Usługi - 333825-2016

27/09/2016    S186

Polska-Zebrzydowice: Usługi związane z odpadami

2016/S 186-333825

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zebrzydowice
Adres pocztowy: ul. ks. Antoniego Janusza 6
Miejscowość: Zebrzydowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kazimierz Herman
E-mail: k.herman@zebrzydowice.pl
Tel.: +48 324755151
Faks: +48 324693266
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zebrzydowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zebrzydowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017.

II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w szczególności :-zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów ,- papieru i tektury,-szkła,- tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, -odpadów ulegających biodegradacji,-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,-odpadów wielkogabarytowych,-zużytych opon,- itp.(katalog odpadów jest otwarty ) – w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Zebrzydowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, w szczególności tym:-zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z segregacji odpadów,- papieru i tektury,-szkła,-tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych,odpadów ulegających biodegradacji,-zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,-odpadów wielkogabarytowych,-zużytych opon,- itp.(katalog odpadów jest otwarty ) – w ramach realizacji usług wykonawca będzie zobowiązany do odbioru wyłącznie odpadów komunalnych podlegających wpisowi do rejestru działalności regulowanej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska.Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe na obszarze Gminy Zebrzydowice.Do realizacji przedmiotowego zamówienia szacunkowo przyjęto zagospodarowanie 3125 Mg odpadów komunalnych. W ramach zamówienia należy dostarczać do każdej zamieszkałej nieruchomości, z której są odbierane odpady gromadzone selektywnie, worki o poj.110-120 l z folii LDPE .Odpady należy zbierać w godzinach od 7-18. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2017
Koniec: 31/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 09:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III-IV kwartał 2017.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2016