Služby - 333471-2016

27/09/2016    S186

Spojené kráľovstvo-Londýn: Umožnenie neformálnych vzdelávacích aktivít o Európskej únii pre žiakov v 9. až 13. roku ich vzdelávania (veková skupina: 14 – 18 rokov; kľúčové fázy 4 – 5)

2016/S 186-333471

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communication, Representation in London
Poštová adresa: 32 Smith Square
Mesto/obec: London
Kód NUTS: UKI LONDON
PSČ: SW1P 3EU
Štát: Spojené kráľovstvo
Kontaktná osoba: Ms Jacqueline Minor, Head of Representation
E-mail: COMM-UK-TENDERS-AND-GRANTS@ec.europa.eu
Telefón: +442 079731992
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1905
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Umožnenie neformálnych vzdelávacích aktivít o Európskej únii pre žiakov v 9. až 13. roku ich vzdelávania (veková skupina: 14 – 18 rokov; kľúčové fázy 4 – 5).

Referenčné číslo: PO/2016-19/LON.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80000000 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zastúpenie hľadá poskytovateľa služieb na umožnenie neformálnych vzdelávacích pobytov školákov v priestoroch inštitúcií EÚ v Londýne (Dom Európy) a externých lokalitách na území Spojeného kráľovstva (vrátane Anglicka, Škótska, Walesu, Severného Írska) v rámci programu činností európskeho verejného priestoru.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Londýn, Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri špecifikácie zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: európske verejné priestory.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Rámcová zmluva sa automaticky obnoví 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom prebiehajúceho trvania. Obnovenie neznamená žiadnu zmenu, ani odklad existujúcich povinností.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Kritériá výberu, uvedené v špecifikáciách zákazky v súťažných podkladoch, nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Kritériá výberu, uvedené v špecifikáciách zákazky v súťažných podkladoch, nájdete na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri bod 2. Predmet zmluvy v špecifikáciách zákazky v súťažných podkladoch, pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/10/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/11/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, Zastúpenie v Londýne.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

2 osoby za ponuku. Mená zašlite na e-mailovú adresu uvedenú v oddiele I.1.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mesto/obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +333 88172313
Fax: +333 88179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/09/2016