Roboty budowlane - 333469-2016

27/09/2016    S186    Komisja Europejska - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Włochy-Ispra: Budowa i utrzymanie nowej serwerowni dla placówki JRC w Isprze

2016/S 186-333469

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC)
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Miejscowość: Ispra VA
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Nina Faggion Robertsson
E-mail: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.jrc.ec.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania.

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i utrzymanie nowej serwerowni dla placówki JRC w Isprze

Numer referencyjny: JRC/IPR/2016/R.I.4/5021/OC.
II.1.2)Główny kod CPV
51100000 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Komisja Europejska poszukuje dostawcy, który zaprojektuje, zbuduje i wdroży gotową do użycia serwerownię.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42500000 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
31210000 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JRC Ispra, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komisja Europejska poszukuje dostawcy, który zaprojektuje i zbuduje gotową do użycia serwerownię oraz wdroży jej nowe wyposażenie. Roboty i usługi obejmują: dostawę i instalację; konfigurację; uruchomienie; testowanie; przekazanie do użytkowania i utrzymanie.

Projekt dotyczy przebudowy i/lub modernizacji istniejącego podstawowego wyposażenia i instalacji w celu optymalizacji działania istniejących usług mechanicznych i elektrycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 55
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2016
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

pokój 7, przy wejściu do placówki JRC w Isprze (drugie piętro nad wejściem do recepcji JRC).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta może uczestniczyć w otwarciu ofert. Zgłoszenie udziału należy przesłać do punktu kontaktowego nie później niż 28.10.2016, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Na 14.10.2016 (10:00) zaplanowano nieobowiązkową wizytę na miejscu. Zgłoszenie udziału należy przesłać do punktu kontaktowego nie później niż 10.10.2016, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Dokumenty oraz informacje związane z niniejszą procedurą są dostępne nieodpłatnie w następującej witrynie internetowej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845

Będą tam publikowane wszelkie informacje dodatkowe oraz odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia. Dlatego wykonawcy są zobowiązani do regularnego sprawdzania tej witryny internetowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2016