Diensten - 331840-2022

20/06/2022    S117

Oostenrijk-Wenen: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 117-331840

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Österreichische Postbus Aktiengesellschaft
Postadres: Am Hauptbahnhof 2
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1100
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Karl Hochhold
E-mail: karl.hochhold@postbus.at
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.postbus.at
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HL-2022-061, SEV Laa an der Thaya - Wolkersdorf

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schienenersatzverkehr Im Gebiet Wolkersdorf, Mistelbach, Laa an der Thaya von 02.07.2022 bis 05.09.2022

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 867 153.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SEV Laa an der Thaya - Wolkersdorf, LOS 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schienenersatzverkehr im Gebiet Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya von 02.07.2022 bis 05.09.2022

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SEV Laa an der Thaya - Wolkersdorf, LOS 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schienenersatzverkehr im Gebiet Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya von 02.07.2022 bis 05.09.2022

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SEV Laa an der Thaya - Wolkersdorf, LOS 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schienenersatzverkehr im Gebiet Wolkersdorf - Mistelbach - Laa an der Thaya von 02.07.2022 bis 05.09.2022

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-566633
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HL-2022-061, LOS 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

HL-2022-061, LOS 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mitterbauer Reisen & Logistik GmbH
Plaats: Ybbs an der Donau
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 511 770.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HL-2022-061, LOS 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

HL-2022-061, LOS 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dr. Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH&Co KG
Plaats: Wien
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 704.22 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: HL-2022-061, LOS 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

HL-2022-061, LOS 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Schiefer Personenbeförderung GmbH
Plaats: Wetzelsdorf
NUTS-code: AT1 Ostösterreich
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 678.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergerstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 153109-153357
Internetadres: www.bvwg.gv.at
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergerstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 160149-0
Fax: +43 153109-153357
Internetadres: www.bvwg.gv.at
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2022