S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 334144-2022

22/06/2022    S119

Belgicko-Brusel: Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ

2022/S 119-334144

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), AGRI A.3 – Policy Performance
Poštová adresa: Rue de Loi 130, Wetstraat 130
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ

Referenčné číslo: AGRI/2021/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
77100000 Poľnohospodárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ.

Všeobecným cieľom štúdie je poskytnúť dôkladnú a komplexnú analýzu možností a obmedzení na diverzifikáciu zdrojov krmív, najmä pokiaľ ide o bielkovinové krmivá, v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 599 950.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77100000 Poľnohospodárske služby
79310000 Prieskum trhu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 185-480318
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: AGRI-2022-0151
Názov:

Štúdia o stratégiách kŕmenia na diverzifikáciu bielkovinových zdrojov používaných v rôznych systémoch živočíšnej výroby v EÚ

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/06/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Agrosynergie Geie
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1000
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Arete srl
Mesto/obec: Bologna
Kód NUTS: ITH55 Bologna
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: AFZ - Association Française de Zootechnie
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CEREOPA - Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Economie et l’Organisation des Productions Animales
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
Štát: Francúzsko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 600 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 599 950.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 20 %

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/06/2022