Lieferungen - 334188-2020

Submission deadline has been amended by:  401739-2020
16/07/2020    S136

Polska-Poznań: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 136-334188

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Przybyszewskiego 49
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-355
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Łuczkowska
E-mail: dzp@spsk2.pl
Tel.: +48 618691695
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skhs.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://skhs.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://skhs.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Numer referencyjny: DZP/18/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 294 763.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
48820000 Serwery
48781000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe:

— zewnętrzna pamięć masowa – 1,

— przełącznik zasobowy FC – 2,

— przełącznik rdzeniowy SFP – 2,

— przełącznik rdzeniowy Eth – 1.

Zamówienie opcjonalne:

— serwer – 8,

— oprogramowanie wirtualizacyjne – 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena jakościowa / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne na:

— serwer – 8 szt.,

— oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu nr POPC.02.01.00-00-0092/18 pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja II pkt 2.7 zadanie – data realizacji:

Zadanie I – nie później niż 30 dni od daty podp. umowy,

Zadanie II – nie później niż 45 dni od daty podp. umowy,

Zadanie III – nie później niż 60 dni od daty podp. umowy,

Zadanie IV – nie później niż 70 dni od daty podp. umowy,

Zadanie V – czas trwania poszczególnych zadań nie może być dł. niż dla zam. pods., liczony od dnia uruchomienia zamówienia opcjo.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1) wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, tj.: oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielnie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykaz należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie (2) dostawy sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej serwery lub macierze, z których wartość każdej dostawy jest nie mniejsza niż kwota brutto: 300 000,00 PLN.

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie (2) dostawy sprzętu informatycznego, obejmującego co najmniej serwery lub macierze, z których wartość każdej dostawy jest nie mniejsza niż kwota brutto: 300 000,00 PLN.

2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia: ekspert ds. ITS – sprzęt serwerowo-sieciowy 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto, w którym przeprowadzał instalację i konfigurację infrastruktury techniczno-systemowej w rozumieniu – obejmującej serwer/serwery, macierz dyskową, oprogramowanie wirtualizacyjne.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Postanowienia zostały określone w załączonym do SIWZ wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://skhs.eb2b.com.pl/).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

II. Zamawiający wskazuje, że działając na podstawie art. 24aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości PLN: 25 976,00 PLN.

IV. Dokumenty, potwierdzające, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów):

1. Szczegółowa dokumentacja techniczna producenta oferowanych urządzeń zgodnie z wymaganiami. Dokumentacja techniczna będzie podstawą do potwierdzenia zgodności parametrów technicznych zaoferowanych urządzeń lub rozwiązań będącymi przedmiotem zamówienia (zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentacji technicznej w języku angielskim).

2. Dokument potwierdzający, że podmiot (podmioty), który będzie realizował serwis:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

posiada wdrożony system w zakresie zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych.

3. Dokument potwierdzający, że producent oferowanego sprzętu:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny.

4. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE oferowanego sprzętu:

— zewnętrznej pamięci masowej,

— serwerów,

— przełączników: FC, SFP, Eth.

5. Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany sprzęt objęty jest gwarancją producenta sprzętu na okres wskazany w ofercie wykonawcy, oraz że usługi gwarancyjne producenta są świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez autoryzowany serwis producenta. Oświadczenie to powinno zawierać wykaz autoryzowanych podmiotów świadczących usługi serwisowe na terenie Polski.

Termin wnoszenia wadium jest tożsamy z terminem składania ofert.

IV. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U 2016 poz. 1126).

VII. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020