Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Bygge og anlæg - 333751-2019

16/07/2019    S135

Danmark-København: Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

2019/S 135-333751

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
E-mail: jevo@hofor.dk
Telefon: +27 954358
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245751&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245751&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kvalifikationsordning. Vandværker. Nedrivningsarbejder

Sagsnr.: 24.02-00969
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads
45111100 Nedrivningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hovedstadsområdet

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Til brug for HOFOR A/S's vandværker oprettes denne kvalifikationsordning vedrørende nedrivningsarbejder.

Kvalifikationsordningen for nedrivningsarbejder (N) omfatter nedrivningsarbejder for eksisterende bygninger til vandværksdrift. Det kan for eksempel være:

- Miljøsanering,

- Nedrivning inkl. nødvendige gravearbejder, grundvandssænkning mv.,

- ”Nænsom nedrivning” med henblik på genbrug af byggematerialer herunder mursten,

- Lokal nedknusning og opmagasinering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.8)Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.9)Adgang til ordningen
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Økonomisk og finansiel formåen (ESPD del IV B):

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte aftalen. Ansøger skal som mindstekrav opfylde følgende:

- Gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør minimum 20 000 000 DKK,

- Gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 10%.

- Gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 0%.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) eller såfremt ansøger baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen henvises til Udbudsbetingelserne på EU-Supply.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

For at vurdere om det er opfyldt skal ansøger oplyse følgende:

- Økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende samlet omsætning, soliditetsgrad og overskudsgrad.

Oplysningerne skal afgives ved udfyldelse af ESPD’ets Del IV.B.

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

Den dokumentation, der skal fremsendes, kan være ansøgers revisorpåtegnede årsrapporter eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår.

Ansøger kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Serviceattest inkl. oplysninger fra Kriminalregisteret skal fremsendes. Serviceattest accepteres denne såfremt den er maksimum 6 måneder gammel på tidspunktet for afgivelse af anmodningen om optagelse. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes flere ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen:

Referencer:

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Referencerne skal anføres i ESPD’et. Referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, kan vedlægges som separate bilag, men kun såfremt der henvises hertil fra ESPD’et. Referencerne skal omhandle entrepriser på min. 5 000 000 DKK.

Ansøger skal kunne udvise minimum 3 referencer vedrørende udførelse af nedrivningsarbejder til proces- eller produktionsvirksomhed inden for følgende områder:

- Vandværker,

- Fødevare-, bryggeri- og mejeriindustri,

- Medicinal- og sundhedsindustri,

- Kemisk industri,

- Kraftvarmeværker,

- Produktions/fabriksanlæg/industrianlæg.

Kun referencer hvor arbejdet er udført i henhold til dansk lovgivning vil indgå i bedømmelsen.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for referencer:

For hver reference ovenfor, bør Ansøger angive følgende under den enkelte reference:

I. Navn på Ordregiver

II. Entreprisesum

III. Beskrivelse af entreprisen

IV. Periode for udførelsen

V. Kontaktoplysninger til Bygherre

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

— Ansøger skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på DN/EN ISO 9001:2008 eller DS/EN ISO 9001:2015 eller tilsvarende.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for ledelsessystemer:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde beskrivelse af nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

a) Virksomhedspraksis for, hvordan kunden får den kvalitet af produkt /ydelse, som er aftalt med kunden.

b) Hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og er bevidst om, hvilken kvalitet der er aftalt med kunden.

c) Hvordan virksomheden håndterer ændringer i den aftalte kvalitet af produkt eller ydelse internt i virksomheden og eksternt med kunden.

d) Hvordan virksomheden håndterer kundeklager.

e) Hvordan virksomheden registrerer og håndterer fejl.

f) Hvordan virksomheden evaluerer egen præstation i forhold til levering af den aftalte kvalitet.

g) Hvordan virksomheden arbejder med kvalitetsforbedring af produkter/ydelser.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001:2008 eller DS/ISO 45001:2018 eller tilsvarende. (Skrives i ESPD´et i afsnit C) i feltet ”miljøledelsesforanstaltninger”).

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Dokumentation for ledelsessystemer:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

Arbejdsmiljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af virksomhedens overordnede politik på arbejdsmiljøområdet, samt oplysning om navn og stilling på den ansvarlige for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

b) Beskrivelse af, hvordan virksomheden løbende sørger for at holde sig opdateret omkring ny lovgivning på arbejdsmiljøområdet.

c) Beskrivelse af, hvordan virksomheden registrerer og håndterer ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m., samt hvordan virksomheden forsøger at forebygge at lignende ulykker, nærved-ulykker, påbud m.m. sker igen.

d) Beskrivelse af, hvordan virksomheden planlægger det daglige arbejde for de ansatte, herunder vurderer særlige risici ved arbejdet.

Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen:

Ansøger skal have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2004 eller ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

Metoder, som vil blive anvendt til at efterprøve, om hver af disse betingelser er opfyldt:

Såfremt ansøger er certificeret, skal der fremsendes et gyldigt certifikat.

Hvis ansøger anvender et ikke-certificeret system, skal dette som minimum indeholde nedenstående punkter. Besvarelserne skal kunne opnå Ordregivers godkendelse.

Miljøledelsessystem:

a) Beskrivelse af praksis for håndtering af virksomhedens miljøforhold og hvordan virksomheden undgår miljøuheld.

b) Beskrivelse af de arbejdsgange som medarbejderne skal følge for at undgå miljøuheld. Hvis der er udarbejdet instrukser, kan der henvises til dem og de kan vedlægges som dokumentation.

c) Beskrivelse af praksis for, hvordan virksomheden bliver bedre til at håndtere miljøforhold, eksempelvis hvordan virksomheden har fulgt op på påbud og/eller bøder.

d) Beskrivelse af virksomhedens praksis for oplæring af medarbejdere i håndtering af miljøforhold og miljøuheld.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Udbud under denne Kvalifikationsordning vil baseret på AB 18 med HOFORs supplerende bestemmelser.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger om Kvalifikationsordningen henvises til Udbudsbetingelser inkl. bilag på EU-Supply, hvor også dokumenter fra forudgående markedsdialog er offentliggjort.

I forbindelse med HOFOR A/S’s gennemførelse af udbud under kvalifikationsordningen vil HOFOR A/S tage stilling til, om det enkelte udbud skal foretages som et begrænset udbud eller som udbud med forhandling.

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler i HOFOR A/S regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til at afgive bud på konkrete udbud indenfor fagområderne omfattet af ordningen.

HOFOR A/S fastsætter efter en konkret vurdering forud for hvert enkelt udbud, som gennemføres under kvalifikationsordningen, hvor mange og hvilke nedrivningsentreprenører der inviteres til at afgive tilbud.

Denne vurdering vil blive foretaget på baggrund af saglige hensyn, og tilbudsgivere udvælges ud fra hvilke Ansøgere HOFOR A/S anser for bedst kvalificerede i forhold til det konkrete udbud. Udvælgelsen foretages ud fra økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

HOFOR A/S vil som minimum invitere 3 (tre) nedrivningsentreprenører til at afgive tilbud ved hvert udbud under ordningen (forudsat at der er 3 egnede bygge- og anlægsentreprenører set i forhold til det påtænkte udbud).

Underretning, om de konkrete udbud til ikke inviterede virksomheder optaget på kvalifikations-ordningen, kan ikke påregnes.

Da Kvalifikationsordningen er åben for løbende optag, er der ikke en egentlig tidsfrist for indsendelse af anmodning om optagelse.

Det bemærkes at tidsfristen i EU-Supply er anført af EU-Supply tekniske årsager.

Det præciseres at første udbud under denne kvalifikationsordning forventes udsendt til udvalgte ansøgere ca. primo november 2019.

For at ansøgere kan komme i betragtning ved dette udbud er seneste frist for indsendelse af anmodning om optagelse på kvalifikationsordningen:

— Tirsdag den 1.10.2019, kl. 13:00.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2019