Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Bauleistung - 334050-2020

16/07/2020    S136

België-Gent: Bodemsanering

2020/S 136-334050

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Abies One nv
Nationaal identificatienummer: BE0807510449_27401
Postadres: Esplanade Oscar Van de Voorde 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: MG Real Estate
E-mail: info@mgrealestate.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mgrealestate.eu
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381576
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Abies One nv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Projectontwikkelaar

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanering CAT-Site - Oostelijke zone

Referentienummer: Witteveen+Bos Belgium N.V.-118828-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112340 Bodemsanering
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op de site gelegen aan de Luchthavenlaan te Vilvoorde (voormalige CAT/Renault site), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. Abies One is de opdrachtgever.

Op de site werd een verontreiniging vastgesteld met BTEX, zware metalen, VOCl en minerale olie. De verontreiniging is te wijten aan de uitbating van een voormalige stortplaats. Een deel van de site is in januari 2017 overgedragen naar ABIES ONE en zal kortelings herontwikkeld worden. Voorliggend bestek heeft betrekking op de uitvoering van de bodemsanering ter hoogte van Lot 1 en Lot 2a. De onderzoeklocatie beslaat twee percelen binnen sectie H, afdeling 4 van de gemeente Vilvoorde met name percelen 98b2 en 98c2 en 1 perceel binnen sectie A, afdeling 1 van de gemeente Machelen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 10 863 239.99 EUR / Hoogste offerte: 13 940 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112340 Bodemsanering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Woluwelaan 1, Vilvoorde.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Op de site gelegen aan de Luchthavenlaan te Vilvoorde (voormalige CAT/Renault site), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. Abies One is de opdrachtgever.

Op de site werd een verontreiniging vastgesteld met BTEX, zware metalen, VOCl en minerale olie. De verontreiniging is te wijten aan de uitbating van een voormalige stortplaats. Een deel van de site is in januari 2017 overgedragen naar ABIES ONE en zal kortelings herontwikkeld worden. Voorliggend bestek heeft betrekking op de uitvoering van de bodemsanering ter hoogte van Lot 1 en Lot 2a. De onderzoeklocatie beslaat twee percelen binnen sectie H, afdeling 4 van de gemeente Vilvoorde met name percelen 98b2 en 98c2 en 1 perceel binnen sectie A, afdeling 1 van de gemeente Machelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: TM The Cats / Weging: 33.75
Kwaliteitscriterium - Naam: DC Industrial / Weging: 28.75
Kwaliteitscriterium - Naam: TM Mourik NV-Mourik INfra bv / Weging: 23.75
Kwaliteitscriterium - Naam: TM Aclagro-Aertssen / Weging: 22.5
Kostencriterium - Naam: TM The Cats / Weging: 50.63
Kostencriterium - Naam: DC Industrial / Weging: 40.29
Kostencriterium - Naam: TM Mourik NV-Mourik Infra bv / Weging: 37.24
Kostencriterium - Naam: TM Aclagro-Aertssen / Weging: 28.86
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050225
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118828/01/A4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bodemsaneringswerken CAT-site - Oostelijke zone

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TM The Cats
Postadres: Scheldedijk 30 - Haven 1025
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 10 863 239.99 EUR / Hoogste offerte: 13 940 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Postadres: Waterloolaan 70
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/07/2020