Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Forniture - 331588-2021

Submission deadline has been amended by:  350895-2021
02/07/2021    S126

Bulgaria-Burgas: Elettricità

2021/S 126-331588

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agentsiya za sotsialno podpomagane chrez Regionalna direktsiya za sotsialno podpomagane — Burgas
Numero di identificazione nazionale: 1210150560211
Indirizzo postale: ul. „Kont Androvanti“ No. 2
Città: gr. Burgas
Codice NUTS: BG България  / Bulgaria
Codice postale: 8000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: d-r Snezhana Atanasova
E-mail: burgas-rdsp@asp.government.bg
Tel.: +359 56836718
Fax: +359 56836040
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asp.government.bg
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/26821
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/145707
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/145707
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale
I.5)Principali settori di attività
Protezione sociale

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на РДСП — Бургас и на ДСП на територията на област Бургас

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 100 154.40 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG България  / Bulgaria
Luogo principale di esecuzione:

Административни сгради на: РДСП-Бургас и ДСП на територията на област Бургас.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Обществената поръчка има за цел да бъде избран доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, съгласно разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като се сключи договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 100 154.40 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Списък и кратко описание на условията

1. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността “координатор на балансираща група“ издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката. Когато участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да е вписан в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

2. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), към крайната дата за подаване на предложението, на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД, към крайната дата за подаване на предложението, на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен”, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Изискуемата информация по т. 1, т. 2 и т. 3 се попълва в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел А от ЕЕДОП „Годност“. т. „Вписване в съответен професионален регистър „ - посочва се органа, издал съответния документ, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес/линк.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителят не дефинира изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът трябва да има реализирани доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години. В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под сходен предмет следва да се разбира доставка на електрическа енергия за мрежи ниско или средно напрежение при свободно договорени цени, без значение от обема.

Изискуемата информация се посочва в Част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.“ За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид„ на ЕЕДОП. Информацията следва да включва доставки, чието изпълнение е приключило.

Документ за доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1 от ЗОП участникът представя Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството, с обхват в съответствие с предмета на поръчката.

Изискуемата информация се посочва в Част IV „Критерии за подбор“, раздел Г на ЕЕДОП, като се посочва информация за сертификата (№, срок на валидност, стандарт, сертифициращ орган и обхват на сертификация). Ако съответния документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа.

Документ за доказване: При условията на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1 от ЗОП участникът представя копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен издаден от акредитирани лица за контрол на качеството удостоверяващ съответствието със съответните стандарти.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. Участникът трябва да има реализирана поне една доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години общо, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Възложителят не поставя минимално изискване за обем.

2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:20ХХ или еквивалентен сертификат, с обхват в съответствие с предмета на поръчката. Сертификатът трябва да е валиден, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2021
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/08/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Решението за откриване на процедура може да бъде обжалвано по реда на раздел I от глава 27 от ЗОП в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП при съобразяване на чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2021