Leveringen - 332637-2016

Beknopt weergeven

24/09/2016    S185    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Omezené řízení 

Česká republika-Praha: Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení

2016/S 185-332637

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Národní identifikační číslo: 00007064
Poštovní adresa: Nad Štolou 936/3
Obec: Praha
PSČ: 170 34
Stát: Česko
Kontaktní osoba: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
K rukám: Pavla Bajcarová
E-mail: pavla.bajcarova@mvcr.cz
Tel.: +420 974816722
Fax: +420 974816849

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronický přístup k informacím: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Modernizace systému SCO Policie ČR.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.

Kód NUTS CZ0

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 4

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 285 000 000 CZK
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČR a dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35120000, 31625300, 45312000, 48510000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 285 000 000 CZK
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Financování na účet jednotlivých veřejných zadavatelů z rámcové smlouvy na základě dílčích smluv veřejného zadavatele s dodavatelem. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel je povinen ve lhůtě pro podání žádosti o účast prokázat svou kvalifikaci ve smyslu § 51 zákona. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 odst. 1 zákona), b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 písm. a), b) zákona), c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c) zákona), d) splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 odst. 1 písm. a), b), § 56 odst. 2 písm. b), e) zákona. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými centrálním zadavatelem v tomto dokumentu. Centrální zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží doklady uvedené v § 54 zákona. – Výpis z obchodního rejstříku – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona dodavatel prokáže předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. – Doklad o oprávnění k podnikání – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. b) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky. – Doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve stupni utajení Důvěrné a vyšší – splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. e) zákona. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v souladu s § 56 odst. 1) písm. a) zákona seznam alespoň 2 významných dodávek bezpečnostních řídicích systémů nebo realizací jako je předmět plnění VZ v objemu minimálně 3 000 000 CZK včetně DPH za každou dodávku v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč dále předloží alespoň 1 významnou realizaci rádiové sítě požadovaných parametrů uvedených v technické specifikaci VZ pro dohledové, monitorovací nebo řídicí systémy a technologie v objemu minimálně 3 000 000 CZK včetně DPH v posledních 3 letech s uvedením jejího rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Blíže viz. kvalifikační dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Omezené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Nabídková cena. Váha 80

2. Ostatní. Váha 20

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
MV-85737/VZ-2016
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2016/S 143-259115 ze dne 27.7.2016

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
25.10.2016 - 10:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
slovenština. čeština.
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25.10.2016 - 10:00
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Systémové číslo zakázky v Národním elektronickém nástroji N006/16/V00001651.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Stát: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16.9.2016