Leveringen - 331740-2022

20/06/2022    S117

België-Mechelen: Simulatoren

2022/S 117-331740

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22551
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: inkoop@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449322
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, installatie en onderhoud van tramsimulatoren.

Referentienummer: De Lijn- Exploitatie-Algemeen-2020-webnl-462-F06_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34150000 Simulatoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SLUITING RAAMOVEREENKOMST

Levering, installatie en onderhoud van tramsimulatoren -

raamovereenkomst voor vijf jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SLUITING RAAMOVEREENKOMST/

Levering, installatie en onderhoud van tramsimulatoren -

raamovereenkomst voor vijf jaar, vijfmaal verlengbaar met één jaar

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 114-300776
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Transurb SA
Nationaal identificatienummer: 0413393907
Postadres: Rue Joseph Stevens 7
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: g.lejeune@transurb.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

SLUITING RAAMOVEREENKOMST

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Eerste voorzitter van de Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022