Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 333608-2020

15/07/2020    S135

Polska-Łubniany: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2020/S 135-333608

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łubniany
Adres pocztowy: ul. Opolska 104
Miejscowość: Łubniany
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-024
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Pośpiech
E-mail: ug@lubniany.pl
Tel.: +49 774270534
Faks: +49 774215024
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubniany.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowane w granicach administracyjnych gminy Łubniany lub gminy Łubniany i gmin sąsiadujących, w przypadku zawarcia stosownych porozumień.

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Łubniany lub gmina Łubniany i gminy sąsiadujące.

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2021
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020