Υπηρεσίες - 333483-2018

01/08/2018    S146

Μάλτα-Grand Harbour Valletta: Παροχή αρχιτεκτόνων και μηχανικών υπηρεσιών

2018/S 146-333483

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Ταχ. διεύθυνση: MTC Block A, Winemakers Wharf
Πόλη: Grand Harbour Valletta
Κωδικός NUTS: MT0 MALTA
Ταχ. κωδικός: MRS 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@easo.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3924
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Άσυλο

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή αρχιτεκτόνων και μηχανικών υπηρεσιών

Αριθμός αναφοράς: EASO/2018/634
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71200000 Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (αναθέτουσα αρχή) επιθυμεί να προμηθεύσει υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, μηχανικής και διαχείρισης έργων για έργα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στις τοποθεσίες εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 560 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
71210000 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71220000 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
71240000 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και τεχνικού γραφείου
71250000 Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, μηχανικού και υπεύθυνου έργου
71300000 Υπηρεσίες μηχανικού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: MT MALTA
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: IT ITALIA
Κωδικός NUTS: TR TÜRKİYE
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή/και στις εγκαταστάσεις της EASO στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, σε άλλες τοποθεσίες εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρώπης και της Τουρκίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ο στόχος της ενιαίας σύμβασης-πλαισίου υπηρεσιών είναι η παροχή αρχιτεκτονικών και μηχανικών υπηρεσιών στην EASO στη Μάλτα για ανώτατη συνολική διάρκεια 4 ετών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 560 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η περίοδος εκτέλεσης των καθηκόντων που καθορίζονται στη σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί αυτομάτως μία φορά για περίοδο 24 μηνών, εκτός εάν αποσταλεί έγγραφη κοινοποίηση περί του αντιθέτου από ένα συμβαλλόμενο μέρος η οποία θα ληφθεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 3 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου της σύμβασης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η EASO επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αυξήσει την αξία της σύμβασης-πλαισίου κατά 50 % εντός 3 ετών από τη σύμβαση-πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 85 του δημοσιονομικού κανονισμού της EASO και το άρθρο 134 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής, μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση με τον επιλεγέντα υποψήφιο χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνει στην προσφορά επαρκή απόδειξη της κατοχής της απαιτούμενης άδειας για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ζητούνται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών (π.χ. απόδειξη της ιδιότητας μέλους του αναδόχου σε επαγγελματική ένωση, ειδικές άδειες για την εκτέλεση της σύμβασης, πιστοποιητικό από τις τοπικές αρχές που διέπουν τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται στην αναθέτουσα αρχή ότι ο ανάδοχος είναι έτοιμος να ξεκινήσει δραστηριότητες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία).

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/09/2018
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 24/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, Μάλτα.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για κάθε υποψήφιο, κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης στην EASO.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

4 έτη.

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4302-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
25/07/2018