Lieferungen - 334138-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Tulcea: Medizinische Geräte

2020/S 136-334138

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Nationale Identifikationsnummer: 4026712
Postanschrift: Str. 1848 nr. 32
Ort: Tulcea
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Postleitzahl: 820195
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Victoria Gheba
E-Mail: achizitiitl@yahoo.ro
Telefon: +40 240532350
Fax: +40 240532274

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spitaltulcea.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099486
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Echipamente medicale 2 pentru Laboratorul de analize medicale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4026712_2020_PAAPD1145697
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de echipamente medicale pentru Laboratorul de analize medicale necesare bunei desfasurari a activitatii SJUTL.

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitatile minime acord cadru precum si Cantitatile maxime ale acordurilor cadru sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Cantitatile minime contract subsecvent prcum si Cantitatile maxime ale contractelor subsecvente sunt prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 10-a zi înainte de data si ora limita stabilită pentru depunerea ofertelor.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 297 484.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem automat de identificare microbiana si antibiograma pentru diverse produse patologice, cultura plaga, urocultura, exudat faringiana

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Sectia Laboratorul de Anatomie Patologica - SJUTulcea - Tulcea str 1848 nr 32

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de Echipamente medicale pentru Laboratorul de analize medicale, respectiv Sistem automat de identificare microbiana si antibiograma pentru diverse produse patologice, cultura plaga, urocultura, exudat faringiana

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitate minima acord cadru= 1 buc; Cantitate maxima acord cadru= 4 buc.

Cantitate minima contract subsecvent-= 1 buc; Cantitate maxima contract subsecvent= 2buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 763 028.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem automat pentru detectie microbiana pentru hemoculturi -determina identificarea rapida a probelor

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Laboratorul de analize medicale - SJUTulcea - Tulcea str 1848 nr 32

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea contractanta, prin aplicarea prezentei proceduri, urmareste achizitionarea de Echipamente medicale pentru Laboratorul de analize medicale, respectiv Sistem automat pentru detectie microbiana pentru hemoculturi -determina identificarea rapida a probelor

La finalul prezentei proceduri de atribuire se va incheia un acord- cadru pe o perioada de 24 de luni, cu maxim trei operatori economici.

Cantitate minima acord cadru= 1 buc; Cantitate maxima acord cadru= 4 buc.

Cantitate minima contract subsecvent-= 1 buc; Cantitate maxima contract subsecvent= 2buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 534 456.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE pot fi:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)- in termen la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.59-60 privind achizitiile publice; art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va completa DUAE de catre operatotii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit dupa etapa de licitatie

Electronica si aplicarea criteriului de atribuire. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii

De atribuire este urmatoarea:

DR. NASTASESCU TUDOR ION- MANAGER

DR. Timofei Valentina -DIR.MEDICAL

AS. Armeanu Lavinia Madalina- DIR. INGRIJIRI

EC. MIRESCU MARIAN- DIR.FINANCIAR -CONTABIL

JR. MANOLE VALENTIN- Sef serviciu Juridic-R.U.N.O.S.

EC. GHEBA VICTORIA - Director Administrativ.

Ofertantii, terii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, art.164,165,167 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final. Neindeplinirea cerintei, nedepunerea DUAE pentru toti participantii la procedura odata cu oferta, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila (cnf.art.137 alin.2 lit.b din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare). In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea/partile din contract pe care o/le va realiza.

Documentele prezentate in alta limba, decat cea romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

La solicitarea autoritatii contractante ofertantii straini clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final vor prezenta toate documentele solicitate prin documentatia de atribuire traduse in limba romana de traducatori autorizati. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura la atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantii vor face dovada detinerii avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii conform art.926 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa doveadeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul final.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare In baza art.179 lit.k din Legea 98/2016, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractanului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta propriul sau DUAE impreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile relevante pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand denumirea si datele de contact, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, reprezentanţii legali. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAEdoar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. AC poate respinge subcontractanul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant.

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) ce depun oferte trebuie sa prezinte odata cu propunerea tehnica urmatoarele: 1. Aviz eliberat de Ministerul Sanatatii in care se mentioneaza categoria de dispozitive medicale, producatorul acestuia, pentru comercializare sau distributie a produselor, in baza art. 926 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta va fi insotit de un document din care sa reiasa faptul ca furnizorul este in continuare reprezentant al producatorului pentru produsul ofertat si se mentin in continuare conditiile mentionate in aviz. 2. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pe numele ofertantului (inclusiv anexele), pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de valabilitate la data prezentarii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La solicitarea expresa a autoritatii contractante si in aplicarea prevederilor art.196 din Legea 98/2016 transmisa ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si intocmirea clasamentului intermediar intocmit la finalizarea etapei finale de licitatie electronica al ofertelor admisibile si aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) aflati pe primele 3 locuri vor demonstra indeplinirea cerintei minimime privind criteriile de calificare vor prezenta documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) rubrica "Proportia de subcontractare". Odata cu DUAE, se vor depune urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

In temeiul prevederilor art.196 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor in cadrul Propunerea tehnice, ca si documente insotitoare acesteia. Ofertantii (operatori economici individuali sau operatorii economici ce participa in comun la procedura de atribuire) vor demonstra indeplinirea cerintei minimime prin prezentarea de documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Având în vedere că prezenta procedură de licitaţiei deschisă se desfasoară prin mijloace electronice, online, într-o singură etapă, cu fază finală de licitaţie electronică, comisia de evaluare luând la cunoştinţă de clasamentul ofertanţilor declaraţi admişi, pus la dispoziţie de către SICAP, va proceda la transmiterea invitaţiilor de participare la faza de licitaţiei electronice în conformitate cu prevederile art.134 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Potrivit prevederilor art.116 alin.(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art. 20, alin. (9) din HG nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, coroborat cu prevederile art.131 alin .(1) şi alin.(2) şi a prevederilor art.134 din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice - paragaraful 3 – Licitaţia electronică, secţiunea a 2-a – Ins... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti). DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa „https://ec.europa.eu/tools/espd” sau „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care perimite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic(disponibile pe site-urile furnizorilor de semnaturaelectronica).

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistrain SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prevazute la art.160-161 din Legea 98/2016.

Potrivit art.215 din Legea 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, autoritatea contractanta informeaza fiecare ofertant cu privirela deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea acordului cadru, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu incheia un acord-cadru ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si alte asemenea sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

Oferta va trebui semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic”.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareConform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Nationala de Solutionare a Contestatiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartiment juridic – Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Postanschrift: Str. 1848 nr. 32
Ort: Tulcea
Postleitzahl: 820195
Land: Rumänien
E-Mail: SpitalTulcea@SpitalTulcea.ro
Telefon: +40 240532209
Fax: +40 240532274

Internet-Adresse: www.SpitalTulcea.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020