Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 332771-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Nijmegen: Printers en plotters

2022/S 118-332771

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting @voCampus
Nationaal identificatienummer: 311795909
Postadres: De Meeuwse Acker 2020
Plaats: NIJMEGEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6546DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Rogier Diecke
E-mail: info@alliantievo.nl
Telefoon: +31 243790158
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alliantievo.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus

Referentienummer: @voCampus1701
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Aanbesteding is om één leverancier te contracteren voor de levering van afdrukapparatuur, bijbehorende software en het onderhoud hierop.

De looptijd van de nieuw te sluiten overeenkomst bedraagt vijf jaar (60 maanden) met de optie deze 2 keer te verlengen met één jaar (2 x 12 maanden).

Opdrachtgever wenst één Opdrachtnemer te contracteren die minimaal voorziet in:

• Levering en installatie van 111 multifunctionals en 17 printers op diverse locaties (zie Bijlage E).

• Levering en installatie van beheersoftware.

• Levering en installatie van Cloud gebaseerde printspoolersoftware inclusief Follow Me

• Onderhoud op afdrukapparatuur en geleverde software.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nijmegen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Per jaar gaat het om een opdrachtwaarde van ongeveer € 200.000, -- exclusief BTW.

Dit is een indicatief bedrag. Aan dit bedrag en de omvang van de opdracht kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 015-032425
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanbesteding Afdrukapparatuur, Beheer- en Printspoolersoftware @voCampus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Canon Nederland N.V.
Nationaal identificatienummer: 34045532
Postadres: Brabantlaan 2
Plaats: 's Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5216TV
Land: Nederland
E-mail: Bidcenter@canon.nl
Telefoon: +31 736815815
Internetadres: http://www.canon.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: Oranjesingel 56
Plaats: Nijmegen
Postcode: 6511 NW
Land: Nederland
E-mail: kanton.nijmegen@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 883610396
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022