Lieferungen - 334176-2020

16/07/2020    S136

Polen-Tykocin: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2020/S 136-334176

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tykocin
Nationale Identifikationsnummer: 9661773554
Postanschrift: ul. 11 Listopada 8
Ort: Tykocin
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 16-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Dworzańczyk
E-Mail: sekretariat@umtykocin.pl
Telefon: +48 856869323
Fax: +48 856869312
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin

Referenznummer der Bekanntmachung: RIŚ. 271.2.8.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
44112410 Dachgerüste
39370000 Wasserinstallationen
45261215 Solarzellendachdeckarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tykocin, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 184,26 kWp;

2) montaż konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne;

3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;

4) wykonanie instalacji odgromowej systemu fotowoltaicznego;

5) montaż inwertera i zabezpieczeń strony DC i AC;

6) połączenie modułów z inwerterem;

7) podłączenie instalacji do istniejącej w obiekcie instalacji elektrycznej;

8) sprawdzenie pracy układu;

9) wykonanie pomiarów na instalacji;

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV;

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych;

13) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu;

14) zapewnienie monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy;

15) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności;

16) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla każdej wykonanej instalacji oraz odnotowanie w/w przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/10/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPPD.05.01.00-20-0521/19 dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa V. gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy).

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołączy:

1) karty techniczne – dla oferowanego modułu fotowoltaicznego, optymalizatorów mocy oraz inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

2) gwarancja producenta w zakresie zaproponowanych inwerterów fotowoltaicznych, tj. oryginalny lub poświadczony za zgodność z oryginałem, dokument w języku polskim, wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera/inwerterów z informacją o długości udzielonej gwarancji na zastosowany w niniejszym postępowaniu inwerter;

3) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

4) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716:2013 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zdolności tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty opisane w pkt 8.10–8.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca winien udokumentować:

a. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dostarczył w jednej dostawie co najmniej 10 kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

b. dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone:

— Zamawiający wymaga dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy na min. 2 zamówieniach w zakresie którego było wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach o łącznej mocy min. 100,0 kWp.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 7 niniejszej SIWZ:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ);

8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin (sala konferencyjna), POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu:

1) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

4) szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

10. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020