Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 333301-2022

21/06/2022    S118

Zweden-Mölnlycke: Diensten voor slibverwijdering

2022/S 118-333301

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Härryda Vatten och Avfall AB
Nationaal identificatienummer: 559259-4591
Postadres: Metallvägen 7A
Plaats: MÖLNLYCKE
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 43580
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Hellerstedt
E-mail: anna.hellerstedt@ecenea.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hvaa.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afneyuersr&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afneyuersr&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tömning av slam i Härryda, Lerum och Partille kommun

Referentienummer: 2022HVAA46
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entreprenörens åtagande gäller tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, filtermaterial från fosforfällor och fettavfall från fettavskiljare inom respektive kommun och kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Tömning av:

slamavskiljare

slutna tankar

minireningsverk

fosforfällor

fettavskiljare

Anbud ska lämnas på hela omfattningen för samtliga kommuner. En entreprenör kommer att antas för hela entreprenaden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144410 Kolkreinigers
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lerum

Mölnlycke

Partille

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entreprenörens åtagande gäller tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar, filtermaterial från fosforfällor och fettavfall från fettavskiljare inom respektive kommun och kan i korthet sammanfattas enligt följande:

Tömning av:

slamavskiljare

slutna tankar

minireningsverk

fosforfällor

fettavskiljare

Anbud ska lämnas på hela omfattningen för samtliga kommuner. En entreprenör kommer att antas för hela entreprenaden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 200 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/10/2023
Einde: 01/10/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/09/2022
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022