Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 333301-2022

21/06/2022    S118

Zweden-Mölnlycke: Diensten voor slibverwijdering

2022/S 118-333301

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Härryda Vatten och Avfall AB
Nationaal identificatienummer: 559259-4591
Postadres: Metallvägen 7A
Plaats: MÖLNLYCKE
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 43580
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Hellerstedt
E-mail: anna.hellerstedt@ecenea.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hvaa.se
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tömning av slam i Härryda, Lerum och Partille kommun

Referentienummer: 2022HVAA46
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144410 Kolkreinigers
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 200 000.00 SEK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/10/2023
Einde: 01/10/2028
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 förlängning/ar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/09/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022