Servicios - 332597-2020

Submission deadline has been amended by:  397006-2020
15/07/2020    S135

Polonia-Cracovia: Servicios relacionados con los desechos médicos

2020/S 135-332597

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Correo electrónico: abeben@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247216
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://pl.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Dirección postal: ul. Kopernika 19
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Correo electrónico: beben@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247216
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

Número de referencia: DFP.271.95.2020.AB
II.1.2)Código CPV principal
90524000 Servicios relacionados con los desechos médicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 11 067 982.46 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Przewidywana ilość odpadów w okresie 24 miesięcy: 1 616 340 kg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 11 067 982.46 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 300 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy (zamówienie dodatkowe).

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w formie zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ Państwowy na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedno porównywalne zamówienie. Za zamówienie porównywalne Zamawiający uzna usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, trwające co najmniej 12 miesięcy, obejmujące swoim zakresem wykonywanie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto. W przypadku gdy Wykonawca aktualnie wykonuje zamówienie Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego jego należyte wykonywanie upłynęło co najmniej 12 miesięcy, a wartość zamówienia wykonanego do tego momentu wynosi co najmniej 500 000 PLN brutto.

2. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 5 osobami, które będą realizować zamówienie, posiadającymi uprawnienia dotyczące transportu odpadów tzw. zaświadczenie ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

3. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje minimum 3 pojazdami (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe) przystosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r., z ważną cechą legalizacyjną urządzenia do pomiaru masy odpadów.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem do specyfikacji.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/08/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/08/2020
Hora local: 10:00
Lugar:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, POLSKA.

Kanał elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

Podstawy wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji (jednolity europejski dokument zamówienia);

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9. uprawnienia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowania odpadami medycznymi;

10. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

11. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;

12. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

13. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy;

Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w specyfikacji.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2020