Supplies - 333886-2017

25/08/2017    S162    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Surveillance system

2017/S 162-333886

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya „Granichna politsiya“ /GDGP/ — MVR
National registration number: 129010125
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 46
Town: Sofiya
NUTS code: BG411
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: Ani Ilieva, Veselka Vasileva
E-mail: nsgp@mvr.bg
Telephone: +359 29823260/+359 29822317
Fax: +359 29885867

Internet address(es):

Main address: https://mvr.bg/gdgp

Address of the buyer profile: https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/преглед/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/201707-ACNbregovo
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ — МВР
National registration number: 129010125
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46
Town: София
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: служител в деловодство
Telephone: +359 29823247
E-mail: nsgp@mvr.bg
Fax: +359 29885867
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: https://mvr.bg/gdgp

Address of the buyer profile: https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изграждане на автоматизирана система за наблюдение (АСН) по българо-сръбската граница“.

II.1.2)Main CPV code
35125000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка включва доставка на оборудване, инсталиране и интегриране на доставеното оборудване, изграждане на стационарни постове за наблюдение (СПТН), локален координационен център (ЛКЦ), обособяване на Регионален координационен център (РКЦ) и разширяване възможностите на Националния координационен център (НКЦ) в София, извършване на гаранционна поддръжка и обучение на служители.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 885 500.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35125000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG412
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

На българска територия в зоната на отговорност на Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) — Драгоман, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 58 и в гр. София.

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка включва:

— доставка на електронно оптично оборудване, оборудване за основно и резервно захранване, оборудване за охрана и пожароизвестяване и друг тип оборудване, в количество съгласно техническата спецификация, проектиране и изграждане на шест броя СПТН;

— доставка на оборудване, в количество съгласно техническата спецификация, проектиране и изграждане на един локален координационен център (ЛКЦ) Брегово;

— доставка на оборудване, в количество съгласно техническата спецификация, проектиране и изграждане на един регионален координационен център (РКЦ) Драгоман;

— доставка на специализирано комуникационно оборудване, в количество съгласно техническата спецификация и изграждане на комуникационна свързаност;

— интегриране на оборудването в единна система;

— интегриране на ЛКЦ Калотина към РКЦ Драгоман;

— обучение на служители за работа, поддържане, обслужване и администриране на системата;

— извършване на гаранционна поддръжка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Показател 1, свързан с измерване на качеството. / Weighting: 50 %
Quality criterion - Name: Подпоказател 1: Разстояние за разпознаване (recognition) на целта като човек с охлаждаема термовизионна камера, измерено в километри. / Weighting: 60 %
Quality criterion - Name: Подпоказател 2: Разстояние за разпознаване (recognition) на целта като човек с неохлаждаема термовизионна камера, измерено в километри. / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Подпоказател 3: височина на мачтата / стоманорешетъчната конструкция, измерена в метри. / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Показател 2: Срок за гаранционна поддръжка, измерен в месеци. / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 30 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 885 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 17/09/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Съ-финансирано от фонд „Вътрешна сигурност“ — Спешни мерки по Грантово споразумение НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0046.
II.2.14)Additional information

1. Възложителят определя ограничен финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 4 885 500 BGN без ДДС.

2. Участник предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от предварително определения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията на обекта (съгласно чл. 161, ал. 4, т. 4 от ЗУТ), а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Строежът е приравнен на трета категория.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел А, т. 1 от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е заверено копие на валидно удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията на обекта (съгласно чл. 161, ал. 4, т. 4 от ЗУТ), а за чуждестранни лица — на валиден документ за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

2. Участникът да разполага с проектанти с пълна проектантска правоспособност по всички части на проекта.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел А, т. 2 от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателства за съответствието с този критерий за подбор са заверени копия на валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на проектантите по всички части на проекта. Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал.1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за проектиране и строежи за трета категория. Съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Възложителят поставя изискване съгласно чл. 171а, ал. 2 от ЗУТ, в случай по чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, участникът да има валидна допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Minimum level(s) of standards possibly required:

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор — за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от валидна застрахователна полица или еквивалентно/и. (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор — за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие — копие от валидна застрахователна полица или еквивалентно/и. (съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Забележка: Под дейност, сходна с предмета и обема на поръчката следва да се разбира изпълнение на минимум една дейност по доставка на оборудване и изграждане на системи за видеонаблюдение за охрана на полеви обекти, при които е реализирано управление на оборудването от отдалечени контролни центрове. Под полеви обекти следва да се разбира обекти извън урбанизираната територия и прилежащата ѝ инфраструктура.

2. Участниците да прилагат Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка и/или инсталиране и/или интегриране на камери за видеонаблюдение и/или на комуникационно оборудване и/или мрежово оборудване и/или ИТ оборудване.

3. Участниците да прилагат Система за управление на сигурността на информацията БДС EN ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентно/и с обхват сигурност на информацията при проектиране, изграждане и поддържане на системи за пренос на видеоизображения и/или данни и/или други системи за комуникация или сигурност на информацията при проектиране, разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти или управление на сигурността на ИТ инфраструктура, база данни и данни на клиенти при разработването на проекти;

4. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

4.1. минимум 2 (две) лица с техническа квалификация в област оборудване за видеонаблюдение и/или с умения в област оборудване за видеонаблюдение, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения;

4.2. минимум 1 (едно) лице с техническа квалификация в област радиорелейно оборудване за комуникация и/или с умения в област радиорелейно оборудване за комуникация, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения;

4.3. минимум 1 (едно) лице с техническа квалификация в областта на мрежовото оборудване и/или с умения в област мрежово оборудване, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години и приключени към датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

2. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е заверено копие от валиден сертификат за Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват доставка и/или инсталиране и/или интегриране на камери за видеонаблюдение и/или на комуникационно оборудване и/или мрежово оборудване и/или ИТ оборудване, издаден в съответствие с посоченото в чл. 64, ал. 5 или ал. 6 от ЗОП. Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

3. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е заверено копие от валиден сертификат за Система за управление на сигурността на информацията БДС EN ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентно/и с обхват сигурност на информацията при проектиране, изграждане и поддържане на системи за пренос на видеоизображения и/или данни и/или други системи за комуникация или сигурност на информацията при проектиране, разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти или управление на сигурността на ИТ инфраструктура, база данни и данни на клиенти при разработването на проекти. Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

4. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на съответното поле в Част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП по образец Приложение № 5.

Доказателство за съответствието с този критерий за подбор е списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена съответната професионална компетентност на лицата (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП). Доказателство се представя в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 и чл 104, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е ОБЕДИНЕНИЕ, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицета при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за обединение (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва Подизпълнители посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват (чл. 66, ал. 2 от ЗОП).

При подаване на оферта участникът представя ЕЕДОП по образец Приложение № 5 от всеки подизпълнител. Подизпълнителят декларира в съответните полета от част ІV на ЕЕДОП съответствието си с критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на ТРЕТИ ЛИЦА, теследва да отговарят на критериите за подбор, за доказ-то на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстр-не.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Всички условия и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са описани в Техн. спец./Прил. № 1/, документацията за общ. поръчка и проекта на договор /Прил. № 6/, които са публикувани в интернет-страницата на Възложителя, рубрика „Профил на купувача“ в електронната преписка на настоящата поръчка.

2. Възложителят ще организира и проведе т.н. посещение на място (сайт визит). То ще се проведе не по-рано от 14 календарни дни след обявяване на общ. поръчка, което ще позволи на потенциалните участници да се запознаят с технич. спецификация и да се подготвят за снемане на необходимите им данни при обследване на местата за разполагане на елементите от състава на АСН. Повече информация за посещението и лица за контакти са посочени в документацията.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/10/2017
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/10/2017
Local time: 14:00
Place:

Главна дирекция Гранична полиция /ГДГП/ — МВР, гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46, Заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване след тяхната легитимация. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията изрично пълномощно от законния/те представител/и на участника в оригинал.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Възложителят ще отстранява от участие участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП и при наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; участник който по какъвто и да е начин е включил информация относно цената някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“, както и — за който са налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (участник обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен).

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията на Възложителя.

3. Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната стойност на поръчката. В случай, че участник предложи цена за изпълнение на поръчката по-висока от предварително определения финансов ресурс за нея, ще бъде отстранен от участие на основание чл. 107 от ЗОП.

4. Съгласно методиката за комплексна оценка всички показатели и подпоказатели следва да са числа по-големи от 0 (нула). Участник, посочил показател и/или подпоказател, равен или по-малък от 0 (нула) или непосочил, ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107 от ЗОП.

5. Срокът за изпълнение на поръчката — не по-късно от 17.9.2018 г.

6. Място за изпълнение на поръчката — на българска територия в зоната на отговорност на Регионална дирекция „Гранична полиция“ (РДГП) — Драгоман и в гр. София.Адреси: РДГП Драгоман, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 58;ГПУ Брегово, гр. Видин, ул. „Гео Милев“ № 30; ГПУ Калотина, с. Калотина, общ. Драгоман, обл. Софийска, ул. „Първа“ № 1; ГДГП София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 46; СПТН Куделин с ориентировъчни GPS координати N 44 гр, 11 мин, 45 сек и E 22 гр, 40 мин, 27 сек; СПТН Балей с ориентир. GPS координати N 44 гр, 10 мин, 49 сек и E 22 гр, 38 мин, 36 сек; СПТН Косово с ориентир. GPS координати N 44 гр, 05 мин, 53 сек и E 22 гр, 37 мин, 26 сек; СПТН Раброво ориентир. GPS координати N 44 гр, 01 мин, 52 сек и E 22 гр, 33 мин, 33 сек; СПТН Киряево с ориентир. GPS координати N 43 гр, 47 мин, 33 сек и E 22 гр 23, мин 5,6 сек; СПТН Подгоре с ориентир. GPS координати N 43 гр, 44 мин, 22 сек и E 22 гр, 29 мин, 59 сек.

7. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 %(пет процента) от стойността му в лева без ДДС, от които: 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС служат за обезпечаване на изпълнението на договора; 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС служат за обезпечаване на изпълнението на договора през гаранционния срок. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

8. Възложителят поставя изискване по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП.

9. Към технич. предложение участниците следва да представят описание и/или снимки на посоченото оборудване (официални брошури от производител и/или каталози, и/или копия на такива, налични в официалния интернет адрес на производителя и задължително електронен адрес за потвърждение).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: сектор „Обществени поръчки“ към отдел „Управление на собствеността“ и/или отдел „Правно-нормативно обслужване“ при ГДГП — МВР
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 46
Town: София
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
E-mail: nsgp@mvr.bg
Telephone: +359 29823260/+359 2922329
Fax: +359 29885867

Internet address: https://mvr.bg/gdgp

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/08/2017