Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 333295-2021

02/07/2021    S126

Romania-Bucharest: Database and operating software development services

2021/S 126-333295

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sector 1 (Sectorul 1 al Municipiului București)
National registration number: RO 4505359
Postal address: Str. Banul Manta nr. 9
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 011222
Country: Romania
Contact person: Valentin Marin
E-mail: achizitiipublice@primarias1.ro
Telephone: +40 213191013
Fax: +40 213191027
Internet address(es):
Main address: www.primariasector1.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100123328
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de dezvoltare aplicații software, echipamente (tehnică de calcul), aparatură, birotică și licențe software

Reference number: JAC 990/22.06.2021
II.1.2)Main CPV code
72212600 Database and operating software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului constă în achiziţionarea de servicii de dezvoltare aplicații software, echipamente (tehnică de calcul), aparatură birotică și licențe software, în cadrul proiectului „Mecanisme si instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor si planificarii strategice pe termen lung,”, cod SMIS 128335, respectiv:

1. servicii de dezvoltare aplicatie software pentru managementul documentelor;

2. servicii de consultanta pentru elaborarea procedurilor;

3. furnizare echipamente;

4. furnizare pachete software;

5. servicii de dezvoltare aplicatie software „Planul anual al achizitiilor publice (PAAP)”.

Scopul final al acestui contract este implementarea proceselor/fluxurilor de lucru digitalizate conform solicitarilor din prezenta documentatie tehnica în soluția informatică care va fi dezvoltata si livrata conform cerintelor din caietul de sarcini.

Proiectul propune ca printr-o analiza obiectiva a institutiei si definirea/proiectarea unei solutii IT adaptate la nevoile si cerintele unei administratii publice moderne, sa vina in sprijinul institutiei prin eficientizarea activitatii interne, reducerea birocratiei si fluxurilor de aprobare documente, diminuarea duratei de livrare a serviciilor publice catre cetateni, respectiv mediul de afaceri.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 426 279.62 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30232150 Inkjet printers
31154000 Uninterruptible power supplies
32420000 Network equipment
48000000 Software package and information systems
48820000 Servers
72212332 Scheduling software development services
85312320 Counselling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul achizitiei publice consta in achizitionarea “SERVICIILOR DE DEZVOLTARE APLICAȚII SOFTWARE, ECHIPAMENTE (TEHNICĂ DE CALCUL), APARATURĂ, BIROTICĂ ȘI LICENȚE SOFTWARE”, conform specificatiilor din Caietul de sarcini, valoarea totala estimata fiind de 1.426.279,63 RON lei fara TVA, conform celor prevazute in Planul de achizitii al proiectului Mecanisme şi instrumente implementate la nivelul S1 al Municipiului Bucureşti pentru fundamentarea deciziilor şi planificării strategice pe termen lung”,cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634.

Scopul final al acestui contract este implementarea proceselor/fluxurilor de lucru digitalizate conform solicitarilor din CAIETUL de SARCINI documentatie tehnica în solutia informatica care va fi dezvoltata si livrata conform cerintelor din caietul de sarcini.

Proiectul POCA cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634, propune ca printr-o analiza obiectiva a institutiei si definirea/ proiectarea unei solutii IT adaptate la nevoile si cerintele unei administratii publice moderne, sa vina in sprijinul institutiei prin eficientizarea activitatii interne, reducerea birocratiei si fluxurilor de aprobare documente, diminuarea duratei de livrare a serviciilor publice catre cetateni, respectiv mediul de afaceri. In cazul in care in etapa de analiza si proiectare a aplicatiei se vor identifica in cadrul primariei si alte fluxuri pe langa cele mentionate in caietul de sarcini, fluxuri care au fost omise in etapa de analiza preliminara dar care sunt necesare eficientizarii activitatii unui compartiment, acestea se vor implementa in solutia dezvoltata. De asemenea, prin realizarea prezentului contract se urmareste eficientizarea proceselor/ fluxurilor de lucru interne aspecte care contribuie la „modernizarea sistemului de management al documentelor din Primaria Sectorului 1, prin implementarea unei aplicatii informatice care sa sustina digitalizarea proceselor de inregistrare si arhivare a documentelor”.

Servicii de dezvoltare aplicatie software pentru managementul documentelor; Servicii de consultanta pentru elaborarea procedurilor aferente sistemului de management al documentelor; Servicii de dezvoltare aplicatii software, echipamente (tehnica de calcul), aparatura, birotica si licente software: Furnizare echipamente: Laptop-4 buc; Server procesare-2 buc; Server stocare-1 buc; Rack si consola KVM -1 buc; Switch -1 buc; UPS-1 buc; Imprimanta Multifunctionala - 1 buc; Servicii de dezvoltare aplicatii software, echipamente (tehnica de calcul), aparatura, birotica si licente software: Furnizare pachete software: Licenta sistem baze de date pentru 4 core-uri – 1 buc; sau echivalent - Licenta Sistem operare server - 2 buc; Licenta antivirus server – 1 buc; Licenta sistem de operare – 4 buc; Licenta software pentru creare de documente / Office – 4 buc; Licenta antivirus laptop - 4 buc; Servicii de dezvoltare aplicatie software Planul anual al achizitiilor publice (PAAP).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Conform Anexei la Fișa de date Detalierea factorilor de evaluare / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Conform Anexei la Fișa de date Detalierea factorilor de evaluare / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Conform Anexei la Fișa de date Detalierea factorilor de evaluare / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Conform Anexei la Fișa de date Detalierea factorilor de evaluare / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Mecanisme şi instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru fundamentarea deciziilor şi planificării strategice pe termen lung”, confom contractului de finantare nr. 378/ 01.07.2019, proiectul MySMIS 128335, cod SIPOCA 634.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Se va prezenta DUAE, completându-se secţiunile aferente cerinţelor solicitate.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate doar de către operatorul economic clasat pe primul loc, în urma clasamentului intermediar, la solicitarea autorității contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. sunt:

1. Se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele fiscale care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, respectiv lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

În scopul evitării aparitiei vreunui conflict de interese, orice operator economic care va depune oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terţ nu trebuie să se afle în nici una dintre situaţiile prevăzute de art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Armand Clotilde- Marie- Brigitte

Marius Petre

Bucur Daniela Mihaela

Măcăneață Vamoș Alexandru

Besciu Celia-Dana

Turcu Raducu Gabriel

Rogoz Raluca

Marin Valentin

Dana Rachila Galben

Florin Ionel Trușcă

Ciprian- Gabriel Barna

Albert Opincă

Vasilica- Alin Berechet

Bălașa Daniel-Andrei

Ofertantii vor depune în acest sens o declaratie pe proprie raspundere (Formular 1-DECLARATIE PRIVIND INEXISTENTA CONFLICTELOR DE INTERESE IN SENSUL ART 59-60 DIN Legii NR 98/2016). Formularul se va depune odată cu DUAE.

Operatorii economici care depun oferte trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

— se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației acestora,

— documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

— informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala pe ultimile trei exerciții financiare încheiate, trebuie să fie egală sau mai mare decât 1.400.000 RON fără TVA, raportată la valoarea estimată a contractului, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. În conditiile unei asocieri de operatori economici, sumele se vor lua in considerare prin cumul. În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea 98/2016, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor - Formular 8.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilanturi contabile aferente anilor respectivi sau orice alte documente doveditoare ale situatiei financiare anuale a ofertantului, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiţia ca acestea să conţină informaţiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a RON / alta valuta la cursul BNR este 31.12. a fiecarui an declarat. Notă: În cazul în care oferta este depusă de o asociere sau un consorțiu, se va prezenta o fișa centralizatoare pentru asociere/consorțiu in ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociației sau consorțiului desemnat ca lider, precum și fișe individuale pentru fiecare membru al consorțiului/asocierii, semnate de reprezentanții legali ai fiecăruia, inclusiv liderul. În cazul în care oferta va fi depusă de o asociere sau un consorțiu cerința va fi îndeplinită prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Lista principalelor prestări de servicii similare ce a presupus servicii de dezvoltare aplicatie software pentru managementul documentelor, prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați), la nivelul a 924.000 RON din unul, maxim 3 contracte. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar.

Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice.

În DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului / subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se va prezenta odata cu documentul DUAE si va fi completat in baza Formularului 4. Nota 1: Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractual care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor, potrivit prevederilor art. 48 din HG 395/2016 cu modificările si completările ulterioare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

2. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: - Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii iar autoritatea contractanta va publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari fara a dezvalui indentitatea solicitantilor, prin accesarea sectiunii "Intrebari". Pentru asigurarea principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor in cadrul sistemului, autoritatea contractanta va publica atat raspunsurile cat si intrebarile aferente in sectiunea "Documentatie, clarificari, decizii" din cuprinsul anuntului de participare simplificat. Autoritatea nu va da curs altor solicitari adresate prin alta metoda de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu art. 62 alin.1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. - Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP. - Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcusrul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, in format electronic, semnate cu semnatura electronica conform Legii 455/2001

3. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici cu 11 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, urmând ca răspunsurile să fie încărcate și publicate în mod consolidat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice într-o zi (un singur termen limită).

4. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj maxim total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitatepret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul -Pretul ofertei. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, noi propuneri financiare.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor Legii 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2021