Services - 332424-2018

31/07/2018    S145    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte 

Pologne-Cracovie: Services de réparation et d'entretien des armes à feu et des munitions

2018/S 145-332424

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Pologne
Point(s) de contact: Ewa Parfieniuk
Courriel: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
Code NUTS: PL213

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5)Activité principale
Défense

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Naprawy i konserwacje samobieżnego sprzętu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIAŁA w latach 2018-2020

Numéro de référence: 71/2018
II.1.2)Code CPV principal
50620000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia są naprawy i konserwacje samobieżnego sprzętu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIAŁA w latach 2018-2020 w zakresie:

— napraw,

— modyfikacji sprzętu,

— monitorowania i pielęgnacji oprogramowania,

— prowadzenia statystyk eksploatacyjnych,

— wsparcia eksploatacji drogą elektroniczną.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 15 609 756.10 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL
Lieu principal d'exécution:

Terytorium RP. Zamawiający nie wyklucza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia poza granicami RP, w szczególności dla stacji mobilnych.

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są naprawy i konserwacje samobieżnego sprzętu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIAŁA w latach 2018-2020 w zakresie:

— napraw,

— modyfikacji sprzętu,

— monitorowania i pielęgnacji oprogramowania,

— prowadzenia statystyk eksploatacyjnych,

— wsparcia eksploatacji drogą elektroniczną.

Wsparcie eksploatacji będzie polegało na usuwaniu niesprawności i konserwacji sprzętu OPL oraz komponentów wchodzących w skład ich ukompletowania, powstałych w trakcie ich eksploatacji oraz niemożliwych

Do usunięcia przez etatową obsługę urządzeń i warsztaty remontowe Sił Zbrojnych z uwagi na brak możliwości technicznych, organizacyjnych lub specjalistycznego oprzyrządowania w tym następujących rodzajów

I typów urządzeń oraz ich odmian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania. m. in.: we wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia, klauzulach jakościowych.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający w ramach umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zlecaniu usług będących przedmiotem zamówienia do kwoty, o której mowa w umowie.

2.Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, wykorzystać jedynie jego część, w szczególności

W przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co niniejszym Wykonawca akceptuje poprzez podpisanie umowy.

3.O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz jego zakresie Zamawiający będzie informował Wykonawcę sukcesywnie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

4.Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w czasie trwania umowy.

5.Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagało aneksowania umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest dla napraw realizowanych w ramach opcji wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Określony w S.II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia,tj.do dn. 30.11.2020 r. nastąpi tylko w przypadku ziszczenia się warunków zawieszających,tj. zaplanowania i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.Termin realizacji zam. w 2018 r. - do 30.11.2018 r.Terminy w przypadku ziszczenia się warunków zawieszających: w 2019 r.- do 29.11.2019 r., w 2020 r.- do 30.11.2020 r.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 062-137413
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Naprawy i konserwacje samobieżnego sprzętu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIAŁA w latach 2018-2020

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/07/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
ul. Kochanowskiego 30
Tarnów
33-100
Pologne
Code NUTS: PL21
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 15 609 756.10 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 7 804 878.05 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1.Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, dokumentów o których mowa w sekcji III.1.1) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz w pkt 4 i 5.

4.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.1) Pzp zamawiający zażąda:

1)odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;

2)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13,14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków w postępowaniu;

3)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5.W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, zamawiający zażąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi,do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.Kryteriami oceny ofert będą:1.Cena 1rbh w 12 kategoriach:1)u Użytkownika,2)u Wykonawcy,3) w rejonie Europy i Rosji, w war. pokojowych i4) w warunkach działań zbrojnych, 5)w pozostałych krajach w war. pokojowych i 6)w war. działań zbrojnych- w trybie pilnej gotowości(6) i w pozostałych przypadkach(6), waga - 60 %, 2.Okres gwarancji na elementy, podzespoły, zespoły modyfikowane (20 %), 3. Okres gwarancji na elementy, zespoły i podzespoły usprawniane(20 %).

7.Przedmiot zamówienia podlegać będzie nadzorowaniu jakości, w ramach odbioru wojskowego realizowanego przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, w oparciu o „wymagania jakościowe”, określone w odpow. Klauzuli jakościowej.

8.Wykonawca powinien wykazywać się zdolnością do prowadzenia wsparcia eksploatacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

9.Koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli wystąpią) pokryje wykonawca w przypadku, gdy podwykonawca będzie pochodził z kraju nie należącego do NATO lub z kraju, z którym Polska nie posiada podpisanego porozumienia MoU odnośnie bezpłatnego zapewnienia jakości.

10.Wykonawca musi posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.).

11.Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.1.2013 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

12.Wykonawca zaproszony do złożenia oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się

Z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
27/07/2018