Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 333697-2022

21/06/2022    S118

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor de overheid

2022/S 118-333697

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 098-270470)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Planningsbureau
Nationaal identificatienummer: 0664.820.875_547977
Postadres: Naamsestraat 59
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sophie Batardy
E-mail: legal@perspective.brussels
Telefoon: +32 24354281
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://perspective.brussels/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446563

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp uitvoering van een opneming van gegevens via een veldonderzoek met het oog op het vaststellen van de nieuwe bestaande feitelijke toestand, genaamd "SitEx 2.0"

Referentienummer: B.B.P.-073/SB-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het hoofddoel van de overheidsopdracht is de uitvoering van het veldonderzoek dat zal worden gebruikt om de SitEx-DB te verrijken.

De opdracht is verdeeld in twee percelen:

 Perceel A: Organisatie van de terreinopmetingen, coördinatie en beheer van het team van onderzoekers

 Perceel B: Terbeschikkingstelling van een team van veldonderzoekers

De gegevens voor de SitEx-DB zullen hoofdzakelijk worden verzameld door middel van een veldonderzoek. Andere gegevens zullen worden geëxtraheerd uit bestaande databanken en zullen vooraf in de SitEx-DB worden geladen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-270470

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: