Tjänster - 333908-2019

16/07/2019    S135    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Kristianstad: Installation av elektriska ledningar och armatur

2019/S 135-333908

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: C4 Elnät Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556496-0044
Postadress: Box 2105
Ort: Kristianstad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 02
Land: Sverige
Kontaktperson: Benny Appelros
E-post: benny.appelros@c4energi.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.c4energi.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqqohbjnp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afqqohbjnp&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för distributionselektriker m.m. till C4 Elnät AB

Referensnummer: 19/4
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett ramavtal för distributionselektriker-tjänster m.m. inom C4 Elnäts olika verksamhetsområden. Upphandlingen omfattar följande tjänster:

1. Distributionselektriker

2. Stationsunderhålls-tekniker/montör

3. Stödtjänster såsom projektledning, beredning och beredskap m.m.

4. Mindre projekt reglerat enligt EBR.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45311000 Installation av elektriska ledningar och kopplingsarbeten
45311200 Elektriska kopplingsarbeten
45315100 Eltekniska installationer
45317300 Elinstallation av utrustning för eldistribution
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ett ramavtal för distributionselektriker-tjänster m m inom C4 Elnäts olika verksamhetsområden. Upphandlingen omfattar följande tjänster:

1. Distributionselektriker

2. Stationsunderhålls-tekniker/montör

3. Stödtjänster såsom projektledning, beredning och beredskap ..

4. Mindre projekt reglerat enligt EBR.

Någon fastställd beställd volym förbinder sig inte beställaren men för ett normalår beräknas omfattningen i volym uppgå till 3 ,000 timmar för distributionselektriker och ca 300 timmar för stationsunderhålls-tekniker/montör

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2019
Slut: 01/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivare skall vara registrerad i aktiebolags- eller liknande register i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Anbudsgivaren skall bifoga registreringsintyg från det land där anbudsgivaren är etablerad. För svenska anbudsgivare täcks detta av utdrag från Bolagsregistret. Intyget får inte vara äldre än tre månader.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 00:00
Plats:

C4 Elnät AB:s kontor vid Industrigatan 72 i Kristianstad

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppning kommer att ske så snart som möjligt efter anbudstidens utgång där minst två personer från beställaren deltar, sluten anbudsöppning tillämpas. Protokoll över inkomna anbud kommer att upprättas.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019