Tjenesteydelser - 33268-2015

Vis forkortet udgave

30/01/2015    S21

Luxembourg-Luxembourg: Overvågningsmetodologier for webtilgængelighed i Den Europæiske Union — SMART 2014/0061

2015/S 021-033268

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat G: Medier and data
Postadresse: kontor EUFO, 2/274, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Att: Patricia Manson
Mailadresse: cnect-g4@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-33261

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/17623

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Overvågningsmetodologier for webtilgængelighed i Den Europæiske Union — SMART 2014/0061.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Målet for undersøgelsen er indsamling af information om overvågningsmetodologier for kontrol af efterlevelse af kravene til webtilgængelighed i de forskellige medlemsstater. Som det første vil dette kræve analyse af ansvarsområderne for de organer, der udfører overvågningen, inklusive modtagelse af klagerne over manglende efterlevelse. Som det andet skal der i forbindelse med undersøgelsen indsamles data om overvågningsmetodologierne, navnlig anvendte værktøjer og teknikker, omfanget af person- og maskintestning, typer af omfattede websteder, de specifikt analyserede krav, de analyserede dele af webstederne. Dette skal også omfatte data om overvågningsfrekvensen, størrelsen af stikprøverne samt om de tilknyttede omkostninger.
Som det tredje vil ovennævnte indsamling af data om metodologierne for kontrol af efterlevelsen af kravene til webtilgængelighed omfatte indsamling af data fra organerne med ansvar for overvågningen. Med henblik på sammenligning skal undersøgelsen analysere et mindre sæt metodologier, dataindsamling og data gennemført af ngo'er eller private organisationer, som ikke skal stå til regnskab over for staten for overvågningen.
Endelig skal undersøgelsen også omfatte data om eksisterende retningslinjer for test af mobiltilgængelighed hos de offentlige myndigheder i de forskellige medlemsstater.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79419000 Evalueringsrådgivningstjenester, 73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 246 400 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af den ønskede opgave. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
2014/0061.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 160-286858 af 22.8.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0679566/00-74
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19.12.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Funka Nu AB i partnerskab med empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH og European Disability Forum
Postadresse: Döbelnsgatan 21
By: Stockholm
Postnummer: SE-111 40
Land: Sverige
Mailadresse: jose.usero@funkanu.se
Telefon: +34 696721444
Internetadresse: http://www.funkanu.se

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 246 400 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 14
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 28,52 %
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise: 9 600 EUR COWI + 24 000 EUR W3C + 31 500 EUR NC = 65 100 EUR/228 300 EUR = 28,52 %.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Horisont 2020 — EU's rammeprogram for forskning og innovation.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue de Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: rue Alcide de Gasperi (EUFO, 2/274)
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Mailadresse: cnect-g4@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-33261
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.1.2015