Supplies - 33235-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Miscellaneous computer equipment

2022/S 015-033235

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: KOMISIYa ZA FINANSOV NADZOR
National registration number: 131060676
Postal address: ul. "Budapeshta" No.16
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Polina Petrova
E-mail: petrova_p@fsc.bg
Internet address(es):
Main address: https://www.fsc.bg/bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18551
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции, както следва:

За обособена позиция № 1:

1. доставка на 16 бр. преносими компютри;

2. доставка на 26 бр. монитори;

3. доставка на 300 бр. USB слушалки.

За обособена позиция № 2:

1. Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на следното оборудване:

а) Контролер за управление на безжична инфраструктура (Wireless Controller) – 1 брой;

б) Точка за безжичен достъп (Access Point) – 21 броя;

в) Мрежови комутатор – 2 броя.

За обособена позиция № 3:

1. Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на следното оборудване:

а) Дисков масив за съхранение на данни тип Fiber Channel – 1 брой.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 318 234.64 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Преносими компютри, монитори, аксесоари

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на доставките е административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16. Виж ІІ.2.14

II.2.4)Description of the procurement:

В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 се включва:

1. доставка на 16 бр. преносими компютри;

2. доставка на 26 бр. монитори;

3. доставка на 300 бр. USB слушалки, в съответствие с условията и параметрите, заложени в Технически спецификации на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Опция № 1 към обособена позиция № 1:

Възложителят си запазва правото на опция при осигурено финансиране в бюджет 2022 г. да може да заяви доставка на допълнителен брой преносими компютри на стойност до 50 000 лв. без ДДС, с посочените в предложението за изпълнение на поръчката на изпълнителя технически параметри, за което ще направи заявка към изпълнителя, при единични цени – съгласно ценовото предложение на изпълнителя.

Опция №2 към обособена позиция № 1:

Възложителят си запазва правото на опция за допълнителни количества безжични мишки и клавиатури, с технически изисквания, посочени в предложението за изпълнение на Изпълнителя. Цените на тези артикули са съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Срокът за доставката им е съгласно предложението за изпълнение на изпълнителя.

Максималната стойност на допълнителните количества е до стойността, която не надвишава разликата между прогнозната стойност на обособената позиция, без да се включва стойността на опция № 1 в размер на 50 000 лв. без ДДС и общата цена за изпълнение на обособена позиция № 1, предложена от изпълнителя за доставката на следното оборудване: а) преносими компютри – 16 броя; б) монитори – 26 броя; в) USB слушалки – 300 броя.

Възложителят може да реализира правото си на опция за допълнителни количества клавиатури и безжични мишки в срок до 6 месеца от подписване на настоящия договор.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължение на ІІ.2.3) Гаранционната поддръжка се предоставя по местонахождението на техниката, а при невъзможност–в оторизиран сервиз. При промяна на административния адрес, възложителят уведомява изпълнителя и последният е обвързан с изпълнение на новия адрес.

Информация към ІІ.2.5) За най-ниска цена по обособена позиция № 1 се счита предложената цена по т.8 от образеца на цен. предложение.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Контролер за управление на безжична инфраструктура, точки за безжичен достъп и мрежови комутатори

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на доставките е административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16. Виж ІІ.2.14

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на следното оборудване:

а) Контролер за управление на безжична инфраструктура (Wireless Controller) – 1 брой;

б) Точка за безжичен достъп (Access Point) – 21 броя;

в) Мрежови комутатор – 2 броя, в съответствие с условията и параметрите, заложени в Технически спецификации на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължение на ІІ.2.3) Гаранционната поддръжка се предоставя по местонахождението на техниката, а при невъзможност–в оторизиран сервиз. При промяна на административния адрес, възложителят уведомява изпълнителя и последният е обвързан с изпълнение на новия адрес.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Дисков масив за съхранение на данни

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30236000 Miscellaneous computer equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Място на изпълнение на доставките е административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ № 16. Виж ІІ.2.14

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на 1 брой  дисков масив за съхранение на данни тип Fiber Channel, в съответствие с условията и параметрите, заложени в Технически спецификации на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължение на ІІ.2.3) Гаранционната поддръжка се предоставя по местонахождението на техниката, а при невъзможност–в оторизиран сервиз. При промяна на административния адрес, възложителят уведомява изпълнителя и последният е обвързан с изпълнение на новия адрес.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 213-561092
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 28243
Lot No: 1
Title:

Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции, Обособена позиция

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: СИРМА СОЛЮШЪНС АД
National registration number: 040529004
Postal address: ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №.135
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
E-mail: projects@sirma.bg
Telephone: +359 29768301
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 125 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 114 832.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28323
Lot No: 2
Title:

Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции, Обособена позиция

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
National registration number: 831913775
Postal address: ул. Никола Габровски № 79
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1700
Country: Bulgaria
E-mail: office@paraflow.bg
Telephone: +359 29604200
Internet address: www.paraflow.bg
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 75 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 74 402.64 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28344
Lot No: 3
Title:

Доставка на преносими компютри, монитори, аксесоари, комуникационна техника и дисков масив за съхранение на данни за нуждите на Комисията за финансов надзор по три обособени позиции, Обособена позиция

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: СТЕМО ООД
National registration number: 817080126
Postal address: ул. "Николаевска" № 48
Town: гр. Габрово
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 5300
Country: Bulgaria
E-mail: sf.office@stemo.bg
Telephone: +359 28162300
Internet address: https://stemo.bg/bg/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 129 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Номер на телефон на възложителя: +35929404999, номер на факс: +35929404606.

Изх. № 09-100-1/17.01.22 г.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022