Lieferungen - 334176-2020

16/07/2020    S136

Polska-Tykocin: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 136-334176

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tykocin
Krajowy numer identyfikacyjny: 9661773554
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 8
Miejscowość: Tykocin
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Dworzańczyk
E-mail: sekretariat@umtykocin.pl
Tel.: +48 856869323
Faks: +48 856869312
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w gminie Tykocin

Numer referencyjny: RIŚ. 271.2.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45320000 Roboty izolacyjne
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
44112410 Konstrukcje dachowe
39370000 Instalacje wodne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tykocin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, która obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy, o łącznej mocy 184,26 kWp;

2) montaż konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne;

3) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji;

4) wykonanie instalacji odgromowej systemu fotowoltaicznego;

5) montaż inwertera i zabezpieczeń strony DC i AC;

6) połączenie modułów z inwerterem;

7) podłączenie instalacji do istniejącej w obiekcie instalacji elektrycznej;

8) sprawdzenie pracy układu;

9) wykonanie pomiarów na instalacji;

10) przeszkolenie wszystkich użytkowników z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji PV;

11) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom;

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii i zgłoszeń dotyczących mikroinstalacji fotowoltaicznych;

13) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie zakładu;

14) zapewnienie monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy;

15) sporządzenie wykazu zastosowanych urządzeń z kartami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną tych urządzeń wraz z wykazem materiałów użytych do wykonania ww. zamówienia i ich atestami i deklaracjami zgodności;

16) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych dla każdej wykonanej instalacji oraz odnotowanie w/w przeglądów w karcie przeglądów gwarancyjnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność modułu fotowoltaicznego w warunkach STC / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wytrzymałość na obciążenie mechaniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WND-RPPD.05.01.00-20-0521/19 dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020 oś priorytetowa V. gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy).

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołączy:

1) karty techniczne – dla oferowanego modułu fotowoltaicznego, optymalizatorów mocy oraz inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające spełnianie parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;

2) gwarancja producenta w zakresie zaproponowanych inwerterów fotowoltaicznych, tj. oryginalny lub poświadczony za zgodność z oryginałem, dokument w języku polskim, wystawiony przez producenta oferowanego w ofercie inwertera/inwerterów z informacją o długości udzielonej gwarancji na zastosowany w niniejszym postępowaniu inwerter;

3) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

4) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716:2013 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zdolności tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zdolności na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty opisane w pkt 8.10–8.15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca winien udokumentować:

a. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— dostarczył w jednej dostawie co najmniej 10 kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub minimum jedną instalację fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

b. dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone:

— Zamawiający wymaga dysponowania jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy na min. 2 zamówieniach w zakresie którego było wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach o łącznej mocy min. 100,0 kWp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 7 niniejszej SIWZ:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się̨ o zamówienia publiczne – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ);

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ);

8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) – (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin (sala konferencyjna), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie oraz skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni jeśli zostało przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

7. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu:

1) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

4) szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

10. Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020