Supplies - 33183-2022

21/01/2022    S15

Poland-Biała Podlaska: Computer equipment and supplies

2022/S 015-033183

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
National registration number: 5372131853
Postal address: ul. Sidorska 95/97
Town: Biała Podlaska
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-500
Country: Poland
Contact person: Magda Kalinowska
E-mail: m.kalinowska@pswbp.pl
Telephone: +48 833449987
Fax: +48 833449950
Internet address(es):
Main address: www.pswbp.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Szkoła Wyższa
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wyposażenia sterowni Centrum Symulacji Medycznej

Reference number: SZP.272.243.2021
II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa i montaż wyposażenia sterowni Centrum Symulacji Medycznej, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 181 769.40 PLN / Highest offer: 181 769.40 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32321200 Audio-visual equipment
32234000 Closed-circuit television cameras
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż wyposażenia sterowni Centrum Symulacji Medycznej, szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 220-576743
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i montaż wyposażenia sterowni Centrum Symulacji Medycznej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: JB Multimedia Jerzy Bielecki
National registration number: 5371234290
Postal address: ul. Brzeska 107a
Town: Biała Podlaska
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-500
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 181 769.40 PLN / Highest offer: 181 769.40 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych i 00/100) i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

1.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1.1.1. pieniądzu;

1.1.2. gwarancjach bankowych;

1.1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

1.1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

1.2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Santander Bank Polska numer rachunku 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000 z dopiskiem „Wadium SZP.272.243.2021”, w takim czasie, aby kwota wadium przed upływem terminu składania ofert znajdowała się na rachunku Zamawiającego.

1.3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

2. Zwrot wadium lub jego zatrzymanie przez Zamawiającego nastąpi na warunkach wskazanych w ustawie.

3. Dokument wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.

4. W dokumencie tym, gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego itp.) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022