Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 331543-2021

Submission deadline has been amended by:  382907-2021
02/07/2021    S126

België-Brussel: Motorvoertuigen

2021/S 126-331543

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Partena Promeris Corporate ESV
Nationaal identificatienummer: 0507.647.916_528451
Postadres: Gentsesteenweg 1434
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1082
Land: België
E-mail: achats@partenapromeris.be
Telefoon: +32 25497820
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415865
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415865
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415865
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Partena+Promeris+Corporate+Services+-0906-21-007-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=37474
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenfonds
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ziekenfonds

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leasing van bedrijfswagens en -fietsen'

Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services -0906-21-007-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze overeenkomst is de leasing van bedrijfswagens en -fietsen. De opdracht heeft eveneens betrekking op het beheer van het wagen- en fietspark dat onder de opdracht valt, met inbegrip van met name de verzekering, het onderhoud en de tankkaart wanneer deze besteld wordt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasen van wagens

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing van bedrijfswagens. De opdracht heeft eveneens betrekking op het beheer van het wagenpark dat onder de opdracht valt, met inbegrip van met name de verzekering, het onderhoud en de tankkaart wanneer deze besteld wordt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Korting op brandstof / Weging: 7.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Aan de gebruiker aangeboden diensten / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Aan de wagenparkbeheerders aangeboden diensten / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Nota's / Weging: 7.5
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasing van fietsen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000 Motorvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing van bedrijfsfietsen. De opdracht heeft eveneens betrekking op het beheer van het fietspark dat onder de opdracht valt, met inbegrip van met name de verzekering, het onderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nota's / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenties.

Eventuele minimumeisen:

PERCEEL 1 – leasing van wagens

Vijf referenties met betrekking tot huurovereenkomsten (leasing) tijdens de afgelopen drie jaar voor multi-brand voertuigen bij zakelijke klanten met een wagenpark van minstens 250 voertuigen.

Onder deze vijf referenties:

— moeten ten minste drie referenties ook betrekking hebben op het beheer van de tankkaart en de aan het voertuig verbonden verzekering,

— moet ten minste één referentie betrekking hebben op huurovereenkomsten voor multi-brand wagens bij een groep ondernemingen die over verschillende car policies beschikken.

Onder 'referentie die van een aard is die overeenstemt met perceel 1' wordt verstaan: het ter beschikking stellen van bedrijfsauto's in de vorm van langetermijnverhuur (leasing) en het beheer van het park van deze wagens.

PERCEEL 2 – leasing van fietsen

Twee referenties met betrekking tot huurovereenkomsten (leasing) tijdens de afgelopen drie jaar voor multi-brand fietsen bij zakelijke klanten met een wagenpark van minstens vijftig fietsen.Onder 'referentie die van een aard is die overeenstemt met perceel 2' wordt verstaan: het ter beschikking stellen van bedrijfsauto's in de vorm van langetermijnverhuur (leasing) en het beheer van het park van deze fietsen met inbegrip van verzekering en onderhoud.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2021