Tjenesteydelser - 332443-2019

16/07/2019    S135    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Svendborg: Cateringvirksomhed

2019/S 135-332443

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Svendborg Kommune
29189730
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/109709909.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.svendborg.dk/udbud

I.1)Navn og adresser
DGI
Vingsted Skovvej 1
Bredsten
7182
Danmark
Kontaktperson: Lene Klindt
E-mail: lene.klindt@dgi.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dgi.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/109709909.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/109709909.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af bespisning til deltagerne mfl. ved DGI Landsstævnet 2021

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55520000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af bespisning af deltagerne mfl.-på DGI Landsstævne 2021 (L2021) til Svendborg Kommune og DGI (herefter benævnt ordregiver).

DGI Landsstævne er Danmarksstørste idrætsfestival, hvor omkring 25 000 deltagere hvert fjerde år møder en ny værtsby, der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter, fællesskab, fest og farver. Ved L2021 forventes det, at der vil være omkring 30 forskellige idrætter med flere hundrede forskellige aktiviteter og et stort musikprogram. De mange gæster indkvarteres primært på kommunens skoler og på en midlertidig campingplads tæt ved stævnecentrum.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109709909.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter den samlede opgaveløsning i forbindelse med bespisningen af deltagere, frivillige og officials på DGI Landsstævne 2021, med forbehold for, at visse placeringer med tilhørende deltagere mm. undtages af forskellige årsager. Opgaven omfatter dels sammensætning og produktion af måltiderne og dels den samlede logistikopgave omkring levering, fødevaresikkerhed, uddannelse af frivillige mv. L2021 afvikles i uge 26, år 2021, men leverandøren forventes at involvere sig i planlægningen og i de dertilhørende arbejdsgrupper umiddelbart efter afgørelsen på dette udbud.

Opgaven er særligt kendetegnet ved den store volumen af måltider og en meget omfattende logistikopgave med mange bespisningssteder. Ved Landsstævnet i Aalborg i 2017 (L2017) blev der serveret over 200 000 måltider fordelt på omkring 74 000 portioner morgenmad, 67 000 portioner frokost to go og 65 000 portioner varm aftensmad, hvilket også er det aktuelt bedste bud på omfanget ved L2021. Ultimo november 2020 vil der være en mere præcis indikation af deltagerantallet og antallet af bespisningssteder, imens det faktiske antal kendes primo maj 2021.

Morgenmaden serveres i tilknytning til indkvarteringsstederne (ca. 20 lokationer), hvor frokosten samtidig udleveres som "lunch to go". Den varme mad serveres på langt færre (forventeligt 2) lokationer i og omkring stævnecentrum.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 11/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil prækvalificere maksimum 3 ansøgere, til videre deltagelse i udbuddet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af en samlet forvaltningsretligt skøn, der tager udgangspunkt i en vurdering af følgende parametre:

— Relevante referencer i forhold til erfaring med kompleksiteten ved udførelsen af den pågældende opgave i forhold til både selve fødevaredelen men også selve logistikopgaven, ud fra den besvarelse der gives til pkt. 8.4 Teknisk og/eller faglig formåen,

— En forvaltningsretlig vurdering af besvarelsen af pkt. 8.2 Udøvelse af det pågældende erhverv. Her laves en vurdering ud fra den fremsendte dokumentation og de informationer som måtte fremgå af den fremsendte besvarelse. Fødevaresikkerhed og leveringssikkerhed er af stor betydning og vil være i hoved fokus ved vurderingen

Ved mere end 3 kvalificerede ansøgninger, vil de 3 ansøgninger, som arbejdsgruppen vurderer vil være bedst i stand til at løfte opgaven, gå videre. Modtages der 3 ansøgninger eller mindre, er det kun de ansøgninger som ud fra et forvaltningsretligt skøn, vurderes egnet til at kunne løfte opgaven, som går videre. Det forvaltningsretlige skøn vil basere sig på ordregivers erfaring fra tidligere års afholdelse af Landsstævnet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer.

Der vedlægges:

— De seneste 4 kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen,

— Virksomhedens egenkontrolprogram, herunder hvilke principper egenkontrollen udarbejdes efter fx. HACCP,

— Evt. ISO certificeringer,

— Oplysning om evt. brug af underleverandører.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

8.3 Økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Krav om en minimumsomsætning på 22 000 000 DKK årligt i de sidste 2 regnskabsår,

- Krav om en soliditetsgrad på mindst 10% de sidste 2 regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Krav om en minimumsomsætning på 22 000 000 DKK årligt i de sidste 2 afsluttede regnskabsår,

- Krav om en soliditetsgrad på mindst 10% de sidste 2 afsluttede regnskabsår.

Relevante regnskaber eller lignende dokumenter fremsendes.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

8.4 Teknisk og/eller faglig formåen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år med angivelse af størrelsesorden i forhold til antal portioner/anretninger og logistikkens omfang. Eksempelvis: Landsstævne eller lignende stævner, Større arrangementer eller festivaler,

- Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet en beskrivelse af ressourcer til at løfte opgaven både personalemæssigt og facilitetsmæssigt og en beskrivelse af leveringssikkerheden som er af stor betydning for ordregiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav at referencerne skal være af en størrelse der minder om Eksempelvis: Landsstævne eller lignende stævner, Større arrangementer eller festivaler.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 054-124594
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet er ikke egnet til opdeling i delaftaler, da opgaven er en blanding af varer og tjenesteydelser. Tjenesteydelsen indebærer blandt andet et logistikansvar samt det juridiske ansvar for, at det lovgivningsmæssige indenfor fødevareområdet overholdes i forhold til fremstilling, transportering, opbevaring og udlevering af vareydelsen, som består af fødevarer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019