Usługi - 331900-2022

20/06/2022    S117

Polska-Świdwin: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2022/S 117-331900

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świdwin
Adres pocztowy: Plac Konstytucji 3 Maja 1
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Pugacz
E-mail: bgk@swidwin.gmina.pl
Tel.: +48 943652015
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swidwin.gmina.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Świdwin

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Gminy Świdwin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na

terenie Gminy Świdwin dla następujących linii:

1. Przybysław skrzyżowanie - Kowanowo przez: Cieszyno, Lekowo, Kartlewo, Ząbrowo, Berkanowo

2. Przybysław skrzyżowanie - Lekowo przez: Klępczewo, Bełtno

3. Klępczewo - Lekowo przez: Klępczewo, Przybysław skrzyżowanie, Cieszyno

4. Przybysław skrzyżowanie - Niemierzyno przez: Cieszyno, Lekowo, Jastrzębniki, Przymiarki, Krosino,

Bystrzyna, Niemierzyno, Rogalinko, Rogalino

5. Stary Przybysław - Stary Przybysław przez: Gola Górna, Oparzno, Lipce, Łąkowo, Osowo, Beldno,

Rusinowo, Rusinowo straż, Beldno, Osowo, Łąkowo, Oparzno, Gola Górna

6. Psary - Bierzwnica przez: Kluczkowo, Przyrzecze, Bierzwnica, Rycerzewko

7. Psary - Rycerzewko przez: Kluczkowo, Przyrzecze, Bierzwnica

8. Psary - Rycerzewko przez: Kluczkowo, Bierzwnica

9. Bierzwnica - Psary przez: Psary, Kluczkowo, Bierzwnica, Rycerzewko

10. Bierzwnica - Smardzko przez: Cieszeniewo, Borkowo, Sława

11. Bierzwnica - Smardzko przez: Bronowo, Bierzwnica, Cieszeniewo, Borkowo, Sława

12. Smardzko - Bierzwnica przez: Sława, Cieszeniewo, Borkowo, Bierzwnica, Bronowo

13. Smardzko - Bierzwnica przez: Sława, Cieszeniewo

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2023
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022