Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 33395-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Špecializované optické prístroje

2022/S 015-033395

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Varga
E-mail: milan.varga2@minv.sk
Telefón: +421 250944310
Fax: +421 250944569
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 3

Referenčné číslo: SE-OVO2-2021/003070
II.1.2)Hlavný kód CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 684 820.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stacionárne zariadenie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Stacionárne zariadenie spolu s príslušenstvom predstavuje komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prenosné zariadenia.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prenosné zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na dôkladné skúmanie dokumentov , ktoré sú svojou konštrukciou spôsobilé na transport a použitie na inom mieste určenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Forenzné databázy

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48611000 Databázový softvérový balík
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Databáza obsahujúca informácie, popisy a zobrazenia dokladov krajín sveta cestovných pasov, ID dokladov a

dokladov k motorovým vozidlám.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Komparátory.

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38636000 Špecializované optické prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Uvedené v bode II.2.14) Doplňujúce informácie tohto oznámeniao vyhlásení VO

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodanie systémov ovládaných pomocou počítačovej stanice, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému vrátane softvérového vybavenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Projekt SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 152-370438
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Časť č.: 1
Názov:

Nákup stacionárneho zariadenia

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internetová adresa: www.autocont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 130 500.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 127 900.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Časť č.: 2
Názov:

Prenosné zariadenia.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: PRAGOLAB s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31352839
Poštová adresa: Drieňova 34
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82102
Štát: Slovensko
E-mail: bratislva@pragolab.sk
Internetová adresa: www.pragolab.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 194 645.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 190 820.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Časť č.: 3
Názov:

Forenzné databázy

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: NORITEK s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 24746045
Poštová adresa: Šumavského 1779/12
Mesto/obec: Praha 4 - Modřany
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 14300
Štát: Česko
E-mail: jiri.votypka@noritek.cz
Internetová adresa: www.noritek.cz
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 4 600.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 4 600.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 4
Časť č.: 4
Názov:

Komparátory.

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
10/01/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 4
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AUTOCONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36396222
Poštová adresa: Krasovského 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: gajerova@nitschneider.com
Internetová adresa: www.autocont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 370 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 361 500.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022