Leveringen - 332747-2022

21/06/2022    S118

Nederland-'s-Gravenhage: Veegzuigvoertuigen

2022/S 118-332747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sjoerd van den Aarssen
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 613716354
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, reparatie en onderhoud veegmachines

Referentienummer: 210169
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144431 Veegzuigvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bij het reinigen van de openbare ruimte maakt het Haags Veegbedrijf gebruik van veegmachines. De nu in gebruik zijnde grote veegmachines ( ≥ 3 m3 netto cf. NEN-EN 15429) zijn toe aan vervanging. Middels deze Aanbesteding wenst de gemeente Den Haag (hierna: Koper) een Raamovereenkomst af te sluiten ten behoeve van de vervanging van de grote veegmachines die gedurende de looptijd aan het einde van de levensduur komen. Tot de scope van de opdracht behoort:

• Het op afroep en naar behoefte leveren van maximaal twaalf (12) grote veegmachines gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Onder de Raamovereenkomst kunnen zowel elektrische- als veegmachines op fossiele brandstof worden afgeroepen tot het maximum aantal voertuigen. Op korte termijn is er de behoefte aan in ieder geval zes (6) grote veegmachines;

• Het repareren en onderhouden van de geleverde elektrische veegmachines of veegmachines op fossiele brandstof voor de duur van zes (6) jaar vanaf het moment van acceptatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 619 022.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tot de scope van de opdracht behoort het op afroep en naar behoefte leveren van de volgende voertuigen inclusief dienstverlening:

• Het op afroep en naar behoefte leveren van maximaal twaalf (12) grote veegmachines gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Onder de Raamovereenkomst kunnen zowel elektrische- als veegmachines op fossiele brandstof worden afgeroepen tot het maximum aantal voertuigen. Op korte termijn is er de behoefte aan in ieder geval zes (6) grote veegmachines;

• Het repareren en onderhouden van de geleverde elektrische veegmachines of veegmachines op fossiele brandstof voor de duur van zes (6) jaar vanaf het moment van acceptatie;

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd. Tevens behoudt Koper zich het recht voor om de elektrische veegmachines na afloop van het reparatie- en onderhoudscontract te laten 'refurbishen' met het recht om een reparatie- en onderhoudsovereenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden aan te gaan voor een periode van maximaal vier (4) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 038-097689
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Levering, reparatie en onderhoud veegmachines

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ravo B.V.
Nationaal identificatienummer: 37045872
Postadres: Otterkoog 1
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1822BW
Land: Nederland
E-mail: sales.benelux@ravo.fayat.com
Telefoon: +31 725673230
Fax: +31 725673290
Internetadres: http://www.ravo-fayat.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 820 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 619 022.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022