Diensten - 333275-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Amsterdam: Diensten voor e-leren

2022/S 118-333275

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UWV
Nationaal identificatienummer: 48467678
Postadres: La Guardiaweg 116
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1043 DL
Land: Nederland
Contactpersoon: Mladenka Cajic
E-mail: aanbesteden@uwv.nl
Telefoon: +31 888982010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uwv.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1fcfe00cb69c95753e2d0876d12762d1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1fcfe00cb69c95753e2d0876d12762d1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zelfstandig bestuursorgaan
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Uitvoering werknemersverzekeringen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Online trainingenplatform

Referentienummer: MCA33.16062022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80420000 Diensten voor e-leren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Online trainingenplatform

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80570000 Opleidingsdiensten voor persoonlijke ontwikkeling
48190000 Software voor onderwijsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€ 1.1 mil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: BPKV / Weging: 75
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen opties

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank
Postadres: Parnassusweg 220
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Land: Nederland
E-mail: ap-adam@om.nl
Telefoon: +31 205412111
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022