Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 332490-2019

16/07/2019    S135

Danmark-Ringsted: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2019/S 135-332490

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Rønnedevej 9
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Chefjurist Anders Ingemann
E-mail: adin@ringsted.dk
Telefon: +45 57626858
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244957&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=244957&B=RINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, separatkloakering, trafiksanering og byrumsforskønnelse af Roskildevej i Benløse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”, hvor en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Dette udbud samler de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (samlet Ordregiver) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har Ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71300000 Ingeniørvirksomhed
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Ringsted Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ringsted Kommune har vedtaget ”Handleplan for klimatilpasning”. I handleplanen er en ca. 1,8 km lang strækning af Roskildevej i Benløse udpeget som indsatsområde. Tillæg 18 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 fastlægger, at Benløse, herunder den pågældende strækning af Roskildevej, skal separatkloakeres. Derudover indeholder lokalplan 133 retningslinjer for Roskildevejs udvikling og peger på indsatser rettet mod forskønnelse og forbedrede trafikale forhold langs vejen. Med dette udbud samler Ringsted Kommune (herefter ”Ringsted Kommune”) og Ringsted Spildevand A/S (herefter ”Ringsted Spildevand”) de respektive indsatser i ét samlet projekt. Ringsted Kommune og Ringsted Spildevand (herefter samlet benævnt ”Ordregiver”) ønsker at udbyde en totalrådgivningsopgave, der skal sikre etableringen af en integreret løsning, som opfylder formålene med de respektive indsatser. Til dette formål har Ordregiver fået udarbejdet et dispositionsforslag, som med den udbudte totalrådgivningsopgave skal videreprojekteres, udbydes til udførelse og siden udføres.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/12/2019
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 5 tilbudsgivere, der inviteres til at afgive tilbud på opgaven. Er der flere end 5 tilbudsgivere, der lever op til de i ESPD anførte krav, vil de 5 bedst egnede tilbudsgivere blive udvalgt på baggrund af, hvilke tilbudsgivere der efter Ordregivers skøn vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved udvælgelsen af de mest relevante referencer set i forhold til den konkret udbudte opgave, vil Ordregiver lægge vægt på i hvilket omfang referencerne illustrerer erfaring med elementer, der ligner den af Ordregiver udbudte opgave fsva. opgavebeskrivelse og -omfang, samt anlægssum.

Tilbudsgiver skal vedlægge en liste med de 5 mest sammenlignelige opgaver, udført inden for de seneste 5 år. Hver reference skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven med angivelse af anlægskontraktsum, tidspunkt for udførelse, kundenavn med angivelse af kontaktoplysninger til kontaktperson, samt tilbudsgivers rolle i forbindelse med opgaven.

For at være sammenlignelig skal en reference afspejle, at tilbudsgiver har erfaring med rådgivning inden for ét eller flere af nedenstående områder:

- en integreret opgaveløsning mellem klimatilpasning, separatkloakering, byrumsforskønnelse og trafiksanering,

- trafiksanering og byrumsforskønnelse af byrum af samme karakter som Roskildevej i Benløse med en gennemsnitlig trafikbelastning på X køretøjer i døgnet,

- større klimatilpasningsprojekter med terrænbaserede løsninger i byområder, og med en anlægssum på > 10 000 000 DKK,

- større afløbssepareringsprojekter i byområder med en anlægssum på > 10 000 000 DKK.

Referencer, der afspejler erfaring med flere af ovenstående områder, vil blive tillagt større relevans end referencer, der alene afspejler erfaring med ét af de anførte områder.

Tilbudsgiver kan max. angive 5 referencer, og referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Det maksimale antal referencer er også gældende for tilbudsgivere, som består af et konsortium. Beskrivelsesteksten for hver enkelt reference bør maksimalt fylde én A4 side. Såfremt en ansøgning indeholder flere end 5 referencer, lægges der vægt på de første 5 angivne referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/09/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2019