Bauleistung - 333914-2020

16/07/2020    S136

Polska-Uniejów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2020/S 136-333914

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie
Adres pocztowy: ul. Polna 37
Miejscowość: Uniejów
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Szafarz
E-mail: zamowienia.publiczne@termyuniejow.pl
Tel.: +48 632888071
Faks: +48 632889555

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.termyuniejow.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Numer referencyjny: PGK ZP 271.WK-2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 565 512.04 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Uniejowie

Część nr: 3.2a
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Uniejowie w obrębie ul. Sienkiewicza o długości 0,270 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.0302.-IZ.00-10-0001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Biskupa w. Owczarka w Uniejowie

Część nr: 3.2d
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Biskupa W. Owczarka w Uniejowie o długości 0.179 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/Waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.03.02.IZ.00-10-001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie

Część nr: 3.2g
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie o długości 0.092 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej i Miodowej w Uniejowie

Część nr: 3.2f
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej i Miodowej w Uniejowie w zakresie II etapu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Uniejowie

Część nr: 3.2i
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Uniejowie o długości 0.533 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Uniejowie

Część nr: 3.2j
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Uniejowie o długości 0.164 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka/waga / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji/waga / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 039-084446
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP 271.WK-2.2018
Część nr: 3.2a
Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Skienkiewicza w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimierz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 139 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 88 018.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP 271.WK-2.2018
Część nr: 3.2d
Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Biskupa W. Owczarka w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimerz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 50 259.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP.271.WK-2.2018
Część nr: 3.2f
Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej i Miodowej w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimierz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 207 270.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 199 403.51 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP 271.WK-2.2018
Część nr: 3.2i
Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimierz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 120 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 153 639.21 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP 271.WK-2.2018
Część nr: 3.2j
Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimierz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 330.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 46 430.19 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PGK ZP 271.WK-2.2018
Część nr: 3.2g
Nazwa:

Budowa siecie wodociągowej w ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Wodner II Kazimierz Żurawski
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instal System Roman Torzewski
Miejscowość: Poddębice
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 31 498.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 762.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020