Lieferungen - 334150-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Deva: Süßwaren

2020/S 136-334150

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara
Nationale Identifikationsnummer: 9819433
Postanschrift: Str. Iuliu Maniu nr. 18
Ort: Deva
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Postleitzahl: 330180
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Roxana Leach
E-Mail: achizitiihd@gmail.com
Telefon: +40 254233341
Fax: +40 254234384

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dgaspchd.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099499
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Protecție socială
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare dulciuri

Referenznummer der Bekanntmachung: 9819433-2020-05
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15842300 Süßwaren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizarea dedulciri la sediul centrelor din subordinea DGASPC Hunedoara, prevăzute in caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile

Autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: pana in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 752 018.60 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot III

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15842300 Süßwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

La sediul centrelor mentionate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produsele si cantitatile, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 29 098.12 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 7.274,53 RON fără TVA.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15842300 Süßwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

La sediul centrelor mentionate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produsele si cantitatile, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 326 008.16 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 75.601,40 RON fără TVA.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15842300 Süßwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

La sediul centrelor prevazute in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produsele si cantitatile, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 337 012.26 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare contract subsecvent estimat pentru lotul 1 este de 80.137,93 RON fără TVA..

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot IV

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15842300 Süßwaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO423 Hunedoara
Hauptort der Ausführung:

La sediul centrelor mentionate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Produsele si cantitatile conforn caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 59 900.06 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 25.343,12 RON fără TVA.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Situația personală a candidatului/ofertantului:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

• Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor către stat eliberat de D.G.F.P., din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii;

• Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea locala, din localitatea in care operatorul economic își are sediul social si sediile secundare/punctele de lucru nominalizate in Certificatul constatator eliberat de ONRC, din care sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii; Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedească plata impozitelor, taxelor si altor contribuții la buget, în conformitate cu cerințele legale din tara în care ofertantul/candidatul este rezident.

• cazierul judiciar al operatorului economic și al tuturor membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; (de ex. pentru tot asociații, administratorii etc)

• Declarațiile de neîncadrare in dispozițiile Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, conform modelelor puse la dispoziție de către autoritatea contractanta in secțiunea „Formulare”;

După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

Alte documente edificatoare, după caz.

Toate documentele depuse trebuie sa fie valabile la momentul prezentării.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Documentul se prezinta in traducere legalizata in limba romana.

Cerința nr.2.

Ofertantul/ofertantul asociat, terțul susținător si subcontractantul nu trebuie sa se încadreze in situațiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice se va depune o data cu DUAE. Se va completa pe documentul din secțiunea „Formulare”;

Încadrarea in situația prevăzută la art. 59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

1. Geanina Marina Ianc

2. Angela Georgeta Popa

3. Dan Lucian Mureșan

4. Ovidiu Ioan Popa

5. Camelia Bociat

6. Raul Nicușor Costea

7. Monica Georgescu

8. Gabriela Petrasc

9. Cosmin Flavius Logojan

10. Mircea Răzvan Boghici

11. Eugenia Carmen Pop

12. Corina Ramona Marc

13. Eugen Claudiu Lazar

14. Daniela Suciu

15. Claudia Andreea Tudor

16. Alina Mihuț

17. Claudiu Gheorghe Pascaru

18. Liana Virginia Negru

19. Roxana Leach

20. Alexandra Adela Maier

21. Viorica Maria Petros

22. Constanta Alexandra Gorcea

23. Talida Corina Albu

24. Oana Iulia Dragota

25. Ioana Maria Ciochina

26. Manuel Alexis Ghitea

27. Luminita Zeiconi

28. Carmen Sanda Vasioni

29. Petru Trandafir Vasiu

30. Maria Mihaela Dobarcean

31. Alina Florica Ciula

32. Dumitru Ispir

33. Adriana Mariana Stoica

34. Elena Rusu

35. Anca Elena Adamescu

36. Maria Cristina Vâlcu

37. Carmen Adriana Brutaru

38. Raluca Loredana Crainic

39. Carmen Estera Pădurean

Autoritatea Contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale:

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse si legalizate în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 2 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentul depus trebuie sa fie valabil la momentul prezentării.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 3 – 7.000,00 RON fără TVA

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 4 - 25.000,00 RON fără TVA

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat l. Experiența similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 2 – 75.000,00 RON fără TVA

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin: Pentru Lotul 1 – 80.000,00 RON fără TVA

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Initial, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar - respectiv, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente) Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; - alte documente echivalente.

Initial, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar - respectiv, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente) Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; - alte documente echivalente.

Initial, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar - respectiv, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente) Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; - alte documente echivalente;

Initial, se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. (cerinta se refera la produsele similare efectiv livrate) (se va mentiona in DUAE numarul de inregistrare si data certificatului constatator/contractului, tipul de produse livrate, durata, beneficiarul si valoarea fără TVA realizata, informații care trebuie sa corespunda cu documentele ce vor fi depuse ulterior, la cererea autorității contractante, pentru ofertanții ce se situează pe primele doua locuri in clasamentul intermediar - respectiv, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract sau alte documente echivalente) Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data certificatului constatator/contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, durata contractului. Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele doua locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea pot fi: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, de exemplu certificatul constatator de îndeplinire a obligațiilor asumate/contract; - alte documente echivalente;

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare din partea autorității contractante vor fi transmise prin intermediul SEAP, la secțiunea „Întrebări”, semnate cu semnătura electronica extinsa. In situația in care portalul SEAP nu funcționează, acestea vor fi transmise pe emailul indicat de ofertant in documentele depuse.

Orice solicitare de clarificări/răspuns la solicitarea de clarificări/comunicare din partea agenților economici vor fi introduse in SEAP si semnate cu semnătura electronica extinsa. In situația in care portalul SEAP nu funcționează, acestea vor fi transmise in termen pe emailul: achizitiihd@gmail.com sau la adresa autorității contractante – B-dul. Iuliu Maniu, nr.18, Deva – Biroul Registratura.

Având in vedere ca acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici si fără reluarea competiției, in situația in care ofertantul situat pe primul loc se va găsi in imposibilitate de executare a contractului sau nu își va îndeplini obligațiile contractuale la cererea autorității contractante, autoritatea contractanta are dreptul sa încheie contractul cu ofertantul situat pe locul al 2-lea.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: căile de atac și termenele de contestare sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020