Diensten - 333725-2022

21/06/2022    S118

Nederland-Houten: Sociale diensten

2022/S 118-333725

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 108-306151)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Houten
Nationaal identificatienummer: 35416829
Postadres: Onderdoor 25
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3995 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Leontien van Oosterwijk
E-mail: aanbesteding@houten.nl
Telefoon: +31 306392466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.houten.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.houten.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ambulante jeugdhulp regio Lekstroom

Referentienummer: 760377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85320000 Sociale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De vijf deelnemende gemeenten aan deze aanbesteding, de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden wensen een contract af te sluiten voor "het bieden van ambulante jeugdhulp".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 108-306151

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Objectieve regels en criteria voor deelname
In plaats van:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen valse verklaringen,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen crimineel verleden,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Te lezen:

- Geen crimineel verleden,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen valse verklaringen,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In de omschrijvingen van de eisen zijn abusievelijk bewijsstukken die niet of niet direct bij inschrijving overlegd dienen te worden opgenomen. Dit is aangepast. De aanbieder dient op het UEA aan te geven welke eisen wel of niet op hem van toepassing zijn. In de inschrijfleidraad staat aangegeven welke bewijsstukken de aanbieder bij inschrijving en welke bewijsstukken de aanbieder na voorlopige gunning dient aan te leveren.

Ook was abusievelijk tweemaal de eis crimineel verleden opgenomen, dit is aangepast.