Services - 332525-2017

24/08/2017    S161    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Доспат: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2017/S 161-332525

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Доспат
000614906
ул. „Първо май“ № 3
Доспат
4831
България
Лице за контакт: Елин Радев
Телефон: +359 030452310
Електронна поща: obshtinadospat@abv.bg
Факс: +359 030452312
код NUTS: BG424

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://dospat.bg

Адрес на профила на купувача: http://dospat.bg/otkrita_pr_tehnpr_kss_obekti_Dospat_Barutin.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://dospat.bg/otkrita_pr_tehnpr_kss_obekti_Dospat_Barutin.aspx
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти за благоустрояване на улична мрежа в град Доспат и село Барутин“.

II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Необходимо е изготвяне на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за благоустрояване на улична мрежа в град Доспат и село Барутин. Следва да се предложи решение за ремонт и рехабилитация на уличните настилки и бордюрите, с което се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти и околната среда от натрупване на строителни и битови отпадъци по време на реализацията на проекта. Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники ,технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба. Общата дължина на улиците за проектиране е около 7 634 л метра.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 200.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
71330000
71000000
71242000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Територията на община Доспат.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на обществената поръчка е изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за благоустрояване на улична мрежа в град Доспат и село Барутин Следва да се предложи решение за ремонт и рехабилитация на уличните настилки и бордюрите, с което се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Инвестиционният проект да предвиди по възможност изпълнението на СМР със съвременни техники,технологии и материали, което да гарантира качество и сигурност при строителството и експлоатацията на строежа. Проектирането е във фаза Технически проект. Елементите на хоризонталната и вертикална криви да следват геометрията на съществуващата улица. Заснемането на уличните участъци да се извърши по съществуващите геометрични оси. Подробните точки да бъдат през 20 м и да се отбележат върху терена по подходящ начин. Заустването да се предвиди най-малко 5 метра в съседна улица и в кръстовище. Нивелетата да осигури полагането на износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина, получена при оразмеряването. Нивелетата да се проектира чрез прави и вертикални криви, като се спазват изискванията на Наредба № 2 за ППКТСУТ от 2004 г..Допуска се прилагането на студено фрезоване с цел максимално използване на съществуващата годна настилка при доказване на дебелина пластове. В правите участъци новото асфалтово покритие да се проектира с двустранен напречен наклон със стойност 2,5 %. При входовете на гаражи и дворове да се предвиди полагането на понижени по ниво бордюри, за да не се изграждат допълнителни рампи. Уличната настилка да се посочи по видове.

За износващ пласт на улиците да се предвиди дребнозърнест плътен асфалтобетон тип „А“ или тип „В“ в зависимост от натоварването с минимална дебелина 4 см. Да се покаже начина на отводняване с посоките на оттичане на водите.

Да се предвиди корекция по ниво (повдигане или понижаване) решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води. Необходимите за вертикалната сигнализация пътни знаци да бъдат светлоотразителни.Да се предвиди хоризонтална маркировка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 78 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 12/10/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ПРСР 2014-2020; ВОМР /ПРСР/(МИГ,МИРГ) и или други програми и проекти.
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят допуска оценка на техническите и ценовите предложения преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП); с призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Необходими документи за доказателство при подписване на договора с избрания Изпълнител — заверено копие на валидно удостоверение за членство издадено от КИИП за 2017 година за всички проектанти, включени в списъка на лицата.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт — представя се заверено копие на полицата при сключване на договор с Избрания Изпълнител.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът трябва да разполага с екип от проектанти за изпълнението на предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е извършил минимум 1 (една) услуга, *еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността с предмет и обем (минимум 80 000 / осемдесет хиляди BGN без ДДС);Забележка: *Еднакви или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях — обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП и се представят доказателства. 2. Да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите или участниците се представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП Образец № 3/

2. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата;/ Образец № 4, като за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани като членове на КИИП (камара на инж. в инвестиционното проектиране). Необходими документи за доказателство — заверено копие на валидно удостоверение за членство издадено от КИИП за 2017 година — представя се при подписване на договора с избрания Изпълнител.

2.1. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага минимум със следните ключови експерти — проектанти по части: Експерт „Геодезия“ за част „Геодезия“ — с придобита образователна степен магистър „Геодезия“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна минимум 1 лице; Проектант по част „Пътна“ за част „Пътна“ с придобита образователна степен магистър ТС / ПС или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна мин 1 лице ;— Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър„Конструкции“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или аналогична специалност — Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ — с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентнои пълна проектантска правоспособност или еквивалентна;

— Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ — с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ“; Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“ — с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно, завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект.

Забележка: Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, а се доказва със списъка на лицата

3. При позоваване на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с тях — декларация образец № 5.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които за изпълнение на услугите имат на разположение „проектанти“ по смисъла на член 162, ал. 1 от ЗУТ с пълна проектантска правоспособност по съответната част и да бъдат вписани като членове на КИИП (камара на инж. в инвестиционното проектиране) .Представят се заверени копия на удостоверения за ППП за 2017 година на проектантите преди подписване на договора с Избрания Изпълнител.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срок за изработване и предаване на техническите проекти — най-късно до 15.11.2017 година. Задължение на Възложителя за плащане на разликата между стойността по договора и първо плащане в размер на 1 000 BGN без ДДС за изработените технически проекти настъпва само при одобрение за финансиране и след подписване на договор/ и за БФП (безвъзмездна финансова помощ) и е до размера на одобрение разход от финансиращия орган или осигурено друго финансиране. В разходите за авторски надзор се включват и изготвяне на екзекутивни чертежи (ако се налага) и се заплащат след въвеждане на обектите в експлоатация и предаване на финален доклад за извършената услуга. Схемата на разплащане е посочена и е съгласно условията в проекто-договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/09/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 29/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сграда 1 на общинска администрация, ул. „Първи май“ № 3, град Доспат.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Предложената цена за изпълнение включва: 1. Обща цена за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически“ по всички проектни части, включително подробна количествена и количествено-стойностна сметка за видовете строително-монтажни работи (СМР) за всяка улица, съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, с включени всички разходи на Изпълнителя по изготвяне на проекта. 2. Обща цена за упражняване на авторския надзор по време на строителството, предмет на този договор, с включени всички разходи на Изпълнителя за извършване на авторски надзор (включително и изготвяне на екзекутивни чертежи в случай, че това се налага). С цел подготовка на община Доспат за кандидатстване за финансиране на обектите, предмет на изготвяне на технически проекти по настоящата поръчка, е необходимо съгласуване и одобрение,изготвяне на общ бюджет и подаване на заявление/ я за финансиране. Възложителят определя срок за изготвяне на технически проекти съгласно заданието не по-късно от 15.11.2017 година. Дейностите по настоящия договор се заплащат при наличие на осигурени финансови средства по ПРСР 2014-2020; МИГ и / или други програми и проекти; РБ за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на улична мрежа .Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на 100 от общата цена по договора без ДДС и се представя от участника, определен за изпълнител. Съотношенията на предложената цена за проектиране и авторския надзор към обема на СМР, предмет на поръчката, остава константна величина и задължение за плащане/ възнаграждение при кандидатстване за БФП с част от общия обем на проектираните СМР. Съответните проценти и стойности за всяко заявление за кандидатстване с обем, по-малък от общия обем на проектираните СМР, предмет на този договор, ще се определят с допълнително споразумение към договора по настоящата процедура. Приложими са условията на член 114 от ЗОП. Участникът, определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя и в съответствие с клаузите на договора за обществена поръчка при наличие на обективни обстоятелства.

Критериите за подбор по отношение на експертния състав се прилагат за обединението като цяло. Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2017