There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 332511-2022

21/06/2022    S118

Romania-Cristinești: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2022/S 118-332511

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA CRISTINESTI (PRIMARIA)
National registration number: 8613973
Postal address: Strada: Principală, nr. 1
Town: Cristinesti
NUTS code: RO212 Botoşani
Postal code: 717105
Country: Romania
Contact person: DANIELA STREDIE
E-mail: primariacristinesti@yahoo.com
Telephone: +40 231619104
Fax: +40 231619149
Internet address(es):
Main address: http://www.primariacristinesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147980
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare, montaj si punere in functiune pentru obiectivul de investiții „ACHIZIȚIE INSTALAȚII DE DEZINFECTARE SI DEZINSECȚIE PENTRU DC81, ÎN SAT POIANA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI” - LOT 1

Reference number: 2021-11-01 -62
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare, montaj si punere in functiune pentru INSTALAȚII DE DEZINFECTARE SI DEZINSECȚIE PENTRU DC81, ÎN SAT POIANA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI – LOT 1

Valoarea estimata a contractului este de 139.087,33 lei fara TVA.

Prin realizarea obiectivului de investitii propus se urmareste limitarea cat mai mult posibil a raspandirii virusului PPA in comuna Cristinesti, judetul Botosani, prin dezinfectatrea mijloacelor de transport si autoturismelor care circula pe raza comunei si in special inspre si dinspre padurile din comuna. Preventia se va face in conditii optime, fara a se folosi si factorul uman, avand in vedere cainstalatia va functiona cu senzori. Prin realizarea investitiei se vor respecta masuri speciale de biosiguranta pentru a evita contaminarile incrucisate si raspandirea accidentala a infectiei astfel

investitia se încadrează, 6 conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art.18, în măsura 5 „Restaurarea potențialului de producție agricolă afectată de dezastre naturale și evenimente catastrofale și introducerea unor acțiuni de prevenire adecvate".

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, va fi de: 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 139 087.33 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO212 Botoşani
Main site or place of performance:

SAT POIANA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare, montaj si punere in functiune pentru INSTALAȚII DE DEZINFECTARE SI DEZINSECȚIE PENTRU DC81, ÎN SAT POIANA, COMUNA CRISTINEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI – LOT 1

Valoarea estimata a contractului este de 139.087,33 lei fara TVA.

Prin realizarea obiectivului de investiții propus se urmărește împiedicarea apariției cat mai mult posibil a virusului PPA în comuna Cristinești, județul Botoșani, prin dezinfectarea mijloacelor de transport și autoturismelor care circula în special dinspre pădurile învecinate către comună. Echipamentul va fi unul automatizat nefiind necesară prezența vreunui operator.

Furnizare, montaj si punere in functiune a instalatiei de dezinsectie si dezinfectie pentru autovehicule.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garantia extinsa / Weighting: 25
Price - Weighting: 75
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

proiect finanțat prin FEADR, submăsura 5.1 Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regasesc în situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente justificative:

-Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea nr.98/2016).

a) Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale eliberat de compartimentul/ biroul/ serviciul/ direcţia de impozite şi taxe locale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic îşi are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul local sau echivalent in termen de valabilitate la data prezentării pentru sediul social iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit al operatorului economic. (art. 165, alin. 3 din Legea 98/2016).

b) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic îşi are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat sau echivalent in termen de valabilitate la data prezentării, pentru sediul social iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit al operatorului economic (art. 165, alin. 3 din Legea 98/2016).

-Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit, documente actualizate la momentul prezentarii lor. Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

-In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Potrivit prevederilor art.193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” ori semnate cu semnatura electronica calificata. În acest din urmă caz, semnarea electronica se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic.

-Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

-Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2, art. 167 alin.2, art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

-alte documente edificatoare, dupa caz;

Cerinta 2: Ofertantii, si subcontractantii nu trebuie sa se regasesc in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de asociere si/sau acordul de subcontractare, dupa caz.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Persoane care dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante, in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semnează documente emise in legătura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractului de achiziție publica sunt: 1.Stredie Daniela - Primar

2.Streteanu Gheorghe - Viceprimar

3.Darie Radu Iulian - Administrator public

4.Roman Mariana- Secretar general al comunei

5.Codreanu Angela - Contabil

6.Poraicu Florentin-Dorin - Consilier achiziții publice

7.Caruntu Dana Ramona - Consilier local

8.Mitrofan Daniel - Consilier local

9.Orsinschi Mihai - Consilier local

10.Ostafi Daniel - Consilier local

11.Patache Gheorghe- Consilier local

12.Simionescu Ionel - Consilier local

13.Roman Costel - Consilier local

14.Mihai Dan - Consilier local

15.Miron Liviu - Consilier local

16.Cohal Gabriel-Mihai - Consilier local

17.Suhan Cezar Cristian - Consilier local

18.Străchinariu Vasile- Consilier local

Incadrarea in situatiile prevazute in art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratiile se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, asociat.

Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele justificative care probeaza cele asurnate prin DUAE var fi postate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantnl clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire conform art. 196, alin 2, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie sa facă dovada ca in ultimii 5 ani calculați pana la data limita de depunere a ofertelor indicată în anunțul de participare a furnizat, montat si pus in functiune produse similare celor solicitate prin documentația de atribuire, respectiv instalațiide o valoare de cel puțin 139.087,33 lei fără TVA, reprezentând valoarea totală estimată a instalației (cu montaj si punere in functiune incluse), la nivelul a maxim 2 contracte.Prin produse similare se înțelege ca: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.O experiența similara pentru furnizarea, montarea si punerea in functiune a acestui tip de echipamente este necesara pentru a asigura beneficiarul de faptul ca un astfel de contract poate fi dus la bun sfarsit in conditii optime.Perioada de 5 ani de zile este in conformitate cu prevederile art. 179, lit b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si totodata, in conformitate cu prevederile art. 8, alin (4) din Instructiunea 2/2017 a ANAP, conform careia „Nu se consideră restrictiv atunci când o autoritate/entitate contractantă impune, în scopul asigurării unui nivel corespunzător al concurenţei, o cerinţă de calificare cu privire la prezentarea unor dovezi privind furnizarea de produse similare într o perioadă mai mare de 3 ani, în situaţii cum ar fi cea în care la nivelul pieţei de profil relevante se înregistrează o cerere mică pentru asemenea produse şi/sau aceasta apare la intervale mari de timp datorită nivelului ridicat de tehnologizare şi/sau specializare, faptului că acestea se încadrează într-un segment de nişă sau au un ciclu lung de fabricaţie.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Se solicita operatorului economic dovada implementarii sistemului de manegement al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, prin prezentarea unui certificatvalabil emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe /dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele realizate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociațiinominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/ primele locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:-procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;-recomandări;-alte documente echivalente, gen contract însoțit de process verbal sau facturi insotite de extrase de cont.-in situatia in care bunul face parte dintr-un contract care are ca obiect atat furnizarea de bunuri cat si executia de lucrari sau prestarea de servicii, ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca a livrat bunul similar prin prezentarea de facturi insotite de extrase de cont sau contract in care este identificat si bunul similar insotit de process verbal.Nu se impune tipul documentelor si nu este cumulativa prezentarea documentelor menționate.Informatii privind Asocierea Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus, în condiţiile prevăzute de prezenta Legea 98/2016.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere va fi prezentat odata cu DUAE iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa cerinta corespunzatoare în formularul DUAE. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul in care la procedura participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract care o realizeaza. Documentele se vor prezenta in copie lizibila certificata ,,conform cu originalul", semnata si stampilata.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Presedinte - Poraicu Florentin Dorin, membru - David Cristinel Vasilica, membru - Buzduga Cezar

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din

H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art.160-161 din egea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP . Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise in format electronic / prin mijloace electronice. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP, în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, conform art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia si in situatiile enuntate in art.223, ali.1, lit. a si b, din Legea nr.98/2016.

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2022