Bauleistung - 333913-2020

Submission deadline has been amended by:  408550-2020
16/07/2020    S136

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2020/S 136-333913

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99919827
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péterffy Attila
E-mail: polgarmester@ph.pecs.hu
Telefon: +36 72533800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mecsekdrava.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mecsekdrava.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456092020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456092020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KEHOP-3.2.1 Mecsek – Dráva tervezés-kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000456092020
II.1.2)Fő CPV-kód
45222100 Hulladékkezelő mű építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek – Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45222100 Hulladékkezelő mű építése
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45111291 Terepkialakítási munka
45233127 Úttorkolat építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
34928480 Hulladék- és szeméttároló konténerek és kukák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Kökény, 057., 063/9., 059., 021. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Műszaki tartalom:

— meglévő válogató csarnok épületében 12 000 tonna/év kapacitású hulladék feldolgozó (válogató) technológiasor telepítése (1 db zsákfeltépő berendezés, 1 db 3 frakció méret szerinti szétválasztására alkalmas osztályozó berendezés (rosta), 1 db ballisztikus szeparátor, 1 db kompresszor állomás, 2 db kézi válogató kabin (meglévő átalakítható, vagy elbontandó), 2 db mágneses szeparátor (meglévő átalakítható, vagy elbontandó), 1 db örvényáramú szeparátor, 5 db infravörös optikai szeparátor, valamint kiegészítő berendezései, egyéb: szállító, feladó átadó és kitároló szalag, vezérlés, porelszívás, az energiaellátás eszközei, kapcsolószekrényei, és kisebb építészeti átalakítások), komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, a próbaüzem és üzempróba elvégzésével

— tervezési feladatok műszaki leírás szerint (különösen hulladékkezelési technológia tervezése)

Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

Az üzempróba időtartama 72 óra, a próbaüzemé 30 naptári nap (Megrendelő követelményei (III. kötet) szerint).

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III–V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AFIII.1.3) M.2.1) pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében szerzett többlet szakmai tap. (hónap, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2.AF III.1.3) M.2.2) pont előírt alk. köv.-ben bemutatott szakember – 266/2013. Kr. 1. II.32. pont szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükséges tap. felüli-többlet szakmai tap (hó, max.: 36, min.: 0) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-3.2.1-15-2017-00029

II.2.14)További információk

AK jelzi, hogy a II.2.5) pont 2.1. és 2.2. szerinti szakmai „tap." rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj.-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alk. ig. olyan gazd. szer,. akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az alk. ig. részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

A Kr. 1. § (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alk. ig. szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj.-ában az aj. benyújtásakor az EKR által generált Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6–7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Kbt. 67. § (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk. ig.-ban nyil.-ot kell benyújtani arról, hogy a szerz. telj.-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek .szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69. § (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az ig. beny.-ra felhívott gazd. szer.-nek a Kr. 8., 10., 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek. foglaltakra.

AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az aj.-ában az aj. benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk. köv.-eknek azzal, hogy az alk. köv.-ekkel kapcsolatos ig. benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny.-val kell el ig.-nia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk. köv.-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk.-ai köv.-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.-eknek:

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

VI.3. További információk folytatása:

29. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza Ak.-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.

30. A Kbt. 135. § (12) bekezdésben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, változás bejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változás bejelentést el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy -amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változás bejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá.

31. A szerződéskötés feltétele, hogy az M.2.2) pontban előírt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell (melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.

AF.III.1) 1. pont folytatása: Az alkalmasság minimum követelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

A nyilv.-ban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben nem említett adatbázisok esetében abban az esetben, amennyiben AT ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilv.-okban a vonatkozó adatok, tények ingy. ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek is irányadók.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT-nek az aj.-ban (EEKD) beny.-val kell el ig.-nia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk. köv.-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alk.-ai köv.-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk.-nek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 8 évben (96 hónap), legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés b) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési, tervezési vagy építési és tervezési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek k való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk. köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén – a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. szerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk.-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontjára, valamint a Kr. 21/A. §-ra

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M.1.1) legalább 1 db hulladékkezelési technológia tervezést tartalmazó referenciamunkával,

M.1.2) építési beruházás(ok) teljesítését tartalmazó referenciamunkával, melynek során sor került összesen legalább 9 000 t/év kapacitású hulladék feldolgozó technológia telepítésére, komplett irányítási rendszerrel, annak beüzemelésével, mely legalább az alábbi gépeket tartalmazta:

— zsákfeltépő, rosta (és/vagy szita), mágneses fém leválasztó (és/vagy mágneses szeparátor és/vagy mágneses szalag), ballisztikus szeparátor (és/vagy légosztályozó), 2 db optikai szeparátor

AK az alkalmassági minimum követelmény igazolására bemutatott szerződések számát nem korlátozza.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki legalább 2 év (24 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik hulladékgazdálkodási projekt kivitelezésében.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 32. pontja szerinti G jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Ajánlatkérő projektvezető alatt olyan szakembert ért, aki felelős a projekt teljes lebonyolításáért, feladata a projekt operatív feladatainak megszervezése, koordinálása és irányítása, a teljesítések ellenőrzése és minősítése, kapcsolattartás a projekt résztvevőivel.

Ajánlatkérő hulladékgazdálkodási projektnek tekinti a hulladékok gyűjtésével, szállításával, kezelésével, továbbá a hulladékkezelők utógondozásával (rekultivációval) összefüggésben végzett kivitelezési tevékenységeket, projekteket.

Az M.2.1) és M.2.2) pont szerinti szakembernek egymástól eltérőnek kell lenniük.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak szerint.

AK felhívja a figyelmet, hogy a Ptk. 6:73. § (1) bekezdése alapján „az előszerződésnek a megkötendő szerződés lényeges feltételeit tartalmaznia kell.” A szerződés vagy előszerződés lényeges feltételei közé tartozik a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás meghatározása is. A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás s tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: áfa nélkül szám. ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.: 25 %,

Meghiúsulási kötbér 25 %,

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételt köv. naptól 24 hó.

Teljesítési bizt.: szerződés szerinti, áfa nélkül szám. ellenszolgáltatás 5 %-a (ellenérték vált. az összegét nem érinti).

Jótállási bizt.: szerződés szerinti, áfa nélkül szám. ellenszolgáltatás 5 %-a.

AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bek. alapján a 134. § (4) bek. figy .bevételével.

Előleg: AK a szerződés szerinti elszám. össz. 10 %-a és a folyósított előleg különb. jutó tám. össz. vonatkozásában előlegvisszafizetési bizt. adáshoz köti. AK a szerződés szerinti elszámolható összeg 30 %-nak megfelelő előleg igénylést biztosítja.

Vállalkozó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 30 %-át számolhatja el előlegként.

Vállalkozó jogosult a szerződés szerint naptári havi gyakorisággal, teljesítésigazolás ellenében, utólag számlát benyújtani az érintett naptári hónapban (bármely havi részszámlázás elhagyása esetén) a teljesítéssel érintett és korábbi számlá(k)ban nem érintett hónapokban teljesített szolgáltatásokról, az előrehaladás mértékével arányosan.

Szerz. és kifizetés pénzneme: HUF.

Tartalékkeret: nem kerül alkalmazásra

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Részszámlázás biztosított: nyertes ajánlattevőnek részszámlák benyújtására van lehetősége. Az előleg és részszámlák összértéke minimum a Szerződéses ár 70 %-a. Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás az annak kibocsátásakor a tényleges megvalósult és teljesítésigazolásban rögzített értéket/mértéket nem haladhatja meg. Továbbiak a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

A finanszírozás módja szállítói finanszírozás (intenzitása: 90,163934 %), kivéve, ha a Támogatási szerződés erről másként nem rendelkezik.

Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5); (8) bekezdései, alvállalkozó esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés.

Részletek közbeszerzési dokumentumban és a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/08/2020
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/08/2020
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm. r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását (közös AT-k által cégszerűen aláírt).

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

6.AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9. § (1) szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás minta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó és magánszem. esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

8. Ajánlatnak tartalmaznia kell (EKR űrlapon):

Kbt. 66. § (6) a) és b) szerinti nyil., Kbt. 65. § (7) bek. (nemleges tartalommal is)

Kbt. 66. § (2) bek. nyil.

Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai aj.-ot a dok. szerint, az indikatív tervdokumentációra vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G jogosultsággal rendelkező szakember rendelkezésre állásáról.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát értékelési részszempont tekintetében bemutatásra kerülő szakemberekről, amennyiben a megajánlás 0, úgy nem kell benyújtani.

12. Az adható pontszám az értékelési szempontok tekintetében 0,00-10,00 pont, ahol a legrosszabb a 0,00 pont és a legjobb a 10,00 pont. Az értékelés módszere: az ár tekintetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok esetében az egyenes arányosítás.

13. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

14. Ajánlati biztosíték nettó 1 000 000 HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás) 10400779-00027864-00000007 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.

Folyt.: AF VI.4.3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. és a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek! Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

16. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta, lajstromszám: 01145

17. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

18. Aj.-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok. AT általi fordítását is elfogadja.

19. A nyertesnek a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott feltételeknek meg felelő 100 000 000 HUF/év és 20 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint 10 000 000 HUF/év és 3 000 000 HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie – amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania –, vagy meglévő közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjára megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

20. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

21. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

22.Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

23. A Kbt. 104. § (7) bek. alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.-ben foglaltakra.

25. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

26. AT-nek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában. AT-nek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához elektronikus másolatban, ill. szerkeszthető .xls formátumban is.

27. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.

28. Jelen közbeszerzési eljárást az I.1. pontban megjelölt AK nevében, a Kbt. 29. § (1) bek. szerinti meghatalmazás alapján a 339/2014. KR.-ben foglaltak szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja le. Az eljárás eredményeként a szerződés az I.1. pontban megjelölt Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással kerül megkötésre.

Folyt. a III.1.2) pontban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2020