Supplies - 33213-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Heating oil

2022/S 015-033213

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
National registration number: 93009024000000
Postal address: ul. R.Weigla 5
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-981
Country: Poland
Contact person: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
E-mail: alewicka@4wsk.pl
Telephone: +48 261660119
Fax: +48 261660119
Internet address(es):
Main address: www.4wsk.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

Reference number: 4WSzKzP.SZP.2612.54.2021
II.1.2)Main CPV code
09135100 Heating oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 499 250.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin dostawy sukcesywnej oleju opałowego / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas naprawy kotłowni kontenerowej / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowiązuje się umożliwić zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem,

a nie zobowiązaniem zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiającego, jest wiążąca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 221-581832
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Postal address: ul. Belwederczyków 29
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 51-688
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 642 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 499 250.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postepu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Town: Warszawa
Postal code: 00-522
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022