29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 333463-2020

15/07/2020    S135

Polska-Katowice: Kable energetyczne

2020/S 135-333463

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Tel.: +48 327161489
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Numer referencyjny: 701903730-1
II.1.2)Główny kod CPV
31320000 Kable energetyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, t.j.) zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 23. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 77 191,000 m kabli górniczych elektroenergetycznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 15 275 670.10 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Część nr: 1-23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000 Kable energetyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 23.

nr części przedmiot zamówienia ilość jedn.

1 kabel YKY 4X16 1KV CU elektroenergetyczny 660,000 m;

2 kabel YKY 4X50 1KV CU elektroenergetyczny 501,000 m;

3 kabel YKY-ŻO 4X70 1KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

4 kabel YKY-ŻO 5X2,5 1KV CU elektroenergetyczny 2 300,000 m;

5 kabel YKY-ŻO 5X35 1KV CU elektroenergetyczny 250,000 m;

6 kabel YKYFTLY 4X10 1KV CU elektroenergetyczny 400,000 m;

7 kabel YKYFTLY 4X35 1KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

8 kabel YHKGXSEKYN 3X35/16 1KV CU elektroenergetyczny 2 100,000 m;

9 kabel YHKGXSEKYN 3X50/16 1KV CU elektroenergetyczny 1 500,000 m;

10 kabel YHKGXSEKYN 3X120/35 1KV CU elektroenergetyczny 5 600,000 m;

11 kabel YHKGXSEKFOYN 3X185/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

12 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X50/25 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 050,000 m;

13 kabel YHKGXSEKFTZNYN 3X120/30 3,6/6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

14 kabel YHKGXSEKYN 3X50/25 6KV CU elektroenergetyczny 9 230,000 m;

15 kabel YHKGXSEKYN 3X70/25 6KV CU elektroenergetyczny 17 750,000 m;

16 kabel YHKGXSEKYN 3X120/30 6KV CU elektroenergetyczny 12 350,000 m;

17 kabel YHKGXSEKYN 3X150/30 6KV CU elektroenergetyczny 200,000 m;

18 kabel YHKGXSEKYN 3X185/30 6KV CU elektroenergetyczny 4 900,000 m;

19 kabel YHKGXSEKYN 3X240/30 6KV CU elektroenergetyczny 13 500,000 m;

20 kabel YHKGXSFTLYN 3X120/30 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 150,000 m;

21 kabel YHKGXSFTLYN 3X150/25 3,6/6/7,2KV CU elektroenergetyczny górniczy 200,000 m;

22 kabel YHKGYFTLYN 3X70/16 6KV CU elektroenergetyczny 1 000,000 m;

23 kabel YAKY 4X120 1KV AL elektroenergetyczny 1 150,000 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619617
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1-23
Nazwa:

Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 313-2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: 1. Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna; 2. Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel; 3. Konsorcjum-Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna; Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 1. Radom; 2. Bielsko-Biała; 3. Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 960 900.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 275 670.10 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Kova–Tex Gabryś i Wspólnicy Spółka Jawna 26-600 Radom, pl. Stare Miasto 11, POLSKA w części zamówienia nr 1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 12 853 125,60 PLN.

2) Firma Produkcyjno-Handlowa Duban Andrzej Dubiel 43-300 Bielsko-Biała ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 42, POLSKA w części zamówienia nr 4, 5, 6, 7, 23

Wykonawca jest MŚP – tak.

Wartość zamówienia – 75 944,50 PLN.

3) Konsorcjum – Lider – Węglokoks Spółka Akcyjna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Uczestnik – MAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Rybnicka 42, 43-190 Mikołów, POLSKA w części zamówienia nr 8, 9, 12, 13, 18, 22.

Wykonawca jest MŚP – nie.

Wartość zamówienia – 2 346 600,00 PLN.

Część zamówienia nr 2 została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od 20.2.2020 będzie obowiązywać do 31.1.2021).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa 31.1.2021 będzie obowiązywać do 30.4.2021).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 60 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo- Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

6. Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

7. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 t.j.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020