Lieferungen - 334194-2020

Submission deadline has been amended by:  342138-2020
16/07/2020    S136

Polen-Bielsko-Biała: Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen

2020/S 136-334194

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5472013159
Postanschrift: ul. Sarni Stok 93
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Kalińska
E-Mail: zakupy@bosmal.com.pl
Telefon: +48 338130587

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bosmal.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: centrum badawczo-rozwojowe
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: motoryzacja

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa centrum kompetencji rozwoju układów napędowych hybrydowych, elektrycznych i alternatywnych pojazdów samochodowych

Referenznummer der Bekanntmachung: BOS/30/NZ/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38540000 Maschinen und Geräte zum Prüfen und Messen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są dwa nowe, dynamiczne stanowiska hamowniane z wyposażeniem projektowanym dla celów badawczo-rozwojowych oraz czynności homologacyjnych w zakresie testowania i symulacji działania silników spalinowych Heavy Duty (HD) oraz Light Duty (LD) zasilanych benzyną, olejem napędowym, gazem LPG, CNG, paliwami syntetycznymi oraz biopaliwami o maksymalnej mocy 560 kW (HD) oraz 450 kW (LD). Dodatkowo stanowiska te mają umożliwić badania hybrydowych układów napędowych o mocy silnika elektrycznego do 250 kW. Badane silniki będą pracowały w stanach ustalonych, przejściowych oraz dynamicznych.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zespół elementów składający się z:

— wyposażenia dla dwóch dynamicznych stanowisk hamownianych LD/HD scharakteryzowanych w pkt 2.1 §2 SIWZ,

— hybrydowego wspólnego stanowiska hamownianego scharakteryzowanego w pkt 2.2. §2 SIWZ.

Pozostałe istotne informacje zawiera §2 SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., ul.Sarni Stok 93, Bielsko-Biała 43-300, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są dwa nowe, dynamiczne stanowiska hamowniane z wyposażeniem projektowanym dla celów badawczo-rozwojowych oraz czynności homologacyjnych w zakresie testowania i symulacji działania silników spalinowych Heavy Duty (HD) oraz Light Duty (LD) zasilanych benzyną, olejem napędowym, gazem LPG, CNG, paliwami syntetycznymi oraz biopaliwami o maksymalnej mocy 560 kW (HD) oraz 450 kW (LD). Dodatkowo stanowiska te mają umożliwić badania hybrydowych układów napędowych o mocy silnika elektrycznego do 250 kW. Badane silniki będą pracowały w stanach ustalonych, przejściowych oraz dynamicznych.

Przedmiot zamówienia stanowi kompletny zespół elementów w skład którego wchodzą:

Wyposażenie dla dwóch dynamicznych stanowisk hamownianych LD/HD:

— dynamiczny hamulec silnikowy (asynchroniczna maszyna elektryczna) wraz z funkcją pomiaru momentu obrotowego, prędkości obrotowej oraz z funkcją sterowania prędkością obrotową i momentem,

— wały napędzające, stanowiące połączenie między hamulcem a badanymi silnikami, wraz z osłonami,

— urządzenie do kondycjonowania paliwa dostarczające paliwo o zadanych parametrach,

— urządzenie do pomiaru ilości przepływającego paliwa,

— uniwersalne moduły pomiarowe (napięcia, natężenia, temperatury, ciśnienia) oraz moduły wyjściowe,

— urządzenie do pomiaru przepływu powietrza,

— urządzenie do pomiaru przedmuchów ze skrzyni korbowej,

— system automatycznego przeprowadzania testów oraz akwizycji danych wraz z kompletnym oprogramowaniem,

— możliwość wyłączenia silnika bez wyłączenia zapłonu,

— oprogramowanie sterujące z zachowaniem zgodności z drive-by-wire,

— oprzyrządowanie stanowiska hamowni silnikowej obejmujące: zasilanie w energię elektryczną, szafy sterujące, kontrolery stanowiska hamowni silnikowej, interfejsy dla istniejącego i planowanego dodatkowego wyposażenia pomiarowego, podzespoły mechaniczne i komponenty.

Wyposażenie dla hybrydowego wspólnego stanowiska hamownianego:

— urządzenie symulujące baterię elektryczną wraz z modelami baterii (open source) oraz panelem operacyjnym,

— urządzenie do pomiaru mocy,

— urządzenie do pomiaru prędkości obrotowej oraz pozycji wirnika silnika elektrycznego,

— system automatycznego przeprowadzania testów oraz akwizycji danych wraz z kompletnym oprogramowaniem,

— oprogramowanie sterujące z zachowaniem zgodności z drive-by-wire,

— oprzyrządowanie stanowiska obejmującego: zasilanie w energię elektryczną, szafy sterujące kontrolery stanowiska, interfejsy dla istniejącego i planowanego dodatkowego wyposażenia pomiarowego, podzespoły mechaniczne i komponenty.

Kompletny opis wyposażenia oraz wymagania technicznie zostały szczegółowo opisane w punkcie §2 pkt 3 SIWZ

Wymagania dodatkowe:

3. W zakresie odbioru przedmiotu zamówienia zostaną przeprowadzone następujące testy:

a. test komunikacji i funkcjonalności z każdym z urządzeń wymienionych w pkt 3.1.10 i 3.2.10;

b. test WHTC (zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 49, wersja 6);

c. jeden z obowiązujących w Stanach Zjednoczonych testów dynamicznych (zgodnie z 40 CFR 1039 lub 40CFR 1065);

d. jeden test z poniższej listy:

— ECE ESC zgodnie z dyrektywami 2005/55/WE – 2005/78/WE,

— ECE ETC zgodnie z dyrektywami 2005/55/WE – 2005/78/WE oraz normą ISO 161,

— ECE ELR zgodnie z dyrektywami 2005/55/WE – 2005/78/WE,

— ECE WHSC zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 49, wersja 6,

— EPA 86-N/1065 HDDT zgodnie z 40 CFR 86 N oraz 40 CFR 1065,

— EPA 86-N/1065 13-MODE RMC zgodnie z 40 CFR 86 oraz 40 CFR 1065,

— ECE NRTC zgodnie z 2004/26/WE,

— FCMC zgodnie z dyrektywami 2017/2400/WE – 2019/318/WE.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Dokładność pomiaru natężenia i napięcia prądu zasilania napędu hybrydowego (suma dokładności pomiaru natężenia i napięcia) [%] / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Wartość obrotowego momentu bezwładności testowanego silnika [kg×m2] / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowy okres gwarancji (wydłużenie gwarancji o 12 lub 24 miesiące) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

UDA-RPSL.01.01.00-24-03HD/19-00 ID 19367

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ do terminu składania ofert.

Osoba upoważniona: Beata Kalińska – dział zakupów i magazynów,

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl awaryjnie: zakupy@bosmal.com.pl Szczegóły: §7 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wprowadza w tej części żadnego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 ustawy;

1.2 spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 dostawy hamowni silnikowych oraz układów zasilania napędów hybrydowych o porównywalnej mocy (400–600 kW) oraz wyposażonych w taki sam jak oferowany system automatyki.

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w §4. SIWZ

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 warunki udziału w postępowaniu określone w §3 pkt 1.2 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich;

4.2 żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg wymagań wskazanych w §3 pkt 1.1.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 1.2, może na podstawie art. 22a ust 1 i ust. 2 skorzystać z zasobów innego podmiotu. W takim wypadku Zamawiający dopuszcza wykazanie się spełnieniem łącznie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby. Jednocześnie podmiot udostępniający zasoby w celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału nie może podlegać wykluczeniu z postępowania wg zasad wskazanych w pkt 1.1 z wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24 ust 1 pkt 23 Ustawy Pzp.

6. Zamawiający w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń w czasie trwania postępowania.

Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w §3 pkt 1.2 na podstawie art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

— w przypadku, gdy Wykonawca, składając ofertę, korzysta z zasobów innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotów, który udostępnia zasoby. Zobowiązanie te podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiot udostępniający zasoby. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu powinno jednoznacznie wynikać:

(1) zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów;

(2) sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(3) zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Pełny opis wymagań i warunków w treści SIWZ dostępnej na stronie https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. Zgodnie z art.144 ust.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w §2 – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozliczenie umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę w wysokości:

— 20 % wartości umowy płatne po jej podpisaniu,

— 50 % wartości umowy, płatne po dostawie,

— 30 % wartości płatne po podpisaniu protokołu końcowego.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w tej samej walucie jak cena oferty. §7 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Oferty zostaną otwarte w pomieszczeniu 401 Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o. 18.8.2020 o godzinie 12.30.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne, protokół z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie: https://www.bosmal.com.pl/72-przetargi_publiczne w zakładce Zamówienia/Przetargi Publiczne, zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć do oferty w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności – zasady wymienione w §4 SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z tzw. wizji lokalnej opisanej w §2 pkt 5 SIWZ.

3. Wykonawca składa ofertę wraz z Załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bosmal

Oferta powinien być przygotowana w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się umieszczenie w ofercie czy w składanych dokumentach czy oświadczeniach w innym języku (angielski, niemiecki, francuski) jedynie wtedy, gdy treść dokumentów czy informacji nie jest wymagana treścią niniejszej SIWZ i prowadzonym postępowaniem oraz wynika z zapisów samej SIWZ/ustawy Pzp lub aktów wykonawczych. Wymaganie to wynika z art. 9 ustawy Pzp.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium, wniesionym przed terminem składania ofert, na czas związania ofertą, w wysokości:60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy PLN) lub 13 500 EUR (słownie: trzynaście tysięcy pięćset EUR) §7 pkt 5 SIWZ.

Wykonawca powinien zapewnić okres gwarancji na minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia (podpisania protokołu odbioru). Gwarancja obejmuje wszystkie czynności związane z wykrywaniem i naprawą usterek (parametr oceniany). Zasady obowiązywania uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy zostały uszczegółowione w karcie gwarancyjnej, która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej) §9 SIWZ

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ). Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia został opisany w SIWZ w §3 pkt 1–4.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. Dla skuteczności złożenia tego oświadczenia Wykonawca ma obowiązek złożyć takie oświadczenie dopiero po otwarciu ofert i upublicznieniu ww. informacji. Szczegółowe informacje i wymagania zwiera art. 24 ust 11 ustawy Pzp.

8. Postępowanie może być unieważnione w przypadkach określonych w art. 93 ustawy.

9. Oświadczenia i dokumenty jakie ma obowiązek złożyć jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na pisemne wezwanie Zamawiającego.

Zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy, na złożenie dokumentów, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni. – §4 SIWZ

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – §7.7 SIWZ

11. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane- §5 SIWZ.

Pozostałe wymagania i warunki w SIWZ na stronie https://www.bosmal.com.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zmówienie publiczne.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020