TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 33395-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Špecializované optické prístroje

2022/S 015-033395

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944569
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3

Referenčné číslo: SE-OVO2-2021/003070
II.1.2)Hlavný kód CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 684 820.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stacionárne zariadenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Stacionárne zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prenosné zariadenia.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prenosné zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov , ktoré sú svojou konštrukciou spôsobilé na transport a použitie na inom mieste určenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Forenzné databázy

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48611000 Databázový softvérový balík
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Databáza obsahujúca informácie, popisy a zobrazenia dokladov krajín sveta cestovných pasov, ID dokladov a

dokladov k motorovým vozidlám.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komparátory.

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Uvedené v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámeniao vyhlásení VO

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie systémov ovládaných pomocou počítačovej stanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 152-370438
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Nákup stacionárneho zariadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internetová adresa: www.autocont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 130 500.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 127 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Prenosné zariadenia.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PRAGOLAB s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31352839
Poštová adresa: Drieňova 34
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82102
Štát: Slovensko
E-mail: bratislva@pragolab.sk
Internetová adresa: www.pragolab.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 194 645.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 190 820.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

Forenzné databázy

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: NORITEK s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 24746045
Poštová adresa: Šumavského 1779/12
Mesto/obec: Praha 4 - Modřany
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 14300
Štát: Česko
E-mail: jiri.votypka@noritek.cz
Internetová adresa: www.noritek.cz
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 600.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 4 600.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4
Časť č.: 4
Názov:

Komparátory.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internetová adresa: www.autocont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 370 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 361 500.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022