Radovi - 332887-2018

31/07/2018    S145

Hrvatska-Zabok: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2018/S 145-332887

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zagorski vodovod d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61979475705
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Blaženka Petrovečki, Neven Krajačić
E-pošta: blazenka.petrovecki@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588625/+385 49588607
Telefaks: +385 49221326
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagorski-vodovod.hr
Adresa profila kupca: www.zagorski-vodovod.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0020267
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar

Referentni broj: 03-17-OP-VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.

Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 268 010 694.21 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot I - Aglomeracija Zabok- Faza I

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zabok, Oroslavje, općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Mače, Gornja Stubica.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi I predviđena je izgradnja ukupno 90,92 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 27 crpnih stanica i 29 preljevnih građevina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. Knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 149 759 238.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot II - Aglomeracija Zabok- Faza II

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zabok, Oroslavje, Donja Stubica, općine Veliko Trgovišće, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi II predviđena je izgradnja ukupno 26,03 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 7 crpnih stanica i 3 preljevne građevine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 310 585.50 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, Lot III - Aglomeracija Zlatar- Faza I + Faza II

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR043 Krapinsko-zagorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja radova je uslužno područje tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. odnosno grad Zlatar, općine, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina, i Lobor.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi koji su predmet nabave ugovaraju se prema standardnom ugovoru za građenje FIDIC „Crvena knjiga“ i uključuju radove na izgradnji kanalizacijske mreže Sustava Zabok i Sustava Zlatar.Odabrani ponuditelj ima također obvezu izrade izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima Ugovora za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC „Crvena knjiga“).U Fazi I i Fazi II predviđena je izgradnja ukupno 54,85 km gravitacijske i tlačne kanalizacije, 26 crpne stanice i 21 preljevnih građevina.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke max.br.bodova=15 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.15 % max=15bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: ovlašteni voditelj građenja max.br.bodova=10 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.10 % max=10bod.
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 2: ovlašteni voditelj radova max.br.bodova=5 bodova Način izračunavanja bodova naveden je u točki 42. knjige 1 DoN / Ponder: rel.5 % max=5bod.
Cijena - Ponder: rel.70 % max=70bod.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 83 940 870.21 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 50
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i kohezij

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

28.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

— Ponuditelj je u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 28.1., gospodarski subjekt u ponudi kao preliminarni dokaz dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1)) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Kako bi provjerio podatke navedene u ESPD obrascu, sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi naručitelj je obvezan prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta poglavlja 28.1.

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

3. Jamstvo za povrat avansa

4. Jamstvo za zadržane iznose

5. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanja navedeni su u Knjizi 2 Dokumentacije o nabavi.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Odredbe koje se odnose na zajednicu gospodarskih subjekata navedene su u točki 48. knjige 1 Dokumentacije o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeni su u Dokumentaciji o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/09/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ksavera Šandora Gjalskog 2, ZIVT-ova zgrada, 1. kat, HR-49210 Zabok

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Rok za izjavljivanje žalbe te naziv i adresa žalbenog tijela navedeni su u točki 66. knjige 1.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Pravna služba
Poštanska adresa: Ksavera Šandora Gjalskog 1
Mjesto: Zabok
Poštanski broj: 49210
Država: Hrvatska
E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr
Telefon: +385 49588640
Telefaks: +385 49221326
Internetska adresa: www.zagorski-vodovod.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/07/2018