Diensten - 333518-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Zwolle: Schoonmaken van scholen

2022/S 118-333518

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Campus Deltion College
Nationaal identificatienummer: 71609732
Postadres: Mozartlaan 15
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8031AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Suzanne Wetzels
E-mail: suzanne.wetzels@vfm.nl
Telefoon: +31 302735070
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.deltion.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.deltion.nl/contact/leveranciers
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Referentienummer: 21118.0000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienstverlening wordt uitgevoerd op de campus van het Deltion College in Zwolle. Het totaal aantal vierkante meters in onderhoud bedraagt circa 77.000 m2 schoonmaakonderhoud en 76.000 m2 glasbewassing.

De scope van de opdracht omvat de volgende werkzaamheden:

- Het verzorgen van reguliere en periodieke schoonmaakwerkzaamheden;

- Het verzorgen van glasbewassingdienstverlening;

- Het uitvoeren van extra (specialistische) werkzaamheden op afroep.

Deltion College wil na gunning van de opdracht een overeenkomst sluiten met één inschrijver voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om zes maal te verlengen voor een periode van één jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlening wordt uitgevoerd op de campus van het Deltion College in Zwolle. Het totaal aantal vierkante meters in onderhoud bedraagt circa 77.000 m2 schoonmaakonderhoud en 76.000 m2 glasbewassing.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 035-089030
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

EA Schoonmaakdienstverlening en glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Novon Schoonmaak Gebouwen B.V.
Nationaal identificatienummer: 05061240
Postadres: Botterweg 16
Plaats: ZWOLLE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8042 PA
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@novon.nl
Telefoon: +31 384601610
Fax: +31 384601660
Internetadres: http://www.novon.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Postadres: Schuurmanstraat 2 n.v.t.
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KP
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555
Fax: +31 883610061
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022