Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 333463-2020

15/07/2020    S135

Polska-Katowice: Kable energetyczne

2020/S 135-333463

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Numer referencyjny: 701903730-1
II.1.2)Główny kod CPV
31320000 Kable energetyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 23. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 77 191,000 m kabli górniczych elektroenergetycznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 15 275 670.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Część nr: 1-23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000 Kable energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 23.

nr części przedmiot zamówienia ilość jedn.

1 kabel YKY 4X16 1KV CU elektroenergetyczny 660,000 m;

2 kabel YKY 4X50 1KV CU elektroenergetyczny 501,000 m;

3 kabel YKY-ŻO 4X70 1KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

4 kabel YKY-ŻO 5X2,5 1KV CU elektroenergetyczny 2 300,000 m;

5 kabel YKY-ŻO 5X35 1KV CU elektroenergetyczny 250,000 m;

6 kabel YKYFTLY 4X10 1KV CU elektroenergetyczny 400,000 m;

7 kabel YKYFTLY 4X35 1KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

8 kabel YHKGXSEKYN 3X35/16 1KV CU elektroenergetyczny 2 100,000 m;

9 kabel YHKGXSEKYN 3X50/16 1KV CU elektroenergetyczny 1 500,000 m;

10 kabel YHKGXSEKYN 3X120/35 1KV CU elektroenergetyczny 5 600,000 m;

11 kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

12 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X50/25 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 050,000 m;

13 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X120/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

14 kabel YHKGXSEKYN 3X50/25 6KV CU elektroenergetyczny 9 230,000 m;

15 kabel YHKGXSEKYN 3X70/25 6KV CU elektroenergetyczny 17 750,000 m;

16 kabel YHKGXSEKYN 3X120/30 6KV CU elektroenergetyczny 12 350,000 m;

17 kabel YHKGXSEKYN 3X150/30 6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

18 kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny 4 900,000 m;

19 kabel YHKGXSEKYN 3X240/30 6KV CU elektroenergetyczny 13 500,000 m;

20 kabel YHKGXSFTLYN 3X120/30 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 150,000 m;

21 kabel YHKGXSFTLYN 3X150/25 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 200,000 m;

22 kabel YHKGYFTLYN 3X70/16 6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

23 kabel YAKY 4X120 1KV AL elektroenergetyczny 1 150,000 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619617
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1-23
Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 1. Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna; 2. Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel; 3. Konsorcjum-Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna; Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 1. Radom; 2. Bielsko-Biała; 3. Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 960 900.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 275 670.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna 26-600 Radom, pl. Stare Miasto 11, POLSKA w części zamówienia nr 1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 12 853 125,60 PLN.

2) Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel 43-300 Bielsko-Biała ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42, POLSKA w części zamówienia nr 4, 5, 6, 7, 23

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 75 944,50 PLN.

3) Konsorcjum – Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów, POLSKA w części zamówienia nr 8, 9, 12, 13, 18, 22.

Wykonawca jest MŚP – nie.

Wartość zamówienia – 2 346 600,00 PLN.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 20.2.2020 będzie obowiązywać do 31.1.2021).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.1.2021 będzie obowiązywać do 30.4.2021).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo- Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020