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33141220 Kaniula
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach: 0.6 długość 19- 20 mm szt 1000

2.Kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, materiał cewnika PUR - o rozmiarach: 0.7 długość 19- 20 mm szt 1000

3.Zaciskacz do pępowiny -sterylny szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 6 - APARATY DO WYDŁUŻONEGO PRZETACZANIA PŁYNÓW

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999 % dla bakterii i 99,999 dla wirusów. Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Na końcu drenu zastawka bezzwrotna. szt 50000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 7 - KRANIKI I RAMPY

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. szt. 14 000

2. Kranik trójdrożny z optycznym lub wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty z drenem długości 7-10 cm. szt. 1 000

3 Rampa pięciu kraników z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu, umiejscowiona po jednej lub dwóch stronach. szt 60

4 Rampa trzech kraników lub innego typu trzech zaworów odcinających z wyraźnie oznakowanym kierunkiem przepływu. szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 8 - CEWNIKI (FOLEYA, TIEMANA, WORKI

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cewnik Foley z balonikiem 3-5 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylne o rozmiarach: 8, 10. szt. 100

2. Cewnik Foley z balonikiem 5 - 10 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylne o rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22, szt. 16 000

3. Cewnik Foley z balonikiem 5 - 10 lub 15 - 30 ml. długości 40 cm. Latex pokryty obustronie silikonem, dwudrożny, lateksowa zastawka, z końcówkami, w podwójnym opakowaniu, sterylne rozm., 24. szt. 800

4. Worek do godzinowej zbiórki moczu. Komory pomiarowe min. 400ml z dokładnym skalowaniem, z zastawką antyrefluksyjną, z filtrem hydrofobowym. Worek zbiorczy o poj. min. 400ml, sterylny.Pakowany papier-folia szt. 100

5. Worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml /tygodniowy/ z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyrefluksyjną, długość drenu min. 90 cm. Pasujący do standaryzowanych wieszaków na worki - sterylny.Pakowane papier-foila szt. 12 000

6. Cewnik Nelaton dł.40 cm. wykonany z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona (satynowa) o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.Pakowane papier -folia, sterylny szt. 400

7. Cewnik Tieman sterylny o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22., powierzchnia zmrożona szt 100

8. Cewnik Pezzera – silikonowy lub lateksowy o rozmiarach:24, 28, 30, 32, 34, 36. szt 100

9. Uniwersalna zatyczka do cewników Foleya o budowie schodkowej szt. 1 200

10. Worek do pobierania próbek moczu dla chłopców sterylny, bez gąbki. szt 200

11. Worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek sterylny, bez gąbki szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 9 - OSTRZA CHIRURGICZNE

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141411 Skalpele i noże chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Ostrza chirurgiczne (do trzonka nr 3 i nr 4) ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza i nazwa producenta - kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza zarówno na opakowaniu zbiorczym – op. A 100szt. o rozmiarach: 10, 10a, 12, 15,24 op. 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 10- SONDY ŻOŁĄDKOWE

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Sonda żołądkowa z PCV – dł.min. 80cm- z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach:8-20 CH,powierzchnia zmrożona (satynowa) szt. 1600

2.Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm o rozmiarach:22-36 CH, powierzchnia zmrożona (satynowa) szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 11 - SONDA ŻOŁĄDKOWA

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a z polichlorku winilu,ogranicznik,balony-guma silikonowa,prowadnica -stal nierdzewna,podkładka pod opatrunek-polipropylen,dł.850mm,rozm18,manometr szt. 16

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 12 - CEWNIKI I MASKI DO PODAWANIA TLENU

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
33157110 Maski tlenowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dorosłych – dł. Min. 200cm,przekrój drenu w kształcie gwiazdy, sterylny szt. 4000

2. Cewnik do podawania tlenu /wąsy tlenowe/ dla dzieci – dł. Min. 200cm, sterylny szt. 1200

3. Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu min. 200cm – dla dorosłych, sterylny szt. 3000

4. Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem / - dł. Drenu min. 200cm – dla dzieci, sterylny szt. 200

5. Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, sterylny szt. 3000

6. Maska do podawania tlenu z drenem dla dzieci, sterylny szt. 100

7. Maska do podawania tlenu z drenem z workiem rezerwuarowym /wysokie stężenie/ - dł. Drenu min. 200cm – dla dorosłych szt. 3200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 13 - RURKI INTUBACYJNE, FILTRY, OBWODY ODDECHOWE

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171100 Przyrządy do anestezji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Rurka intubacyjna bez mankietu – opakowanie folia/papier o profilu ułatwiającym zachowanie pamięci kształtu rurki w rozmiarach od 2,5 /3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 szt. 100

2 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PVC, z otworem Murphyego z minimum 2 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku 15mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką,ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, gładkie atraumatyczne krawędzie, skalowana jednostronnie co 1 cm - opakowanie folia/papier o rozmiarach:od 2,5 do nr 10,0 co pół. 3.0/3 szt. 1200

3 Rurka intubacyjna zbrojona – z mankietem, z czytnikami głębokości nad mankietem na całym obwodzie rurki – opakowanie folia/papier o rozmiarach: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 szt. 1000

4 "Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji.

Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Pakowane folia-papier. Rozmiar 6.5; 7; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0 " szt. 200

5 Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania z nad mankietu, mankiet w w kształcie stożka, Rozmiar 6.5; 7; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0 szt. 40

6 Rurka tracheostomijna z mankietem, Rozmiar 5.0; 6.0; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 10.0 szt. 100

7 Filtr antybakteryjny i antywirusowy mechaniczny do dróg oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci oraz zakręcanym portem kapno, sterylny, skuteczność filtracyjna względem bakterii i wirusów ≥ 99.9999 wydajność nawilzania wynosi min. 34mg H2O/l przy VT 500 ml., utrata wilgotności 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml –potwierdzone przez producenta lub instrukcję obsługi. Sterylny pakowany pojedynczo folia papier. szt. 1600

8 Filtr antywirusowo-bakteryjny elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci skuteczność filtracyjna względem bakterii i wirusów ≥ 99.999; przestrzeń martwa 51 ml, waga do 30g,- dla pacjentów powyżej 20 kg, z portem zakręcanym do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo. szt. 4000

9 Filtr antywirusowo-bakteryjny elektrostatyczny względem bakterii i wirusów ≥ 99.999; przestrzeń martwa 36 ml, waga do 20g, objętość oddechowa 150-1200 ml, z portem zakręcanym do kapno sterylny pakowany folia papier pojedynczo. szt. 4000

10 Filtr wydechowy, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użytku szt. 200

11 Filtr wdechowy, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użytku szt 200

12 Obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle; 150 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii szt 1000

13 Obwód oddechowy z PCV o gładkim świetle;190 cm z workiem; trójnik z łącznikiem kątowym, z portem do kapnografii, z zatyczką szt 1000

14 Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżania o pojemności 0,5 litra zawierajacy sterylną wodę lub sól fizjologiczną, zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia płynu w pojemniku. Potwierdzone deklaracją producenta. szt 4000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 14 RURKI INTUBACYJNE Z PROWADNICĄ

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171100 Przyrządy do anestezji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rurka intubacyjna typu Magill z mankietem niskocisnieniowym z prowadnicą, ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmairu, sterylna Dostepne rozmiary od 6,0-9,0. (rozmiar co 0,5) Pakowana folia-papier szt 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 15 FOLIA CHIRURGICZNA – OPERACYJNA

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Folia chirurgiczna jodowana o wymiarach całkowitych 67x48 (+/-10 % dla wszystkich rozmiarów) szt 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 16 - OBŁOŻENIA STAWU BIODROWEGO

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

L.p Przedmiot zamówienia Jedn. Zapotrzebowanie

1 "1 Sterylny zestaw do zabiegów stawu biodrowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielowarstwowa. W skład zestawu wchodzi:

1 fartuch chirurgiczny SMMS 130cm.

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm.

4 ręcznik 30x40cm.

3 fartuchy chirurgiczne wzmacniane SMMS 150cm.

1 serweta na stolik Mayo 80x145cm.

1 osłona ortopedyczna 35x110 cm z dwoma foliowymi paskami samoprzylepnymi.

1 kieszeń na narzędzia 40x40cm jednokomorowa.

2 taśma samoprzylepna 9x50cm.

1 dren do ssaka Ch.25, 350cm.

1 końcówka do odsysaniia ortopedyczna z filtrem.

1 elektroda czynna monopolarna do elektrokoagulacji typu Erbe z końcówką nożową dł kabla 3,2m.

1 butla Redona 400ml

1 pudełko magnetyczne do liczenia igieł.

2 strzykawki 100 ml.

2 igły iniekcyjne CH 1,2

1 czyścik do elektrody 5x5cm.

1 miska 250ml.

10 tupferów gazowych do mycia pola operacyjnego

1 korcang.

20 kompresy gazowe z nitką RTG, 16 warstwowe 10x10cm.

10 serwet gazowych białych z nitką RTG 4-warstwowe 40x40cm.

1 opatrunek do ran 10x25cm.

1 opatrunek do ran 10x8cm

1 serweta chirurgiczna 150x180cm

1 serweta z wycięciem U” 225x280cm rozmiar wycięcia 10x100cm. .ze wzmocnieniem w polu krytycznym

1 samoprzylepna serweta 150x250cm. .ze wzmocnieniem w polu krytycznym komplet " szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 17 - OBŁOŻENIA DO CIĘCIA CESARSKIEGO

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu. Skład zestawu: A0 serweta 180X300cm, dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) = większa 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min.100 Kpa z centralnym otworem20X30X20cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,030mm i przepuszczalności dla pary wodnej powyżej 1000g/m2/24h/, B) pokrowiec na stolik Mayo 80X140cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min. 0,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 – 1szt. C) ściereczka chłonna – 2szt., D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 80X90cm, E) serweta owinięcie 150X200cm – przykrycie na stolik instrumentalny wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min.60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): = większe 100cm oraz wytrzymałość na rozerwanie min.100 KPA- 1szt. Serweta 75X90cm. Zbiornik na płyny ustrojowe360 stopni z portem. szt 1760

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 18 - OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW W UŁOŻENIU GINEKOLOGICZNYM

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki150x190cm1szt., pokrowiec na stolik Mayo - 1szt., serweta ginekologiczna175/260x210cm z wbudowanymi osłonami i samoprzylepnym oknem10x15cm-1szt., -serweta samoprzylepna foliowa50x50cm1szt., taśma samoprzylepna1szt., - 2szt. ręczniki celulozowe szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 19 - OBŁOŻENIA DO OPERACJI STAWU KOLANOWEGO

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłoną na kończynę. Tkanina wielo-warstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi: -3 serwety do nakrycia stołu inst. Rozmiar 150x200 cm, - 1 pokrowiec na stolik Mayo, - 1 serweta do obłożenia kończyny rozmiar 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem i z uchwytami do mocowania kabli i drenów; - 3 taśmysamoprzylepne, ręczniki celulozowe 1szt., osłona na kończynę elastyczna rozmiar ok. 22x7 szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 20 - OBŁOŻENIA DO LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Tkanina wielowarstwowa zgodna z normą 13795. Skład zestawu: A) serweta podstawowa 180x240cm, W części centralnej serwety znajduje się otwór 20x30x20 cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką 20x20cz. B) pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm .C) taśma samoprzylepna 10x50cm,D) kieszeń komorowa na ssak i koagulacje 2x15x40 cm E) serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika szt 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 21 - OBŁOŻENIA UNIWERSALNE

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Uniwersalny zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych, ze wzmocnieniem w polu krytycznym,wielowarstwowa zgodna z normą 13795. W skład zestawu wchodzi:- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki rozmiar ok.150x190 cm – 1 szt, Pokrowiec do nakrycia stolika Mayo1 szt,- Samoprzylepne serwety operacyjne o wymiarach 75x90cm – 2szt., 170x185cm-1szt.,150x240cm 1 szt., Ręczniki celulozowe 2szt. Taśma samoprzylepna włókninowa 9 x50cm 1szt. szt 1600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 22 - OSŁONA NA RAMIĘ "C"

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylna osłona na ramię „C”,dwu- częściowa okrągła z gumką o wymiarach 95 i150cm wykonana z przezroczystej folii polietylenowej. Opakowanie jednostkowe papier-folia z dwiema etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane producenta, nr katalogowy, serię i datę ważności.(.+/-10 % dla rozmiarów) Zgodna z normą EN PN 13795 komplet 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 23 - OBŁOŻENIA DO PORODU

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zestaw do porodu o składzie serweta wykonana z włókniny 3-warstwowej wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 73g/m2 130cmX90cm – 1 sztuka, serweta 150cmX90cm stanowiąca owinięcie tego zestawu – 1 sztuka, serweta kompresowa 25cmX20cm – 6 sztuk, podkład ochronny z pulpy celulozowej 60cmX60cm – 1 sztuka, podkład ochronny z pulpy celulozowej 90cmX60cm – 1 sztuka. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo foliową, z dużą czytelną, podwójnie perforowaną etykietą z 2 – TAG-ami, służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. Serweta pod pośladki z torbą na płyny ze wzmocnieniem 45x53cm i taśmą przylepną rozmiar 96,5x118cm pakowane pojedynczo szt 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 24 - ZESTAW DO PUNKCJI OPŁUCNEJ

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Veressa, cewnik poliuretanowy ze znacznikiem głębokości co 1 cm. (8 znaczników), 8 CH, strzykawka 50 ml. Luer-Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny. szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 25- OBŁOŻENIA DO SZYCIA POPORODOWEGO

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do szycia poporodowego jałowy o składzie: kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm 4W 40g/m2 – 10 szt, kompresy włókninowe 10cmx 10cm 4W 40g/m2 - 20 szt., pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 43g/m2 - 2 szt., serweta włókninowa podfoliowaną 90x150cm – 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z podwójnie perforowaną etykietą (2x TAG) ułatwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji. szt 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 26 - POKROWCE- Zgodne z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji da

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pokrowiec wzmacniany na stolik Mayo 140x80cm szt 100

2 Pokrowiec na kable, przewody,optyki, wiertarki 17x250 składany teleskopowo z paskiem lepnym szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 27 - TAŚMA, WOREK, TORBA Zgodne z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do arch

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000 Przyrządy chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Taśma przylepne 8x40cm szt 100

2. Worek do ssaka i diatermii 40x35cm, dwukomorowy samoprzylepny, sterylny. szt 100

3. Torba U na płyny do artroskopii barku szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 28 - SERWETY OPERACYJNE

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000 Bielizna szpitalna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna ściereczka chłonna o wymiarach min. 30x40 cm, wykonana z bardzo chłonnej celulozy szt 60000

2 Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 200x240cm, z powierzchnią lepną, 100cm na dłuższym boku szt 800

3 Serweta sterylna wielowarstwowa zgodna z normą 13795,. Rozmiar: 150x210cm z powierzchnią lepną100cm na dłuższym boku. szt 2000

4 Serweta sterylna wielowarstwowa rozmiar150x200. Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 29 - RĘKAWICE STERYLNE

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Rękawice chirurgiczne lateksowe lekko pudrowane. Mankiet rękawiczki rolowany,powierzchnia lekko teksturowana, grubość na palcach 0,21 mm(+/-0.02), AQL 1,0(+/-0,05), poziom protein 20 ug/g(+/-10 %) rękawicy długość. 270 mm(+/-5 %). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,0-9,0 para 14000

2.Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową. Powierzchnia zewnętrzna chwytna, mikroteksturowana, grubość na palcu 0,21 mm(+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 10 ug/g(+/-10 %) rękawicy, mankiet rolowany, długość. 290 mm(+/-5 %). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe,podciśnieniowe z tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze 50 par. Rozmiary 6,5-9,0. para 22000

3.Rękawice ginekologiczne lateksowe o przedłużonym mankiecie 500 mm (+/-10 %), grubość na palcach. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5(+/-0,05). Rozmiar7,5 Opakowanie zbiorcze 40-50 par. para 200 10,00 para 100

4.Rękawice ortopedyczne lateksowe bezpudrowe, wewnątrz silikonowane,anatomiczne, o zwiększonej grubości na palcach 0,32 mm (+/-0.02), AQL 0,65(+/-0,05), poziom protein 50 ug/g(+/-10 %) rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, długość rękawicy 290 mm(+/-5 %) opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie 40 -50par. Rozmiary 6,5-9,0 para 8000

5.Rękawiczka diagnostyczna, nitrylowa, sterylna, grubość na palcu min. 0,15 mm, długość min.240 mm, poziom AQL – 1,0 Rozmiary: S, M, L, XL. para 2000

6.Rękawice chirurgiczne neoprenowe/ winylowe, bezpudrowe ze strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, AQL 0,65(+/-10 %), anatomiczne, grubość na palcach 0,23 mm(+/-0.02), mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami na listkach ułatwiającymi otwieranie. Opakowanie zbiorcze40-50 par. Rozmiary 6,5-9,0. para 1000

7.Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, dedykowane do podwójnego systemu zakładania, pakowane razem. Rękawice wewnętrzne w kolorze ciemnym gładkie, zewnętrzne jasne lekko teksturowana. Mankiet rękawiczki rolowany Grubość każdej na palcach 0,21 mm(+/-0.02), AQL 1,0(+/-0,05), poziom protein 30 ug /g(+/-10 %) rękawicy długość każdej 280 mm(+/-5 %). Rozmiary7,0-8,5. Opakowanie zbiorcze 40- 50 parRękawice diagnostyczne, jałowe, nitrylowe,bezpudrowe, grubość na palcu (pojedyncza ścianka) min. 0,15 mm, na dłoni min.0,13, siła zrywu przed starzeniem min.10,0N, poziom AQL mniej niż 1,0. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i srodek ochrony indywidualnej kategorii I- oznakowanie fabryczne na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671. rozmiary S-XL para 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 30 - OBWÓD ODDECHOWYT AKTYWNY kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Obwód oddechowy aktywny PAP kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 31 - IGŁY DO ZNIECZULEŃ I DO PORTU

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141321 Igły do znieczulania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła podpajęczynówkowa typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach:18G,19G,20G 22G, 25G, 26G o długości 88 mm. Uchwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. c szt. 1400

2 Igła podpajęczynówkowa typu Standard /ostrze typu Quincke/- o rozmiarach: 25G o długości 120 mm. Uchwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. c szt. 50

3 Igła podpajęczynówkowa ze specjalnym szlifem atraumatycznym typu „ ATRAUCAN” z otworem na końcu igły, rozmiar 26G o długości 88 mm, pakowana razem z prowadnicą 20G dł.35 mm. szt. 800

4 Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point z prowadnicą - o rozmiarach.25G, 27G dł. 80-90 mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. szt. 1600

5 Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point - o rozmiarach.25G, 27G dł. 103mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. szt. 100

6 Igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point – 27G dł. 120 mm. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. Wewnątrz uchwytu dodatkowy pryzmat sygnalizyjący pojawienie się płynu m-r. chwyt igły z 4 okienkami o eliptycznym przekroju. szt. 100

7 Igła przeznaczona do portu naczyniowego do podawania leków i pobierania krwi. Rozm. 20G/20mm szt. 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 32- NAKŁUWACZE DO POBIERANIA KRWI

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Nakłuwacze z igłą do pobierania krwi włośniczkowej – sterylne o rozmiarach: 1,8; 2,4 szt 100000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 33 - WORKI STOMIJNE

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Worek stomijny jednorazowy z odpływem na rzep Q60 (z filtrem, z flizeliny – przyjazny dla skóry). szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 34 - IGŁY DO POBIERANIA LEKÓW

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Igła do pobierania leków bez możliwości aplikacji materiału m.in.z fiolki,specjalna konstrukcja ostrza z otworem bocznym rozm.1.2 x 30 mm 100szt 700

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 35 - PRZEDŁUŻACZE DO POMP

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - dł. 150cm - bez ftalanów, oba końce zabezpieczone zatyczkami, opakowanie folia/papier szt 4000

2. Przedłużacz do pomp infuzyjnych z zakończeniami luer-lock - światłooporny /bursztynowy, czarny lub mleczny/ dł. 150cm - bez ftalanów, oba końce zabezpieczone zatyczkami, opakowanie folia/papier szt 4000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 36 - Osprzęt do Aparatu HFNC HiFent model HUMID-BH

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Układ oddechowy podgrzewany z komorą nawilżającą kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH -AIRT-B szt 80

2 Kaniula rozmiar S kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC-1S szt 40

3 Kaniula rozmiar M kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC - 1M szt 100

4 Kaniula rozmiar M kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC - 1L szt 100

5 Adapter tracheo kompatybilny z systemem HFNC HiFent model HUMID-BH NAC -2 szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 37 - Filtry do RESPIRATORA BENNET 980

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000 Urządzenia do wspomagania serca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Filtr wydechowy, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennet 980, jednorazowego użycia szt 200

2. Filtr wdechowy, kompatybilny z rsepiratorem Puritan bennet980, jednorazowego uzycia szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 38 - IGŁY MEDYCZNE

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320 Igły medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Igła iniekcyjna 0.5 - 0,6 a 100szt. 100 szt 800

2 Igła iniekcyjna 0.7-0,9. a 100szt. 100 szt 5000

3 Igły iniekcyjne o rozmiarach 1.1-1.2 a 100szt,o dwóch typach ścięcia ostrza krótko i długościętego 100szt 6000

4 Igł iniekcyjna 2,1 a 100 szt 100 szt 20

5 Igły do insulin - PENY 30-31Gx8mm x 100 op 240

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 39 - ŁYŻKI DO VIDEOLARYNGOSKOPU

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ŁYŻKA jednorazowa do videolaryngoskopu Macinthosh z niełamliwego przezroczystego tworzywa do intubacji za pomocą videolaryngoskopu HINTE VLD-150, rozmiar MAC 4, 3, 2, w sterylnym opakowaniu jednostkowym szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 40 CZYŚCIK DO KONCÓWEK DO KOAGULACJI

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Czyścik do końcówek koagulacji. Rozmiar 4-6 cm, samoprzylepny. Pakowany w papier-folię, jednorazowy. szt 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 41 - CEWNIK THORAX

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem, sterylne,. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32, 36. szt 80

2.. Kaniule dotętnicze z zamknięciem typu Fluoswitch dł. 45 cm. o rozmiarze 20 G. szt. 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 42 - ZESTAWY DO DRENAŻU

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, posiadający od dwóch do czterech komór, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (z możliwością regulacji siły ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej, w całości przezroczysty. szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 43 - ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylny, jednorazowy, zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką typu Yankauer, bez kulki, Ch 24, końcówka zagieta o srednicy 4,5/6,5mm, z 4-6 otworami odbarczajacymi, z kontrolą ssania w uchwycie, końcówka połączona z drenem. Długość drenu 3,5m. Zestaw pakowanyw papier -folia. szt 1200

2. Sterylny,jednorazowy dren łączący do odsysania Ch 25, dł. 2m – zakończenie końcówek lejek i łącznik schodkowy, pakowany papier folia. szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 44 - OSŁONY NA KOŃCZYNY

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Osłona na kończynę- Zgodna z normą 13795,Na opakowaniu minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. Sterylne szt 400

2. Osłona na ramię 45X10cm szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 45 - CEWNIKI DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ W OIT

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cewniki do terapii nerkozastępczej, silikonowe o odpowiedniej giętkości,atraumatyczne o odpowiednio wysokiej możliwości przepływu krwi do 300ml/min. z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane rozmiary: 13.5 cm-20 cm-24cm. szt 120

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 46 - ZESTAW DO TOALETY JAMY USTNEJ

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33711700 Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do toalety jamy ustnej zawierajacy w jednym fabrycznym opakowaniu 1 szczoteczke do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % roztworem diglukonianu chlroheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka – aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Produkt conajmniej klasy II. szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 47 - CEWNIKI DO ODSYSANIA

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200 Cewniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi – dł. Min. 40cm o rozmiarach; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, powierzchnia zmrożona (satynowa) szt 20000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 48 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA, ZESTAW DO POBIERANIA PRÓBEK WYDZIELINY I ZESTAW DO NEBULIZACJI DO OBWODU ODDECHOWEGO

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylmy zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połaczony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łacznikiem schodkowym, dodatkowo nakrętka i nalepka samoprzylepna. szt 600

2. Zestaw do nebulizacji do obwodu oddechowego dla dorosłych, jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi nebulizator do podawania leków w obwodzie oddechowym o pojemności min. 6ml z łącznikiem T, dren tlenowy dł. min 210cm, 2 standardowe łączniki, wykonany z PCV. Cały zestaw jest wolny od ftalanów DEHP, mikrobiologicznie czysty szt 200

3. Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. szt 600

4. Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm i 62 cm, rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm oraz rurki intubacyjnej CH 18 długość 54 cm Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi), dla CH 18 min. 48h. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (dla rozmiarów CH 14 i CH 16) zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. szt 400

5. Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych,umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Adapter kompatybilny z w/w zestawem do odsysania, szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 49 - WORKI DO ZBIÓRKI ŻÓŁCI

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Worek do zbiórki żółci z łącznikiem schodkowym 10-24F, z zaworem spustu żółci, pakowany w papier-folię, sterylny szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 50 - RURKI USTNO-GARDŁOWE

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171100 Przyrządy do anestezji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rurka ustno-gardłowa typu Guedel – sterylna – z kolorowym kodem do identyfikacji o rozmiarach:0.0/1.0/2.0/3.0/4. 0/5. szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 50 - RURKI USTNO-GARDŁOWE

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171100 Przyrządy do anestezji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rurka ustno-gardłowa typu Guedel – sterylna – z kolorowym kodem do identyfikacji o rozmiarach:0.0/1.0/2.0/3.0/4. 0/5. szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 52 - OSPRZĘT na blok operacyjny

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylne jednorazowe pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyrzad do zdejmowania ostrzy, bezpieczne zamknięcie automatyczne zabezpieczające przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi, pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia szt 400

2. Sterylna jednorazowa miękka mata wykonana z pianki PCV lub poliestru z taśmami przylepnymi, rozmiar 25 x 40 cm (+/- 10 %), pakowana pojedynczo w opakowaniu papier-folia szt 1000

3. Samoprzylepne sterylne paski do mocowania osprzętu przy zabiegach operacyjnych zgodne z normą ENPN 13795, pakowane pojedynczo w op. Papier-folia o wymiarach szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 53 - TAŚMY DO OPERACJI NIETRZYMANIA MOCZU

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000 Przyrządy chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. "System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma zakładana przez otwory zasłonione, o porowatości 1180-1200 μm, grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100 % z polipropylenu, monofilamentowa, koloru innego niż biały dla lepszej wizualizacji, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance. Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Końce taśmy w osłonie plastikowej ze zwężanymi ramionami wprowadzającymi, umożliwiającymi płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. Brak osłony plastikowej w części podcewkowej. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. System całkowicie jednorazowy.

" szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 54 - ZESTAWY DO WKŁUĆ CENTRALNYCH

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw wkłuć centralnych dla dorosłych dwukanałowy, dużych przepływów o minimalnej średnicy kanałów roboczych 11G i przepływie 230-260 ml/ mion. I długosci 15-20cm szt 20

2. Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik jednoświatłowy. Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa, dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Srednica cewnika 14G szt 20

3. Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik dwuświatłowy. Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa, dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm. Średnica cewnika 7F. Kanały cewnika 2x16G. szt 100

4. Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik trójświatłowy. Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa, dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Średnica cewnika 7F. Kanały cewnika 16/18/18G. szt 400

5. Zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: Cewnik czteroświatłowy. Zestaw z mozliwością włożenia prowadnicy bez odłączania strzykawki, za pomoca strzykawki Raulersona lub igły typu V bez żadnych dodatkowych elementów lub łączników. Prowadnica niklowo-tytanowa, dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka trzyczęściowa 5 ml, Igła wprowadzająca 18G 6,5-7cm, Skalpel. Długość cewnika 15-16cm, 20cm . Średnica cewnika 8-8,5F. Kanały cewnika 16/18/18/14G. szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 55 - PRZYRZĄDY DO POBIERANIA I WSTRZYKIWANIA LEKÓW TYPU SPIKE

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141624 Zestawy do podawania leków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet prz otwartej zatyczce szt 16000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 56 - SIATKI PRZEPUKLINOWE

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa płaska grubość siatki 0,45-0,50; wielkość porów 0,6-1,1 mm.10x15 (+/- 10 %) szt 160

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 57 - SIATKI PRZEPUKLINOWE

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.20 x 30 szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 58 - KLIPSY NACZYNIOWE

Część nr: 58
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141122 Klamry chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Klipsy naczyniowe tytanowe sterylne do laparoskopii z zabezpieczeniem przed zsunięciem w postaci rowkowania na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni. Na opakowaniu jednostkowym lub w opakowaniu zbiorczym minimum 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o produkcie służące do archiwizacji danych. op x 6szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 59 - MASKI KRTANIOWE

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157110 Maski tlenowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. "Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach (1 – 5) i zakresach wagowych: <5 kg; 5-10kg; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg.

W zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml." szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 60 - WZIERNIKI JEDNORAZOWE, SZCZOTKI CYT.

Część nr: 60
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141230 Rozszerzadła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wzierniki jednorazowe typu CUSCO o rozmiarach: XXS, XS, S, M, L. szt 6000

2. Szczotka cytologiczna wachlarz-sterylna szt 800

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 61 - ZESTAW DO PUNCJI JAMY BRZUSZNEJ, IGŁY DO PUNKCJI SZPIKU, KOŃCÓWKI ORTOPEDYCZNE

Część nr: 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jednorazowe igły do punkcji szpiku z mostka lub talerza biodrowego,sterylne z ogranicznikiem umozliwiającym ustawienie głębokości wkłucia igły i ergonomicznym uchwytem (z bocznymi skrzydełkami) o rozmiarach: 15GX60mm i 15Gx35mm szt 60

2. Zestaw do punkcji jamy brzusznej z workiem o pojemności 1000-2000 ml. Z możliwością wymiany worka w trakcie zabiegu i pobrania próbki do badania. szt 30

3. Jednorazowa końcówka do odsysania polaoperacyjnego ortopedyczna z wyjmowanym filtrem na odłamy kostne /ergonomiczna rączka i końcówka o dł. max. 15cm/ - podwójnie opakowanie folia/papier szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 62 - RURKI KRTANIOWE

Część nr: 62
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jednorazowa rurka krtaniowaLTSD, dwukanałowa, wykonana z PCV. Port do sondy żołądkowej- kanał 10-18R Rurka wentylacyjna zakonczonoa łacznikiem standardowym 15mm. Znacznik poziomu zębów na rurce. Dwa mankiety uszczelniajace: blizszy i dalszy. Jeden przewód do pompowania obu mnkietów. Otwory wentylacyjne pomiedzy mankietami. Sterylna, bez lateksu. Dostępne rozmiary 3,4,5 kodowane kolorami. Zestaw zawiera strzykawkę i rurkę LSTD pakowane sterylnie.Antygryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca, pakowany oddzielnie. szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 63 - ZESTAW DO TRACHEOTOMII PRZESKÓRNEJ

Część nr: 63
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, z odsysaniem znad mankietu. szt 20

2. Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechowa, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijna. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60 % koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25 mg. H2O przy 15 oddechach/min. I TV 500 ml. Przeznaczony na 24h, sterylny. szt 2000

3. Łącznik karbowany do rurek tracheostomijnych z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym. szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 64 - PROTEZY NACZYNIOWE

Część nr: 64
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33184200 Protezy naczyniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Proteza prosta ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-10 H szt 4

2. Proteza rozwidlona ze znaczkiem widocznym w promieniach RTG w rozmiarach od 6-20 H szt 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 65 - FARTUCHY CHIRURGICZNE STERYLNE

Część nr: 65
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000 Bielizna szpitalna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS sterylny. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na,,czysto”. Rękaw z miękkim mankietem 7-9cm. Rozmiar M, L, XL, XXL,XXXL widoczny na opakowaniu zewnętrznym. szt 20000

2. Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS wzmocnienia z laminatu w przedniej części i na rękawach, sterylny. Zapinany na rzep na szyi i wiązany na troki w pasie na troki. Zewnętrzne troki połączone kartonikiem umożliwiającym wiązanie na,,czysto”. Rękaw z miękkim mankietem 7- 9cm. Rozmiar M, L, XL, XX widoczny na opakowaniu zewnętrznym szt 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 66 - SERWETY CHIRURGICZNE STERYLNE

Część nr: 66
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000 Bielizna szpitalna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Serwety chirurgiczne jednorazowe sterylne wielowarstwowe zgodne z normą 13795. Serweta pakowana folia/papier. O wymiarach:- 75x75 cm z otworem 10 cm szt 240

2 45x45 cm z otworem 5 cm szt 1200

3 70 x 50 cm bez otworu szt 1100

4 90 x75 cm lepne na krótszym boku szt 1600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 67 - UKŁAD PRZETWORNIKÓW

Część nr: 67
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów) - jednodrożne szt 100

2. Układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kompatybilny z monitorami Mindray, Bene View, Emtel posiadającymi przewody łączące z końcówkami przystosowanymi do zestawów Becton Dickinson (ewentualne dostarczenie przewodu łączącego do posiadanych monitorów) - dwudrożne szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 68 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA

Część nr: 68
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. "Zestaw do cewnikowania jednorazowy:

— serweta włókninowa, nieprzylepna 50cmx50cm 1szt,

— serweta włókninowa, nieprzylepna 50cmx50cm z otworem 1szt,

— pęseta plastikowa 1szt,

— kompresy z gazy 7,5cmx7,5cm 8szt,

— żel poślizgowy w strzykawce 2,7g

— woda destylowana 10ml w strzykawce

— miska nerkowata lub tacka, która może posłużyć jako pojemnik na odpadki, - pean

" szt 2400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 69- Dreny do pompy do podaży leków do pompy Infusomat

Część nr: 69
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Dren do podazy leków do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP szt 1000

2.Dren do podazy leków światłoczułych (bursztynowy) do pompy objetosciowej Infusomat Compact Plus z filtrem Air Stop automatycznire zatrzymujący infuzję po opróznieniu komory kroplowej, przeciwdziałajacy zapowietrzeniu układu. Długość drenu 240 cm, bez DEHP szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 70 - DRENY DO POMP AGILLA

Część nr: 70
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dreny do pompy perystaltycznej Agilla szt. 600

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 71 - DRENY DO POMP ASCOR I MEDIMA

Część nr: 71
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dreny do pompy perystaltycznej typu Ascor AP31 szt 300

2. Dreny do pompy perystaltycznej typu Medima szt 400

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 72 - ZGŁĘBNIKI DO ZYWIENIA DOJELITOWEGO

Część nr: 72
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141641 Sondy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zgłębnik do żywienia dojelitowego lub dożołądkowego, z nietwardniejącego poliuretanu,wymienialny w co 6 tygodni. Do podawania diety przez zestawy, rozmiary Ch 10/110,8/110,12/110 szt 20

2. Zgłębnik żołądkowy Pur CH 14/110 cm, z prowadnicą, z poliuretanu, wyposażony w dwa porty (żywieniowy Enfit oraz w port odbarczający, cieniodajny w promieniach Rtg szt 60

3. Zgłębnik przeznaczony do żywienia dojelitowego lub dodwunastniczego z poliuretanu, wyposażony w prowadnicę,cieniodajny w RTG, z samoskręcającą się końcówką. Wymienialny co 6 tyg. tygodni. Do podawania diety przez zestawy.Rozmiar 10/145 szt 10

4. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull”, pod kontrolą endoskopu, do długotrwałego żywienia, poliuretanowy, zaopatrzony w zewnętrzną i wewnętrzną płytkę mocującą, która umożliwia utrzymanie właściwej pozycji zgłędnika. Do podawania diety przez zestawy .Rozmiar CH 10,14,18/40 cm szt 40

5. Zgłębnik gastrostomijny poliuretanowy z silikonowym balonem wymieniany bez użycia endoskopu, zaopatrzony w zewnętrzną i wewnętrzna płytke mocującą do podawania diety przez zestawy. Rozmiar CH 18,20 szt 20

6. Strzykawka jednorazowego użycia przeznaczona do żywienia enteralnego posiadająca zakończenie typu ENFiT w celu zwiększenia bezpieczeństwastosowania żywienia dojelitowego. Rozmiar 60 ml szt 1400

7. Łącznik enloc / enfit (Konektor) 5x 6 szt szt 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 73 - ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH

Część nr: 73
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z mozliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w 1 x miseczkę dwukomorową,1 x serwetę na stolik zabiegowy i zawiniecie zestawu 75x90,1 x serweta 75 x 110 z otworem o średnicy 9 cm z przeroczystym drenem foliowym wokół otworu, 10 kompresów 7,5 x 7,5, igła 0,6, igła 1,2, strzykawka 5ml, 1 x kleszczyki proste plastikowe, 1 x igłotrzymacz, 1 x szew do przyszycia, 1 x opatrunek Tegaderm 10 x12 cm., 1 x skalpel. op 800

2. Zestaw do znieczulenia przewodowego zawierajacy kleszczyki plastikowe, 10kompresów 7,5x7,5, serweta 75x90 na stolik zabiegowy i do owinięcia zestawu. op 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 74- ZESTAW DO KANUILACJI TĘTNIC METODĄ SELDINGERA

Część nr: 74
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 "Skład zestawu:

‒ cewnik dotętniczy wykonany z FEP

‒ automatyczny zawór hemostatyczny zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi

‒ igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej wyposażona w złącze typu luer lock

‒ miękkie skrzydełka mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący

‒ prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym prostym zakończeniem‒ dren łączący z PUR o dł. 7 cm umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem wkłucia a podłączeniem

‒ serweta do zawinięcia zestawu i zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm

‒ dostępne rozmiary: średnice 18/20/22G, długość cewnika 80 - 160 mm

‒ dostępna wersja 18G/160 mm z igłą Seldingera 18Gx70mm typu V ze zintegrowanym portem bocznym połączonym na stałe z zastawką, umożliwiającym wprowadzenie prowadnika bez odłączania strzykawki od igły." szt 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 75- SIATKA PRZEPUKLINOWA TYTANIZOWANA

Część nr: 75
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Siatka przepuklinowa powierzchniowo tytanizowana, polipropylenowa, monofilamentowa o porowatości 61 %, grubości 0,3 mm, wytrzymałosci 47 N/cm2 (+/-5 % dla wszystkich parametrów) 20 x 25 cm szt 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 76 - DRENY KHERA, REDONA I POJEMNIKI TYPU REDON, SILIKONOWE DRENY DO JAMY OTRZEWNOWEJ I ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE, CEWNIKI DO EMBOLEKTOMII

Część nr: 76
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do embolekt o rozmiarach CH 3,4,5,6, szt 20

2 Dren Khera (T) – lateks silikonowany – dł.drenu nie mniej niż 36 cm w rozmiarach 10-24. Pakowane papier-folia szt 40

3 Dren Redona dł. Min. 80cm z paskiem RTG, opakowanie foliowe i zewnętrznie folia/papier o rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18.sterylne szt 1000

4 Pojemnik typu Redon – poj. Min. 200ml – skalowany co 25ml, z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona Ch 10-18 – opakowanie folia i zewnętrznie folia/papier, steril szt 1000

5 Dren silikonowy, sterylny do jamy otrzewnej o rozmiarach 18-36 szt 400

6 Zgłębniki żołądkowe silikonowe roz. 4-20 szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 77 - JAŁOWY ZESTAW DLA NOWORODKA

Część nr: 77
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000 Bielizna szpitalna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jałowy zestaw o składzie:serweta z włókniny kompresowej rozm.80x60-4szt.,podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft rozm.90x60cm-1szt.,czapeczka dla noworodka rozm.12x10cm-1szt.,zacisk na pępowinę 1szt.serweta rozm.90x75cm 1szt. szt 1200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 78 - ZESTAW DO BEZPIECZNEJ KONIKOTOMII

Część nr: 78
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do bezpiecznej konikotomii- w skałd zestawu wchodzi igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy i kontakt z jej tylną scianą- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurkę tracheostomijną o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal o obniżonej przenikalności podlenku azoru oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczna i długą wentylację, niewielkie, trwałe, podręczne,sterylne opakownie typu blister, mieszczące się z łatwością w torbie reanimacyjnej, zawiera graficzną instrukcję obsługi. op 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET Nr 79 - NATURALNY PREPARAT KOŚCIOZASTĘPCZY

Część nr: 79
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33697110 Cementy do rekonstrukcji kości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Bloczek kostny o wym. 2 x 3 x 1,3 cm2 szt 50

2. Bloczek kostny o wym. 1 x 1 x 2 cm2 szt 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 80 - STERYLNY ŻEL DO USG

Część nr: 80
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Sterylny żel do USG a 20 g szt 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 81 - Łyżki plastikowe i ze stali nierdzewnej typu Macintosh

Część nr: 81
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Łyzka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku wykonana z PCV niezawierającego ftalanów. Sztywna, odporna na zagięcia i skrecanie. Łyżka ze światłowodem akrylowym o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia”, oznaczenie typu łyżki i rozmiaru- wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu. Kompatybilna z rekojesciami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Termin ważności min. 5 lat. Zamawiający wymaga, aby oferent użyczył 2 rękojeści Greenligt II szt. 400

2. Łyzka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku typ Macintosh, wykonane ze stali nierdzewnej o właściwościach nieodkształcania się. Łyżka kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, łyżka posiada wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne światło, światłowód nieosłonięty, doświatlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne wprowadzenie światłowodu, symbol „jednorazowego użytku” na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wprowadzenia światłowodu, rozmiary Macintosh 0/1/2/3/4. Zamawiający wymaga, aby oferent użyczył 2 rękojeści Greenligt II szt. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 82 - Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca

Część nr: 82
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. "Zamknięty jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z dwoma sygnalizatorami, z których jeden wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta, a drugi unosi się w przypadku przepełnienia balonika w bańce odbytniczej pacjenta. Port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca w kolorze niebieskim, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.

System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 1 nieprzezroczysty worek do zbiórki stolca z okienkiem podglądu, o pojemności 1000 ml, skalowany co 25 ml oraz z filtrem węglowym." szt 20

2. "Kompatybilne z zestawem worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste 1 op. (10 szt. worków)

" szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 83 - ZESTAW DO MYCIA POLA OPERACYJNEGO

Część nr: 83
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1."Jednorazowy, sterylny zestaw do mycia pola operacyjnego. Skład zestawu: miska 250ml, 6 tupferów bez znacznika RTG nie mniejszych niż 5 cm, korcang

" komplet 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 84 - ASORTYMENT DO APARATU DO TERAPII NERKOZASTEPCZEJ W SYSTEMIE MULTIFILTRATE PRO

Część nr: 84
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1."Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l.

Opakowanie – worek 5-litrowy:

Dializat Ci-Ca K2 nr kat. 9689201;

Dializat Ci-Ca K4 nr kat. F00000431;

Dializat Ci-Ca K2 Plus nr kat. F00001624;

Dializat Ci-Ca K4 Plus nr kat. F00001625.

" szt 6000

2. "Cytrynian sodu 4 % (136 mmol/l) SecuNect

Nr kat. F00008107

Opakowanie – worek 1500 ml

" szt 1600

3. "Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu

Ca++ 100 mmol/l

Calrecia - nr kat. F00008247

Opakowanie – worek 1500 ml

" szt 400

4. "46,7 % Cytrynian Sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach 5 ml

(opak. a 20 szt.)

Nr kat. PL24060202

" szt 80

5. "Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l.

Opakowanie – worek 5-litrowy:

Multibic K0 nr kat. F00007438;

Multibic K2 nr kat. F00007439;

Multibic K3 nr kat. F00007440;

Multibic K4 nr kat. F00007441.

" szt 2000

6. "Zestaw do hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2

— multiFiltratePRO Kit HDF 1000 nr kat.F00000461

" szt 10

7. Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 nr kat. F00008266 szt 40

8. Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 nr kat. F00008266 szt 200

9. Zestaw do hemodializy cytrynianowej dla pacjentów we wstrząsie septycznym lub z urazem wielonarządowym z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcie do 40 kD - multiFiltratePRO SecuKit CiCa HD EMiC2 nr kat. F0. 008265 szt 10

10 "Igła plastikowa typu Spike o długości 72mm

(opak. a 100 szt.) nr kat. F0000758

" op 4

11. "Worek na filtrat 10l. z zaworem spustowym

Nr kat. 5029011

" szt 300

12. "Hemofiltr polisulfonowy o pow.2,3 m2 (dedykowany do dializy albuminowej)

— HdF100S nr kat. 5007191

" szt 40

13. "Zestaw do wymiany hemofiltra

— nr kat. 5018001

" szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 85 –WKŁADY WORKOWE DO SSAKA

Część nr: 85
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Filtr przciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka Basic-Medela Vacum Extractor szt. 25

2. Wkład jednorazowy na wydzielinę do ssaka 1,5 l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 86 – WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA

Część nr: 86
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141610 Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. Wymiana układu bez konieczności odłączenia od próżni. szt. 2000

2. Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu.Wymiana układu bez konieczności odłączenia drenu od próżni. szt. 8000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 87 – TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607

Część nr: 87
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124131 Paski odczynnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) 120 opakowań (240szt. w opakowaniu) 120

2. Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) 60 opakowań (240szt. w opakowaniu) 60

3. Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) 3 opakowania (100szt. w opakowaniu) 3

4. Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu) 17

5. Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce 250

6. Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) rolka 350

7. Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 lub 7 3 000 szt. (12 op. po 250szt) 12

8. Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) szt. 1

9. Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy szt. 1 000

10. Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych 3 op. po 250szt. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 88 – PREPARAT

Część nr: 88
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym, bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny 400 ml 15

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 89 – Rękawy papier-folia

Część nr: 89
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Krepowany papier zielony:

50x50 opak. 500 15

60x60 opak. 500 25

75x75 opak. 250 110

90x90 opak. 250 150

100x100 opak. 250 80

2 Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) bez fałdy: rolki

50mm x 200m 20

75mm x 200m 50

100mm x 200m 200

150mm x 200m 200

200mm x 200m 150

250mm x 200m 60

300mm x 200m 15

400mm x 200m 8

Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) z fałdą: rolki

100mm x 50mm x 100m 200

150mm x 50mm x 100m 200

200mm x 50mm x 100m 150

250mm x65mm x 100m 60

300mm x 65mm x 100m 10

400-420mm x 65-90mm x 100m 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 90 – ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI

Część nr: 90
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym szt. 3000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 91 – ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI(+/- 10 % dla rozmiaru)

Część nr: 91
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym szt. 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 92 – TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Część nr: 92
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33158300 Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych). Zakres temperatury 35,5-42oC. szt. 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 93 – PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW

Część nr: 93
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Myjka – rękawica, wymiary: 24,5x16,5cm (+/-0,5cm), grubość nie mniej niż 0,5cm. Zaokrąglony ergonomiczny kształt-zwężona w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się. Zgrzewana termicznie, a nie zszywana. Wykonana z obu stron z podkładów watolinowych 100g/m2. Nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 aktywownym pod wpływem wody. Z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. szt. 160 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 94 – GOLARKI MEDYCZNE

Część nr: 94
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33721000 Golarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Golarka medyczna jednorazowego użytku. Pojedyncze ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokrytej platyną lub teflonem. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru. Op. 40 szt. szt. 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 95 – ELEKTRODY EKG

Część nr: 95
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. szt. 500

2. Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. szt. 44 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 96 – OWINIĘCIA NA ZWŁOKI

Część nr: 96
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). szt. 1 500

2. Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 97 – MASKI CHIRURGICZNE

Część nr: 97
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Maski chirurgiczne wiązane na troki oraz/lub na gumki, zgodne z normą EN14683 Typ I. (op. 50 szt.) op. 500

2. Maski chirurgiczne wiązane na troki, zgodne z normą EN14683,Typ II. (op.50szt.) op. 120

3. Maski chirurgiczne wiązane na troki z przyłbicą zgodne z normą EN 14683, Typ II. (op.50szt.). op. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 98 – SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA

Część nr: 98
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szpatułka laryngologiczna – drewniana,pakowana pojedynczo w ochronny papier (op. 100 szt.) op. 80

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 99 – WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ

Część nr: 99
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192320 Uchwyty do butelek na mocz
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy szt. 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 100 – ZESTAW DO LEWATYWY

Część nr: 100
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny szt. 4000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 101 – OPASKI IDENTYFIKACYJNE

Część nr: 101
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przezroczysta, łatwo zamykana, zapięcie typu napa. szt. 5000

2. Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – przezroczysta szt. 30000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 102 – DRENY LABORATORYJNE

Część nr: 102
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141640 Dreny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dren silikonowy o śr. 8.0 mm – 12.0 mm. mb. 300

2. Dreny balonowe Fi 10 7x13 mb. 240

3. Dreny PCV o śr. 8 mm – 12 mm mb. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 103– ŁĄCZNIKI DO DRENÓW

Część nr: 103
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141642 Akcesoria do drenażu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy:

6-15-6 mm. szt. 40

4-4 mm. szt. 40

7-7 mm. szt. 40

10-10 mm. szt. 40

4-7 mm. szt. 100

4-10 mm. szt. 40

7-10 mm. szt. 40

13-13 mm. szt. 40

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 104 – ŻEL DO USG

Część nr: 104
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Żel do USG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy but. /500ml 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 105 – ŻEL DO EKG

Część nr: 105
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Żel do EKG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) but. /500ml 24

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 106 – ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW

Część nr: 106
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Żel do defibrylatorów but. /500ml 60

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 107 – PAPIER DO EKG

Część nr: 107
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33198000 Szpitalne wyroby papierowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Papier do EKG:do aparatu Ascard 104 x 40 szt. 50

2. Papier do EKG:do aparatu Ascard 112 x 40 szt. 700

3. Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm rolki 800

4. Papier do defibrylatorów ZOOL 90x90x200 szt. 120

5. Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100 bl. 500

6. Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300 bl. 360

7. Papier do EKG 58X25 szt 500

8. Termiczny, czuły papier(D9092)do defibrylatora Defi-Max firmy EMTEL szerokość57mm szt. 100

9. Papier do Aparat EKG MR BLUE 112x25 szt 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 108 – CZEPKI CHIRURGICZNE

Część nr: 108
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Czepki jednorazowe damskie szt. 26 000

2. Czepki jednorazowe męskie, wiązane, z paskiem wchłaniającym pot. szt. 10 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 109 – PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY

Część nr: 109
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33199000 Odzież medyczna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm szt. 30 000

2. Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 szt. 5 000

3. Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe szt. 20 000

4. Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm szt. 15 000

5. Fartuchy foliowe szt. 3 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 110 – Piżamy, Koszule

Część nr: 110
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Piżama (bluza + spodnie w gumkę lub na pasek) z włókniny SMS. Ubrania pakowane pojedynczo,opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru rozm. szt. 1 200

2. Koszulka z włókniny SMS wiązana z boku lub z tyłu. Ubrania pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. Rozm: M,L, XL, XXL. szt. 1 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 111 – KOMPLET CHIRURGICZNY

Część nr: 111
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny antystatycznej SMS (bluza + spodnie ściągane trokami w pasie). Opakowanie foliowe, pakowane pojedynczo, w sposób umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. M, L, XL, XXL kpl. 1 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 112 – STAZA

Część nr: 112
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Staza bezlateksowa x 25 op. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 113– MISKI NERKOWATE, KACZKI, BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I NOCNIKI DLA DZIECI

Część nr: 113
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19520000 Produkty z tworzyw sztucznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Miski nerkowate z tworzywa sztucznego wielorazowego użycia szt. 200

2. Kaczki z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku szt. 100

3. Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku szt. 100

4. Nocniki dla dzieci szt. 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 114 –MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Część nr: 114
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33198000 Szpitalne wyroby papierowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Miski nerkowate jednorazowego użytku szt. 25 000

2. Kaczki jednorazowego użytku szt. 20 000

3. Baseny jednorazowego użytku szt. 10 000

4. Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml szt. 200

5. Pojemnik,taca na narzędzia,jednorazowego użytku szt. 200

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 115 – POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY

Część nr: 115
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33169400 Pojemniki chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego ostrego sprzętu medycznego np. igły, wenflony. Odporne na uszkodzenia mechaniczn z możliwością oznakowania wytwórcy odpadów zgodnie z rozporządzeniem.

Pojemność: 1000ml szt. 4 000

Pojemność: 2000ml szt. 10 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 116 – TESTY UREAZOWE

Część nr: 116
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124131 Paski odczynnikowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Testy urazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori) szt. 5 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 117 – SZKIEŁKA LABORATORYJNE

Część nr: 117
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Szkiełka labolatoryjne podstawowe z możliwością oznaczenia op. 150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET NR 118 - KIELISZKI DO LEKÓW

Część nr: 118
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie. szt. 100 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 119 – KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

Część nr: 119
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700 Wyroby ortopedyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wody, krwi, etc. Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłóceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii.

Dla dorosłych szt. 150

Dla dzieci szt. 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 120 – PODGŁÓWKI, POZYCJONERY

Część nr: 120
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. szt. 20

2. Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki szt. 72

3. Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki szt. 40

4. Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki szt. 36

5. Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki szt. 16

6. Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki szt. 12

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 121 – ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI

Część nr: 121
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33124130 Wyroby diagnostyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact szt. 50

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 122 -OSTRZA DO STRZYGARKI

Część nr: 122
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Jednorazowe ostrza mikrobiologicznie czyste,bez ftalnów i lateksu. Przeznaczone do strzygarki do usuwania włosów grubych(głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu).Konstrukcja wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Ostrza kompatybilne ze strzygarką. Opakowanie a 50 szt. Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 2 strzygarki bez dodatkowych kosztów.Opakowanie a 50szt. szt. 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 123 – PIELUCHOMAJTKI

Część nr: 123
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33770000 Artykuły higieniczne z papieru
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny zabezpieczający przed zawilgoceniem,elastyczne ściągacze w części pachwinowej,zapobiegające wyciekaniu. Brak elementów zwiększających ryzyko reakcji alergicznych. Minimalna chłonność nie mniej 1800ml.

Rozmiar M szt. 10 000

Rozmiar L Rozmiar XL szt. 60 000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 124 – Maski do worków samorozprężalnych

Część nr: 124
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33157100 Maski do gazów medycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwacje ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm. pediatryczna 1,2,3 dla dorosłych 4- mała, 5- średnia, 6- duża. op. 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 125 – Sprzęt endoskopowy kompatybilny z posiadanym torem typu Fujinon typ ED530XT

Część nr: 125
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Igły do hemostazy endoskopowej jednorazowe szt. 240

2. Wielorazowe zestawy do zakładania protez dróg żółciowych szt. 10

3. Wielorazowe koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych 4 ramienne, obrotowe,średnica 32mm+/-10 % szt. 20

4 .Ustniki z gumką - jednorazowe szt. 200

5 .Sfinkterotom igłowy wielorazowy,3 kanałowy, szt. 15

6. Balony do rozszerzania dróg żółciowych szt. 15

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 126 – ETYKIETA SAMOPRZYLEPNA DO METKOWNICY

Część nr: 126
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30192800 Etykiety samoprzylepne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Etykieta samoprzylepna do metkownicy typu Blitz rolka 250

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 127 – PROWADNICA WIELORAZOWA DO TRUDNYCH INTUBACJI TYPU BOUGIE

Część nr: 127
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prowadnica - 15 długość 60cm szt. 3

2. Prowadnica - 15 długość 70cm szt. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 128 – TAŚMY POLIPROPYLENOWE

Część nr: 128
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
19732000 Polipropylen
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Taśmy do zaopatrzenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe szt. 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 129 - PODKŁADY CHŁONNE

Część nr: 129
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000 Bielizna szpitalna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Podkład chłonny rozm.60x90cm,wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynuw rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 800ml. szt. 600

2. Prześcieradło ochronne na stół operacyjny, wymiary 100x210cm (+/-10 % dla rozmiarów), przeciw odleżynowe, bezszwowe, nie ślizgające się o chłonności nie mniej niż 35ml/100cm2 szt. 1000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 130 - ZESTAW SYMPHONY DO LAKTATORA

Część nr: 130
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141620 Zestawy medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw osobisty do odciągania pokarmu kobiecego do laktatora SYMPHONY jednodniowego użytku lub 8 użyć, sterylny, z 5 letnim terminem gwarancji; obie daty nadrukowane na każdym pojedynczym opakowaniu, wykonany z polipropylenu nie zawierającego Bisphenolu A ani ftalanów. Membrana zintegrowana z drenem z nakrętką kompatybilną ze wszystkimi butlkami o standardowym gwincie, rozm. Lejka 24mm, 27mm, 30mm szt. 324

2. Butelki szpitalne jednokrotnego użytku typu REASY-50-USE dostępne w wersji 80ml. Czysta mikrobiologicznie, termin ważności 3 lata, wyk z polipropylenu nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Skala co 10ml; odporna na ścieranie z nakrętką na gwint standardowy. szt. 520

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 131 - USTNIK DO GASTROSKOPII

Część nr: 131
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Ustnik do gastroskopii, standardowy, niesterylny, wielorazowego użytku. szt. 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet Nr 132 -OSPRZĘT DO ENDOSKOPÓW

Część nr: 132
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pętla diatermiczna do polipektomii, wielorazowa (autoklawowana) na stałe połączona z rączką i osłonką z portem do płukania, owalna, śr. pętli 20mm, 25mm, 35mm, śr.osłonki 2,3mm,długość 230cm szt. 15

2. Balon ekstrakcyjny, 3-kanałowy, progresywny, jednorazowy, 7Fr, śred. balonu 9-13-16mm, 3 różne strzykawki, z markerem Rtg, na prowadnik 0,035 cala, dł.200cm szt. 20

3. Sfinkterom łukowy, wielorazowy, na prowadnik 0,035cala, dwukanałowy z funkcjonalnością trójkanałowego (możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem), dł.cięciwy 25mm, końcówka dystalna temperowana ze śr. 2,2mm do 1,8mm. szt. 10

4. Prowadnica wielorazowego użytku 0,025cala, giętka końcówka 5mm, dł.400cm, pakowana w okrągłe, plastikowe opakowanie z portem do płukania. szt. 5

5. Kleszczyki wielorazowego użytku do biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona ze spiralą kleszczy za pomocą gumowego przegubu. Pełny szlif na odcinku 20cm od końca dystalnego, śr.2,5mm, dł. robocza 230cm szt. 15

6. Protezy plietylenowe, jednorazowe, proste śr. 10 Fr, dł. 15cm w opakowaniu sterylnym, wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego. szt. 15

7. Pompka do balonów, zakres ciśnień 0-440 PSI, zawór trójdrożny z portami L-L szt. 2

8. Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, śr. cewnika 7 Fr, min. Kanał roboczy 2,8mm. Posiadający markery RTG na obu końcach balona oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Współpracujący z prowadnikiem 0,035 dł. cewnika 200cm, dł. balona 30mm, średnice balonów: 1). 6mm; 7mm; 8mm 2). 8mm; 9mm; 10mm 3). 10mm; 11mm; 12mm 4). 12mm; 13,5mm; 15mm. Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. szt. 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik Nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie będzie przeprowadzał sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców oraz transmitował sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Maj 2023

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, tel. 24 3880 200, adres e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpital.kutno.pl3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Implanty ortopedyczne i sprzęt artroskopowy, Nr postępowania: ZP/7/21 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.3. Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia(jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób). b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ). c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021