Services - 332552-2017

24/08/2017    S161    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор по време на строителството

2017/S 161-332552

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Агенция „Пътна инфраструктура“
000695089
бул. „Македония“ № 3
София
1606
България
Лице за контакт: Бисерка Борисова / Антон Антонов
Телефон: +359 9173219
Електронна поща: b.s.borisova@api.bg
Факс: +359 9522563
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.api.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=920
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Кръгово кръстовище при км 285+809 на ......... Продължава в поле II.1.4).

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Продължава от поле II.1.1)......Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково“.

В този смисъл цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да проведе открита процедура за избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: Кръгово кръстовище при км 285+809 на Път I-5 „Димитровград-Хасково“, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент триклонно кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно — транспортни произшествия, чрез безконфликтен достъп до Път I-5 „Димитровград-Хасково“ на прилежащ имот с инвестиционно намерение, собственост на „Язаки България“ ЕООД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG422
Основно място на изпълнение:

Област Хасково.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка, включва изпълнение в пълен обем на следните дейности:

— Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

— Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15.8.2003 г. с последващите изменения и допълнения);

— Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес — актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;

— Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително — монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа;

— Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

— Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

— Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

— Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

— Заверка на екзекутивната документация;

— Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор;

— Осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на пътя и съоръжението, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

— Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

— Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

— Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.;

— Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за ползване на Обекта;

— Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;

— Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

— Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

— Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Ръководителят на екипа и Координаторът по безопасност и здраве, трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП. 2. Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ — оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или еквивалентен документ удостоверяващ правото да извършва такава дейност, за участниците — чуждестранни лица.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 8 000 (осем хиляди) BGN без ДДС в сферата на дейности по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или еквивалентни такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти, следва да са реализирани през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверения от банки; или

2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както; и

3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 8 000 (осем хиляди) BGN без ДДС в сферата на дейности по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или еквивалентни такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

Изискуемите обороти, следва да са реализирани през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участник в процедурата:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:

— да е изпълнил консултантска услуга по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или еквивалентни такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне един обект, засягащ ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната;

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.

2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;

3.Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), включваща в обхвата си изпълнение на консултантски услуги — упражняване на независим строителен надзор и/или оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или консултантски услуги (дейности) в строителството и/или управление на проекти и/или инвеститорски контрол.

4. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

по т. 1 — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

по т. 2 — Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

по т. 3 — Заверено копие на сертификат по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, удостоверяващо съответствието с изискуемия се стандарт.

по т. 4 — Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, както следва:

— да е изпълнил консултантска услуга по осъществяване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или еквивалентни такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на поне един обект, засягащ ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната;

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя!

2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: — тотална станция — 1 бр.; нивелир с лата и тринога — 1 бр.; компютри — 1 бр.;

3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), включваща в обхвата си изпълнение на консултантски услуги — упражняване на независим строителен надзор и/или оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или консултантски услуги (дейности) в строителството и/или управление на проекти и/или инвеститорски контрол.

4. да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: 1. Ръководител на екипа — 1 бр.; Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на обект при упражняване на строителен надзор в най-малко 1 (един) обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.2.Инженер по част „Геодезия“ — 1 бр.: Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско — измервателни работи, при упражняване на строителен надзор в най-малко 1 (един) обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. 3. Инженер по материали — 1 бр.:

Професионална област (квалификация): да има висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или инженер-химик или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи при упражняване на строителен надзор в най-малко 1 (един) обект, свързан с изпълн .........Продължава в поле VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действ. собс-ци. В предвидените от ЗОП сл., Възл. изисква предствяне на удостов. от Агенция по вписванията /чл. 55, ал. 1, т. 1/ и лични декларации за ост. обст. Съгл. договора, изп-т представя: гар-ция за изп-е-3 % от Цената за изп. на дог-ра без ДДС; Гаранцията се представя, съгл. чл.111, ал. 5 ЗОП и условията в документацията за участие, предвидени за нея. На осн. чл. 114 от ЗОП, договорът влиза в сила при осиг. финансиране, за което обст. Изпълн. ще бъде писмено уведомен. В сл., че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора, това усл. не бъде изпълнено, вс. от стр. ще може да го прекрати едностранно без предизв. и без да дължи за това фин. или др. компенсации на др. стр.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/10/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/10/2017
Местно време: 14:00
Място:

Гр. София, бул. „Македония“ № 3, сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от поле III.1.3) ....свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

4. Инспектор/Координатор по безопасност и здраве — 1 бр.;

Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве при упражняването на строителен надзор в най-малко 1 (един) обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

*Забележка: 1 физическо лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт.

*Забележка: За изпълнен обект се счита, този за който има съставен и подписан акт/протокол или друг документ, удостоверяващ предаването и приемането на строежа от възложителя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2017